ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grisly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grisly*, -grisly-

grisly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grisly (adj.) น่าเขย่าขวัญ See also: น่าขนลุก, น่าสยอง, น่ากลัว Syn. dredful, horrible, scary Ops. attractive, pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
grisly(กรีซ'ลี) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,น่า-สยดสยอง,=gristly (ดู), See also: grisliness n., Syn. horrible
English-Thai: Nontri Dictionary
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now this was the grisly aftermath of as powerful explosion... believed to have been caused by an unknown guantity of dynamite.ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง ของระเบิดอานุภาพสูง เชื่อกันว่าเกิดขึ้น โดยระเบิดที่ไม่ทราบจำนวน
I would say Bar Harbor, the site of the grisly McTeig wedding night murders.ผมจะเลือก Bar Harbor ความน่ากลัวในคืนที่มีการฆาตรกรรม ในงานแต่งงานของ แม๊คทีก
The only reason this Saturday is available Is 'cause it's the one year anniversary Of that grisly fish fry shoot-out.ที่เสาร์นี้ว่าง เพราะเป็นวันครบ 1 ปี เหตุยิงกันหน้าร้านปลาทอด
Because of last week's grisly train derailment, the dulcimer club is on hiatus until further notice.และเพราะการหยุดบริการรถไฟกระหันทัน ชมรมตีขิมจึงไม่สามารถเดินทางมาแสดงได้
Kitty Dukakis could not be here because of disinterest, but Lima Police Chief Lawrence Krowley is here to show you a grisly slideshow of auto accidents.Kitty Dukakis ไม่ได้มา แต่ Lawrence Krowley หัวหน้า ตร.ลิม่า มาที่นี่ เพื่อมาโชว์ภาพสไลด์ที่น่ากลัวของอุบัติเหตุทางรถยนต์
A statewide search and investigation had produced few clues until yesterday's grisly discovery.การค้นหาและการสอบสวน ได้เบาะแส 2-3 อย่าง จนกระทั่งเมื่อวานเรื่องสยอง ได้ถูกเผยขึ้น
We'd sit around and wait for somebody to die, some grisly, macabre death, or for the entire fabric of the Universe to come shredding apart.เรากำลัง นั่งดู บางคน กำลังตาย อย่างสยดสยอง ความตายที่น่าขยะแขยง หรือสำหรับบางเส้นใย ของห้วงจักรวาล

grisly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwa) EN: horrible ; horrifying ; thrilling ; grisly FR: effrayant
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible

grisly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grässlich; grausig {adj} | grässlicher; grausiger | am grässlichsten; am grausigstengrisly | grislier | grisliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grisly
Back to top