ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hindrance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hindrance, *hindrance*,

-hindrance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง

-hindrance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し障り[さしさわり, sashisawari] (n) offence; offense; hindrance
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap
邪魔物[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance

-hindrance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhw) EN: hindrance ; obstruction FR: obstacle [m] ; obstruction [f]
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhø) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems FR: objection [f]
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open ; empty ; vacant FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair ; libre ; vide
มาร[n.] (mān) EN: obstacle ; barrier ; obstruction ; impediment; hindrance FR:
มารผจญ[n.] (mānphajon) EN: hindrance ; great nuisance FR:
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kampha) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance FR: créer un obstacle
ตัวถ่วง[n. exp.] (tūa thūang) EN: hindrance FR:
ตัวถ่วงความเจริญ[n. exp.] (tūa thūang ) EN: hindrance FR:
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hindrance-
Back to top