ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repulsive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repulsive*, -repulsive-

repulsive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repulsive (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง Syn. disgusting, repellent
repulsiveness (n.) ความน่ารังเกียจ
English-Thai: Nontri Dictionary
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't think a young girl could ever like... a repulsive little scab like you, do you?เจ้าไม่คิดเหรอว่า สาวน้อยนั่น จะมาสนใจ กับตัวประหลาดน่าเกลียด อย่างเจ้าน่ะ
But darling. You're not a failure, repulsive or strange at all...แต่ที่รัก ลูกไม่ใช่คนขี้แพ้ น่ารังเกียจ หรือประหลาดเลยสักนิด
Don't say that! Do you know how ridiculous that sounds? How repulsive that is to God, to everyone?อย่าพูดอย่างนั้นสิ บาปจะติดตัวลูกไปตลอดกาลนะ
You're rather repulsive yourself, Mr. Lutz.คุณเองก็ดูโทรม ไม่ใช่น้อยนะ รุทซ์
You find me repulsive with plastic surgery?คุณเกลียดที่ฉันทำศัลยกรรม ใช่มั้ยคะ
They're repulsive and scary.มันน่าเกลียด น่าขยะแขยง
You just don't want to be crushed under the weight of a repulsive cow.คุณแค่ไม่อยากจะถูกถล่มด้วยน้ำหนักแม่วัวแบบนี้สินะ
When you weren't too repulsive for me To ever want to look at.จะได้ไม่เป็นที่ น่าขยะแขยง สำหรับสายตาฉัน
I shuddered at my own idea, attempting to banish this repulsive notion.I shuddered at my own idea, attempting to banish this repulsive notion.
BUT DARK ENERGY, A MYSTERIOUS, REPULSIVE FORCEฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติของทะเลสาบ
If you're a repulsive shopper, you buy stuff on there; if you're a sex addict, there's plenty of that on there.ถ้าแกเป็นพวกนักช้อป แกก็ซื้อมันผ่านทางนั้น แล้วถ้าแกเป็นพวกบ้ากาม ในนั้นก็มีให้เยอะแยะ
My sister married the new King and my repulsive nephew will be King after him.พี่สาวข้า แต่งงานกับกษัตริย์คนใหม่ หลานที่น่ารังเกียจของข้า จะเป็นกษัตริย์ต่อจากเขา

repulsive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推斥[tuī chì, ㄊㄨㄟ ㄔˋ, 推斥] repulsion (phys.); repulsive force
推斥力[tuī chì lì, ㄊㄨㄟ ㄔˋ ㄌㄧˋ, 推斥力] repulsion (phys.); repulsive force
斥力[chì lì, ㄔˋ ㄌㄧˋ, 斥力] repulsion (in electrostatics); repulsive force
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑鄙龌龊 / 卑鄙齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑陋龌龊 / 卑陋齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
花不棱登[huā bù léng dēng, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄥˊ ㄉㄥ, 花不棱登 / 花不稜登] gaudy; repulsively colored
可恶[kě wù, ㄎㄜˇ ˋ, 可恶 / 可惡] repulsive; vile; hateful; abominable
丑恶[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, 丑恶 / 醜惡] ugly; repulsive

repulsive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)

repulsive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:

repulsive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstoßend {adj} | abstoßender | am abstoßendstenrepulsive | more repulsive | most repulsive
Abstoßungskraft {f}repulsive force
Widerlichkeit {f}repulsiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repulsive
Back to top