ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greedy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greedy*, -greedy-

greedy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greedy (adj.) ซึ่งหิวกระหาย See also: ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว Syn. hungry, covetous Ops. generous, unselfish
English-Thai: HOPE Dictionary
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
English-Thai: Nontri Dictionary
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มักมาก (adj.) greedy See also: covetous, avid, insatiable, avaricious Syn. โลภ, โลภมาก Ops. มักน้อย
มักได้ (adj.) greedy See also: selfish, avaricious Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
ละโมบ (adj.) greedy See also: insatiable, avaricious, covetous Syn. มักได้, โลภ, มักมาก
หน้าเลือด (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว
หน้าโลหิต (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว
เห็นแก่ตัว (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ
เห็นแก่ตัว (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ
โลภมาก (adj.) greedy See also: avaricious, covetous
โลภโมโทสัน (adj.) greedy See also: avaricious, covetous Syn. โลภมาก
ขี้หวง (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
งกเงิน (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน Ops. เสียสละ
จะกละ (v.) be greedy See also: be gluttonous, be voracious, be insatiable Syn. ตะกละ, ตะกลาม, จะกละจะกลาม, ตะกละตะกลาม
จะกละจะกลาม (v.) be greedy See also: be gluttonous, be voracious, be insatiable Syn. ตะกละ, ตะกลาม, ตะกละตะกลาม
ตระหนี่ (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก, ขี้หวง Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
มักมาก (v.) be greedy See also: be insatiable, be avid, covet, be avaricious Syn. โลภ, โลภมาก Ops. มักน้อย
มักได้ (v.) be greedy See also: be selfish, be avaricious Syn. มักมาก, อยากได้, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
ละโมบ (v.) be greedy See also: be avaricious, covet Syn. โลภ, โลภโมโทสัน
อยากได้ (v.) be greedy See also: be selfish, be avaricious Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
อยากได้ (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน Ops. เสียสละ
เห็นแก่เงิน (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว Ops. เสียสละ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two American girls' lives ruined by a sleazy smuggler and the greedy cop in his pocket.ชีวิตสาวอเมริกันใสๆสองคนได้พังทลายลงไป โดยนักค้ายาผู้น่ารังเกียจ... ...และตำรวจผู้ละโมภอีกคนหนึ่ง
This boy here will do anything that greedy woman wantsพ่อหนุ่มนี่ ยอมทำทุกอย่างที่ ยัยแก่ละโมบต้องการ
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว
You greedy snob. You make me sick.เธอนี่งกชะมัดยาก ทำให้ผมรู้สึกเซ็งๆขึ้นมาแล้วนะ
If you get too obsessed with doing it right you become greedy and end up breaking itถ้าหากเธอมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จจนเกินไป มันจะกลายเป็นความละโมบ และสุดท้ายเธอก็จะเสียมันไป
The great big, greedy nincompoopคนโง่ตัวยักษ์ที่ตะกละตะกราม
This greedy brute, this louse's earวายร้อยตัวน้อยผู้ละโมภ หูของคนโง่
You are a mother yet you get greedy over money that your daughter works hard for.แม่นี่ยังไงนะ ขอเงินค่าจ้างทำงานพิเศษของลูกสาวตัวเองหน้าตาเฉย
Of course, that greedy bastard will smoke them all, but it's Frankie's job to take care of them.แน่นอน พ่อจะได้สูบมันทั้งวันทั้งคืน แต่ฉันมีหน้าที่ต้องดูแลมัน
Such a greedy woman, too bad she's my sister.ผู้หญิงอะไรละโมบโลภมาก ไม่น่ามาเป็นน้องสาวข้าเลย
Even this house belongs to me. You greedy woman.แม้แต่บ้านนี้ก็ของข้า นังหน้าด้านจอมละโมบ
Your little lips greedy around the spoon.เลียช้อนอย่างเอร็ดอร่อย

greedy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
贪官[tān guān, ㄊㄢ ㄍㄨㄢ, 贪官 / 貪官] a grasping official; a greedy mandarin
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, 贪色 / 貪色] greedy for sex; given to lust for women
多吃多占[duō chī duō zhàn, ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ, 多吃多占 / 多吃多佔] taking or eating more than one's due (成语 saw); greedy and selfish
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 惏] avaricious; greedy
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, 贪婪 / 貪婪] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid
[yì, ㄧˋ, 亄] covetous; greedy
[chán, ㄔㄢˊ, 嚵] gluttonous; greedy
[chán, ㄔㄢˊ, 馋 / 饞] gluttonous; greedy
[tān, ㄊㄢ, 贪 / 貪] greedy
贪心[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, 贪心 / 貪心] greedy
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, 贪食 / 貪食] greedy; glutton

greedy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy
我利我利亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man
金壺眼[かなつぼまなこ, kanatsubomanako] (n) goggle-eyes; round, sunken eyes; greedy look
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
欲をかく;欲を掻く[よくをかく, yokuwokaku] (exp,v5k) to be greedy; to covet
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal
金に汚い[かねにきたない, kanenikitanai] (exp) mean (greedy) about money; stingy

greedy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ได้[adj.] (ao tāe dāi) EN: greedy ; grasping FR:
เห็นแก่เงิน[v. exp.] (henkaē ngoe) EN: be greedy FR:
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกลาม[adj.] (jaklām) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกรุมจะกราม[adj.] (jakrumjakrā) EN: greedy ; voracious FR:
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
ลุพธ์[v.] (lup) EN: be greedy FR:
ลุทธ์[v.] (lut) EN: be greedy FR: être cupide
มักได้[v.] (makdāi) EN: be greedy FR:
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious FR: cupide ; avide
มักมาก[v.] (makmāk) EN: be greedy FR:
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious FR: avide ; insatiable
มัจฉระ[adj.] (matchara) EN: selfish ; greedy FR: égoïste
หน้าเลือด[adj.] (nāleūat) EN: greedy ; rapacious FR:
หน้าโลหิต[adj.] (nālōhit) EN: greedy ; rapacious FR:
งก[v.] (ngok) EN: be greedy FR:
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious ; grasping ; acquisitive FR: avide ; goulu ; intéressé
งกเงิน[v. exp.] (ngok ngoen) EN: be greedy for money FR: être avide d'argent
งกเงิน[adj.] (ngok ngoen) EN: covetous ; greedy FR:
ปอบ[n.] (pøp) EN: ogre ; greedy person FR: ogre [m]
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy FR: profiteur ; intéressé
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself FR:
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrā) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable FR: vorace

greedy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefräßig {adj} | gefräßiger | am gefräßigstengreedy | more greedy | most greedy
geldgierig {adj}greedy of money
gierig; habgierig {adj} | gieriger; habgieriger | am gierigsten; am habgierigstengreedy | greedier | greediest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greedy
Back to top