ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*festoon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น festoon, -festoon-

*festoon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
festoon (n.) พวงมาลัย See also: พวงดอกไม้, พวงหรีด, พู่ห้อย, พวงระย้า Syn. garland, swag
festoon (vt.) ประดับด้วยพู่ห้อย See also: ตกแต่งด้วยพวงมาลัย, แขวนพู่ระย้า Syn. adorn, decorate, hang
festoon with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับด้วย Syn. decorate with
festoonery (n.) การประดับด้วยพวงมาลัย See also: การตกแต่งด้วยพู่ระย้า, การแขวนพวงมาลัย
English-Thai: HOPE Dictionary
festoon(เฟสทูน') n. ระย้า,การประดับด้วยระย้า. vt. ประดับด้วยระย้า,ห้อยระย้า, Syn. garland
festoonery(เฟสทูน'เนอรี) n. การประดับด้วยระย้า,ระย้า
English-Thai: Nontri Dictionary
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
festoonตกแต่งเหงือกปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a drink, or a lap dance, or... or festoon a thong with some neatly folded dollar bills.ดื่มสักแก้ว หรือดูสาวเต้นยั่ว หรือไม่ก็--- หรือไม่ก็คล้องมาลัยให้สาวๆ ด้วยแบงค์ที่พับไว้
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย

*festoon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
花綵;花綱;花づな[はなづな, hanaduna] (n) garland; festoon (of flowers)

*festoon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่อง[n.] (feūang) EN: festoon ; pennant FR: feston [m]

*festoon* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply
Schleppkabel {n}festoon cable; trailing cable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *festoon*
Back to top