ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-festoon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น festoon, *festoon*,

-festoon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a drink, or a lap dance, or... or festoon a thong with some neatly folded dollar bills.ดื่มสักแก้ว หรือดูสาวเต้นยั่ว หรือไม่ก็--- หรือไม่ก็คล้องมาลัยให้สาวๆ ด้วยแบงค์ที่พับไว้

-festoon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
花綵;花綱;花づな[はなづな, hanaduna] (n) garland; festoon (of flowers)

-festoon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่อง[n.] (feūang) EN: festoon ; pennant FR: feston [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -festoon-
Back to top