ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*handicap*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น handicap, -handicap-

*handicap* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handicap (n.) ความพิการ
handicap (vt.) เป็นอุปสรรคแก่ See also: เป็นเครื่องกีดขวาง
handicap (n.) อุปสรรค See also: ข้อเสียเปรียบ Syn. disadvantage, hindrance, impediment Ops. advantage, benefit
handicapped (n.) คนพิการ See also: คนไม่สมประกอบ
handicapped (adj.) ซึ่งพิการ See also: ซึ่งไม่สมประกอบ Syn. crippled, disabled Ops. able-bodied
English-Thai: HOPE Dictionary
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
handicapความเสียเปรียบ, ความด้อยสมรรถภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visually handicappความบกพร่องทางสายตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (n.) Foundation for Handicapped Children See also: FHC
พิการ (adj.) handicapped See also: defective Syn. ทุพพลภาพ Ops. ปกติ
แต้มต่อ (n.) handicap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This handicapped spot couldn't be further away from the entrance to the building.แต่คนร้ายสามารถบีบคอเหยื่อก็ได้ ทำไมถึงเลือกแขวนคอ เค้าอาจกำลังตัดสินโทษ
The handicapped without the advantage of a great parking space.คนพิการที่ไร้ที่จอดรถพิเศษ
If house thought this would handicap us,he wouldn't have taken the case.ถ้าเฮาส์รู้ว่าเราโดนจำกัด เค้าคงไม่รับงานนี้มาทำหรอก
Should I take a handicap, Shorty?เอาให้พิการเลยดีมั้ย เจ้าเตี้ย?
This will be my handicap for you.นี่แหละพิการสำหรับนาย
Look at all these handicapped spots.ดูที่จอดรถคนพิการนี่สิ
I don't know why you're complaining about handicapped spaces.ฉันไม่รู้ว่าทำไม เธอมาบ่นเรื่องที่จอดรถคนพิการ
This is handicapped parking.ที่คือที่จอดรถคนพิการ
You don't look handicapped to me.ผมว่าคุณดูไม่เหมือนคนพิการ
I don't... I don't wanna be a burden. - Carlos, I see handicapped people out and about all the time.ไม่อยากเป้นภาระ คาลอสฉันเห็นคนพิการออกไปเที่ยวเยอะแยะ
Is that your Aston Martin in the handicapped space?รถ แอชตั้น มาติน ที่จอดที่คนพิการนั่นของคุณรึเปล่า?
Gaby, are you parked in a handicapped spot?แกบบี้ คุณจอดที่คนพิการงั้นเรอะ?

*handicap* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, 残疾 / 殘疾] disabled; handicapped; deformity on a person or animal
废人[fèi rén, ㄈㄟˋ ㄖㄣˊ, 废人 / 廢人] handicapped person; useless person
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, 智障] learning difficulties (handicap); retarded
残废[cán fèi, ㄘㄢˊ ㄈㄟˋ, 残废 / 殘廢] deformity; handicapped
残障[cán zhàng, ㄘㄢˊ ㄓㄤˋ, 残障 / 殘障] handicapped

*handicap* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフィシャルハンデ[, ofisharuhande] (n) official handicap (golf)
キャップハンディ[, kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei
シルバーシート[, shiruba-shi-to] (n) seat for seniors and handicapped (wasei
シングル[, shinguru] (n,adj-no) (1) single; (2) (abbr) single-digit handicap (e.g. golf); (P)
ハンデ[, hande] (n) (abbr) handicap
ハンディ(P);ハンディー[, handei (P); handei-] (adj-na) (1) handy; (n) (2) (abbr) (See ハンディキャップ) handicap; (P)
ハンディキャップ[, handeikyappu] (n) handicap; (P)
ハンディキャップレース[, handeikyappure-su] (n) handicap race
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P)
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) healthy person; non-handicapped person; (P)
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
心身障害児[しんしんしょうがいじ, shinshinshougaiji] (n) disabled child; physically handicapped child
特殊学校[とくしゅがっこう, tokushugakkou] (n) special school for handicapped children
特殊教育学校[とくしゅきょういくがっこう, tokushukyouikugakkou] (n) special school for handicapped children
精神薄弱児[せいしんはくじゃくじ, seishinhakujakuji] (n) mentally-handicapped (retarded) child; weak-minded child
精薄児[せいはくじ, seihakuji] (n) (abbr) mentally-handicapped (retarded) child (pejorative); weak-minded child
精薄者[せいはくしゃ, seihakusha] (n) (abbr) mentally-handicapped person (pejorative); retarded person
肢体不自由児[したいふじゆうじ, shitaifujiyuuji] (n) handicapped child
視力障害者[しりょくしょうがいしゃ, shiryokushougaisha] (n) visually handicapped person; visually impaired person; blind person
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)
障害児[しょうがいじ, shougaiji] (n) handicapped child; handicapped children
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P)
障害者教育[しょうがいしゃきょういく, shougaishakyouiku] (n) special education; education of the handicapped
障害者職業能力開発校[しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう, shougaishashokugyounouryokukaihatsukou] (n) business skill development school for handicapped people
養護学校[ようごがっこう, yougogakkou] (n) school for the handicapped; special school
養護学級[ようごがっきゅう, yougogakkyuu] (n) school for the handicapped; special school
駒落ち[こまおち, komaochi] (n) handicap (in shogi)

*handicap* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คนอัมพาต[n. exp.] (khon ammaph) EN: paraplegic ; quadriplegic FR: personne handicapée [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīapr) EN: disadvantage ; handicap FR: désavantage [m] ; handicap [m]
แพ้เปรียบ[adj.] (phaēprīep) EN: handicapped ; differently-abled FR: handicapé
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
พิการทางสมอง[n. exp.] (phikān thān) EN: FR: handicapé moteur cérébral [m]
แต้มต่อ[n.] (taēmtø) EN: handicap FR: handicap [m]
ถ่วงน้ำหนัก[v. exp.] (thūang nāmn) EN: handicap ; weight FR: handicaper ; lester
ต่อให้[v. exp.] (tø hai) EN: give a handicap (to) FR:
วันคนพิการสากล[n. prop.] (Wan Khon Ph) EN: International Day of People with Disability (IDPwD FR: Journée internationale des personnes handicapées [f]

*handicap* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorbelastet {adj} (durch)handicapped (by)
sehbehindert {adj}visually handicapped; visually impaired
behindertengerecht; rollstuhlgängig {adj}handicapped accessible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *handicap*
Back to top