ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defective*, -defective-

defective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defective (adj.) มีข้อบกพร่อง See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้ Syn. imperfect, incomplete Ops. correct, perfect
defectively (adv.) อย่างเลว See also: อย่างไม่ดีพอ Syn. unsuccessfully
English-Thai: HOPE Dictionary
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
English-Thai: Nontri Dictionary
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defective๑. -บกพร่อง๒. ผู้พิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บกพร่อง (adv.) defectively See also: faultily Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง Ops. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
ขาดตกบกพร่อง (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่ครบ, ไม่บริบูรณ์
มีข้อตำหนิ (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
มีข้อบกพร่อง (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
มีข้อเสีย (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ Ops. ครบบริบูรณ์
มีจุดอ่อน (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
ไม่ครบ (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่บริบูรณ์
ไม่บริบูรณ์ (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่ครบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you mean, recall it? you mean like a defective pinto?แปลว่าอะไร เรียกคืน อย่างเรียกคืนสินค้าบกพร่องเหรอ?
YOU DEFECTIVE BRA !แกมันยกทรงที่ไม่ได้ความ
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น
Quiet defective or something like that.เหมือนมันอาจจะเสียก็ได้
Clearly you are defective beyond repairเห็นได้ชัดเลยมีมีข้อบกพร่องจนปรับอะไรไม่ได้แล้ว
Guards, take this defective clon to the incineratorยาม เอาตัวปลอมที่มีข้อบกพร่องนี่ไปเผาซะ
Take the prisoner and the defective clon to the incineratorเอาตัวผู้ถูกคุมขังไปซะ แล้วก็ตัวปลอม ไปที่เตาเผา
Both you and I are privileged people, how come our lives are defective like this.ทั้งคู่ ฉันและนายต่างก็เป็นเอกสิทธิ์ชน ทำไมเราถึงต้องได้มามีชีวิตที่มีข้อบกพร่องเช่นนี้
Well, my defective little kidney and I thank you both.ไตพิการของฉันและตัวฉันต้องขอบคุณพวกคุณมาก
Well, I think the goalie was probably playing with a defective stick, so...ไม่แน่ โกลอาจจะใช้ไม้ที่ตาข่ายไม่ดีอยุ่แล้วก็ได้
I'm not interested in defective products.ฉันไม่สนใจ พวกของบกพร่องหรอกนะ

defective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低能儿[dī néng ér, ㄉㄧ ㄋㄥˊ ㄦˊ, 低能儿 / 低能兒] subnormal child; mental defective
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 不完美] defective; imperfect
[qiān, ㄑㄧㄢ, 骞 / 騫] defective; raise
次品[cì pǐn, ㄘˋ ㄆㄧㄣˇ, 次品] substandard products; defective; seconds

defective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] (n) {comp} defective track
不良品[ふりょうひん, furyouhin] (n) inferior goods; defective product
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
欠陥品[けっかんひん, kekkanhin] (n) defective merchandise
欠陥商品[けっかんしょうひん, kekkanshouhin] (n) defective merchandise
欠陥車[けっかんしゃ, kekkansha] (n) defective car; car with a (structural) defect
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track

defective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
ชำรุดบกพร่อง[adj.] (chamrut bok) EN: defective FR: défectueux
จำนวนพร่อง[n. exp.] (jamnūan phr) EN: deficient number ; defective number FR:
กะพร่องกะแพร่ง[adj.] (kaphrǿngkap) EN: incomplete ; defective ; insufficient FR:
ขาดตกบกพร่อง[v.] (khāttokbokp) EN: be defective ; be deficient FR:
ขาดตกบกพร่อง[adj.] (khāttokbokp) EN: defective ; lacking FR:
มีตำหนิ[adj.] (mī tamni) EN: defective FR: défectueux
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ[n. exp.] (phalittapha) EN: defective product FR: produit défectueux [m]
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
เสียหาย[adj.] (sīahāi) EN: damaged ; defective ; harmed FR: abîmé ; endommagé ; défectueux
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily FR:

defective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlerhaft; mangelhaft; schadhaft {adj} | fehlerhafter; mangelhafter; schadhafter | am fehlerhaftesten; am mangelhaftesten; am schadhaftestendefective | more defective | most defective
defekt {adj}defective; faulty
Felgenhorndefekt {m}defective rim flange
Montagefehler {m}defective mounting
Fabrikationsfehler {m}manufacturing-defective
mangelhaft {adv}defectively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defective
Back to top