ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glee*, -glee-

glee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glee (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Syn. joyfulness Ops. gloom, sadness
gleeful (adj.) ร่าเริง See also: ยินดี, เป็นสุข Syn. happy, joyful Ops. depressed
English-Thai: HOPE Dictionary
glee(กลี) n. ความยินดี,ความร่าเริง
glee clubหมู่นักร้องประสานเสียง
gleeful(กลี'ฟูล) adj. ยินดี,ดีใจ,ร่าเริง.
gleeman(กลี'มัน) n. นักร้องอาชีพที่เที่ยวเดินไปมา
gleesome(กลี'เซิม) adj. ยินดี,ดีใจ,ร่าเริง,ปลื้มปีติ.
gleet(กลีท) n. หนองในเรื้อรัง
English-Thai: Nontri Dictionary
glee(n) ความร่าเริง,ความยินดี,ความสนุกสนาน
gleeful(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,ยินดี,รื่นเริง,ดีใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gleemanนักขับลำกลีแมน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to take over Glee Club.- ผมอยากดูแลชมรมร้องเพลง
When Glee Club starts bringing that kind of prestige to the school again... you can have all the money you want.เมื่อไหร่ชมรมร้องเพลงสร้างชื่อให้ ร.ร.อีก คุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้
You think Glee Club is gonna change that?- ทุกๆคนเกลียดหนู เธอคิดว่าชมรมร้องเพลง จะทำให้มันเปลี่ยนไปเหรอ?
If we show at Regionals, Glee stays. If not, the bar is open in the auditorium.ถ้าเราได้ไประดับภาค ชมรมได้อยู่ต่อ แต่ถ้าไม่ ก็เปิดบาร์ได้เลย
I had to make a deal with Figgins so he wouldn't kill Glee Club.- อะไรนะ? ผมตกลงกับฟิกกินส์ เพื่อให้ชมรมร้องเพลงได้อยู่ต่อ
I hear you have taken over Glee Club. Yeah.ฉันได้ยินว่านายคุมชมรมร้องเพลงต่อ
So you want to talk to my Cheerios about joining Glee Club? Well, I need more kids...นายอยากให้เด็กทีมเชียร์ของฉัน เข้าชมรมร้องเพลง?
And... where do the Glee kids lie?แล้ว…เด็กชมรมร้องเพลงล่ะ?
I can't see any of my guys wanting to join the Glee Club.ฉันนึกไม่ออกเลยว่า เด็กฉันคนไหน จะอยากเข้าชมรมร้องเพลง
So let your little Glee kids have their little club.ปล่อยให้เด็กๆ อยู่กับชมรมเล็กๆของเขา
I can't do Glee anymore. It conflicts with...ฉันร้องเพลงอีกไม่ได้ มันขัดแย้งกับ...
I mean, teaching here and coaching Glee Club-- it's where I belong.การสอนที่นี่ และชมรมร้องเพลง เป็นสิ่งที่ผมรัก

glee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay

glee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリー[, guri-] (n) glee
グリークラブ[, guri-kurabu] (n) glee club; (P)
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!")
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t,adv-to) gleeful; joyful

glee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee FR:
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่[v.] (yimnøiyimya) EN: be gleeful ; smile gleefully FR:

glee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f}glee
Gesangverein {m}glee club
Glee {m} [mus.]glee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glee
Back to top