ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pale*, -pale-

pale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pale (adj.) ไม่มีสี See also: (สี) ซีด Syn. white, colorless Ops. colorful, colored
pale (adj.) ไม่มีชีวิตชีวา
pale (vi.) ซีด See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pale (vt.) ทำให้ซีดเซียว See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pale (n.) ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว See also: ไม้รั้ว Syn. paling, stake
pale and thin (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย
pale at (phrv.) หน้าซีดเพราะ
pale ble (adj.) สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า See also: ที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า Syn. sky-blue
pale brownish-gold color (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale yellow, greenish-yellow color
pale purple (n.) สีม่วงอ่อน
pale purple (adj.) ซึ่งมีสีม่วงซีด See also: เป็นสีม่วงซีด Syn. violet, lavender
pale yellow (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale brownish-gold color, greenish-yellow color
pale-purple (adj.) ที่มีสีม่วงอ่อน
paleface (n.) คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ (คำสแลง) See also: คนขาว
paleness (n.) การมีสีอ่อน See also: การมีสีซีด Syn. colorlessness
paleology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ Syn. archaism, prehistory
paleontologist (n.) ผู้ศึกษาซากดึกดำบรรพ์หรือซากฟอสซิล
paleontology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ Syn. paleology, archaism, prehistory
Palestine (n.) ปาเลสไตน์
Palestine (n.) ดินแดนปาเลสไตน์ (มักเรียกว่าเป็น the Holy Land)
palestinian (adj.) เกี่ยวกับปาเลสไตน์ See also: เกี่ยวกับชาวปาเลสไตน์หรือวัฒนธรรมของปาเลสไตน์
palette (n.) จานผสมสีของจิตรกร See also: แผ่นผสมสี
English-Thai: HOPE Dictionary
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
paled(เพลด) adj. มีรั้ว, See also: paling n.
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
paleface(เพล'เฟส) n. คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ
paleobiology(เพลีโอไบออล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ จากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobilogic adj. paleobiological adj.
paleobotany(เพลีโอบอท'ทะนี) n. พฤษศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณจากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobotanic adj. paleobotanatist n.
paleocene(เพ'ลีโอซีน,แพล'ลีโอซีน) n.,adj. เมื่อ60-70ล้านปีก่อน,เริ่มมีนกและสัตว์ที่มีรกในระยะแรกเกิด., Syn. Palaeocene
paleogene(เพ'ลีอะจัน) n.,adj. ยุคประมาณ25-90 ล้านปีก่อน, Syn. Palaeogene
paleogenesis(เพลีโอเจน'นิซิส) n. การเจริญเติบโตที่มีลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษติดมาด้วย
paleogeography(เพลีโอจิออก'กระฟี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกในด้านธรณีวิทยา, See also: paleogeographer n. paleogeographic adj. paleogeographical adj.
paleogeologyเพลิโอจีออล'ละจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก, See also: paleogeologic adj.
paleolith(เพ'ลีอะลิธ) n. เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินโบราณ, See also: paleolithic adj., Syn. Palaeolithic
paleology(เพลีออล'ละจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับของโบราณ, See also: paleological adj. paleologist. n.
paleomagnetism(เพลีโอแมก'นิทิสซึม) n. ภาวะแม่เหล็กของหินแต่แรกเริ่ม., See also: paleomagnetic adj.
paleontography(เพลีอันทอก'กระฟี) n. ชีววิทยาเชิงพรรณาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, See also: paleontographic adj. paleontographical adj.
paleontology(เพลีออนทอล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, Syn. palaeontology, See also: paleontologic (al) adj. paleontologist n.
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic
paleozoology(เพลีโอโซออล'โลจี) n. Paleontology (ดู) ที่เกี่ยวกับซากสัตว์ที่กลายเป็นหิน
palestine(แพล'ลิสไทน์) n. ชื่อประเทศในอาณัติของอังกฤษ สมัยก่อน, See also: Palestinian adj. n.
palestra(พะเลส'ทระ) n. โรงเรียนวิชาการกีฬา pl. palestras,palestrae, Syn. palaestra
paletot(แพล'ลิโท แพล'โท) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ
palette(แพล'ลิท) n. แผ่นผสมสี
palette knifeมีดบางที่ใช้ปรับหรือผสมสีหรือทาบนผ้าสำหรับวาดสี
palewise(เพล'ไวซฺ) adv. ตั้งตรง,เป็นแนวตรง
English-Thai: Nontri Dictionary
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
palette(n) จานสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pale(o)-โบราณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paleobotanyบรรพพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Paleocene Epoch; Palaeocene Epochสมัยพาลีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Paleogeneพาลีโอจีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleomagnetism; palaeomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleontology; palaeontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Paleozoic Era; Palaeozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palette knifeเกรียงผสมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paleographyวิธีเขียนหนังสือโบราณ [TU Subject Heading]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์
Palette เมนูสี [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม้าน (v.) be pale from shame See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself Syn. อาย
ม้าน (v.) be pale from shame See also: become hot with shame, be shamefaced, be ashamed of oneself Syn. อาย
ขาวซีด (adj.) pale See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen
ขาวซีด (v.) pale See also: be pallid, be wan
ขาวซีด (adj.) pale See also: pallid, wane, white
ซีด (v.) pale See also: be pallid, be wan, become pale Syn. เผือด, ซีดเผือด, จืด, ซีดเซียว, ซูบ
ซีดเผือด (adj.) pale Syn. เผือด, ซีด
ซูบ (v.) pale See also: be pallid, be wan, become pale Syn. เผือด, ซีดเผือด, จืด, ซีดเซียว
สีซีด (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง, สีซีดจาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
สีซีดจาง (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
หน้าจ๋อย (v.) pale Syn. หน้าสลด, จ๋อย Ops. หน้าระรื่น, หน้าบาน
หน้าซีด (v.) pale
หน้าซีดหน้าเซียว (v.) pale Syn. หน้าซีด
หน้าสลด (v.) pale Syn. จ๋อย Ops. หน้าระรื่น, หน้าบาน
หน้าเซียว (v.) pale Syn. หน้าซีด, หน้าซีดหน้าเซียว
เผือด (adj.) pale See also: faded, colourless, white, ashen, light Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด Ops. เข้ม
เรื่อ (adj.) pale See also: light, faint, faded Syn. อ่อน Ops. เข้ม
อักขรวิทยา (n.) paleography
ปาเลสไตน์ (n.) Palestine
Permian (adj.) เกี่ยวกับยุคเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน Paleozoic เมื่อ 220-270 ล้านปีก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look very paleคุณดูซีดมากเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it was Mrs. White looking pale and tragic.และมันก็เป็นคุณนายไวท์ ที่ดูขาวซีดและมองดูเศร้า
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน
Deep in your eye A kind of pale jewelลึกเข้าไปนัยย์ตาเธอ ดั่งกับอัญมณี
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน
A little girl with hair as black as the ebony window frame and skin as pale as the snow and lips as red as blood.ลูกสาว ที่มีผมดำขลับดั่งไม้อีโบนี่ ผิวขาวราวหิมะ แล้วก็ริมฝีปากแดงดั่งโลหิต
Very pale hands.ผมไม่ใช่คนงานก่อสร้าง
Where? The one in the pale blue suit with the big pointy chin!คนที่สวมชุดสีน้ำเงินคางยื่นๆ
In a dream I saw the eastern sky grow dark but in the West a pale light lingered.In a dream... ...I saw the eastern sky grow dark... ...but in the West a pale light lingered.
You see that pale blue dot?เห็นจุดสีฟ้าจางๆนั่นไหม
You have been looking quite pale these days.หน้าคุณดูซีดเซียวลง ทุกวัน ๆ
HOW IS THAT GONNA LOOK NEXT TO DANIEL'S TINY PALE HEAD? (laughs)มันจะออกมายังไงกัน ข้างๆหัวซีดๆเล็กๆของแดเนียล
5'7", black hair, pale like a fucking corpse.5 ฟุต 7 ผมดำ ซีดเหมือนศพ

pale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow
银红[yín hóng, ˊ ㄏㄨㄥˊ, 银红 / 銀紅] pink; silvery red; pale rose color
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
死海[Sǐ Hǎi, ㄙˇ ㄏㄞˇ, 死海] Dead Sea (Palestine)
惨白[cǎn bái, ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ, 惨白 / 慘白] deathly pale
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 亚西尔・阿拉法特 / 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat
[chán, ㄔㄢˊ, 欃] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet
加利利[Jiā lì lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, 加利利] Galilee (in biblical Palestine)
加利肋亚[Jiā lì lèi yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄟˋ ㄧㄚˋ, 加利肋亚 / 加利肋亞] Galilee (in biblical Palestine)
古生物学家[gǔ shēng wù xué jiā, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 古生物学家 / 古生物學家] palaeontologist; paleobiologist
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, 圣母峰 / 聖母峰] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
哈马斯[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, 哈马斯 / 哈馬斯] Hamas (radical Palestinian group)
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰圣战组织 / 伊斯蘭聖戰組織] Islamic Jihad (Palestinian armed faction)
犹太[Yóu tài, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ, 犹太 / 猶太] Jew; Jewish; Judea (in Biblical Palestine)
尼泊尔国王[Ní bó ěr guó wáng, ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄤˊ, 尼泊尔国王 / 尼泊爾國王] Nepalese monarchy
出线[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, 出线 / 出線] out of bounds; over the line; beyond the pale
古地磁[gǔ dì cí, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄘˊ, 古地磁] paleomagnetism
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 古生代] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪
古生物[gǔ shēng wù, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ˋ, 古生物] paleo-organism
巴勒斯坦[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, 巴勒斯坦] Palestine
巴勒斯坦民族权力机构[Bā lè sī tǎn Mín zú Quán lì Jī gòu, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 巴勒斯坦民族权力机构 / 巴勒斯坦民族權力機構] Palestinian National Authority
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 巴勒斯坦解放组织 / 巴勒斯坦解放組織] Palestine Liberation Organization
旧石器时代[jiù shí qì shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 旧石器时代 / 舊石器時代] paleolithic; old stone age
苍白[cāng bái, ㄘㄤ ㄅㄞˊ, 苍白 / 蒼白] pale; wan
苍白色[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, 苍白色 / 蒼白色] pale; wan; sickly white
非利士[Fēi lì shì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ, 非利士] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC)
非利士族[Fēi lì shì zú, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄗㄨˊ, 非利士族] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC)
解放巴勒斯坦人民阵线[Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 解放巴勒斯坦人民阵线 / 解放巴勒斯坦人民陣線] Popular Front for the Liberation of Palestine
加里肋亚海[Jiā lǐ lèi yà Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄟˋ ㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 加里肋亚海 / 加里肋亞海] Sea of Galilee (Palestine)

pale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土気色[つちけいろ, tsuchikeiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
土色[つちいろ, tsuchiiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
埒外[らちがい, rachigai] (n) out of bounds; beyond the pale
白腹[しろはら;シロハラ, shirohara ; shirohara] (n) (uk) pale thrush (Turdus pallidus)
薄桃色[うすももいろ, usumomoiro] (n,adj-no) pale pink; peach-colored
追河[おいかわ;オイカワ, oikawa ; oikawa] (n) (uk) freshwater minnow; pale chub (Zacco platypus)
顔面蒼白[がんめんそうはく, ganmensouhaku] (n,adj-no) one's face turning pale (ashen); the color being drained from one's face
黄白色[おうはくしょく;こうはくしょく, ouhakushoku ; kouhakushoku] (n) yellowish-white; pale yellow
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus)
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula)
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish)
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group)
パレオグラフィー[, pareogurafi-] (n) paleography
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat
パレット[, paretto] (n) palette; pallet; (P)
パレットナイフ[, parettonaifu] (n) palette knife
フローティングパレット[, furo-teinguparetto] (n) {comp} floating palette
ペール[, pe-ru] (adj-f) (1) pale; (n) (2) pail; (P)
亜旧石器時代[あきゅうせっきじだい, akyuusekkijidai] (n) Epipaleolithic (era)
化石学[かせきがく, kasekigaku] (n) paleontology
古地理学[こちりがく, kochirigaku] (n) paleogeography; palaeogeography
古生代[こせいだい, koseidai] (n) Paleozoic era
古生物地理学[こせいぶつちりがく, koseibutsuchirigaku] (n) palaeobiogeography; paleobiogeography
古生物学[こせいぶつがく, koseibutsugaku] (n) paleontology
古生界[こせいかい, koseikai] (n) Paleozoic group
古皮質[こひしつ, kohishitsu] (n) paleocortex (palaeocortex); paleopallium
大待宵草[おおまつよいぐさ;オオマツヨイグサ, oomatsuyoigusa ; oomatsuyoigusa] (n) (uk) red-sepaled evening primrose (Oenothera erythrosepala)
旧北区[きゅうほっく, kyuuhokku] (n) Palearctic (region); Palaearctic
旧石器[きゅうせっき, kyuusekki] (n) paleolith
旧石器文化[きゅうせっきぶんか, kyuusekkibunka] (n) Palaeolithic culture; Paleolithic culture
旧石器時代[きゅうせっきじだい, kyuusekkijidai] (n) old stone age; paleolithic
暁新世[ぎょうしんせい, gyoushinsei] (n) Paleocene epoch
木枠[きわく, kiwaku] (n) crate; palette; wooden frame; wooden flask
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
淡い[あわい, awai] (adj-i) light; faint; pale; fleeting; (P)
熊鷹[くまたか, kumataka] (n) Hodgson's hawk eagle (Spizaetus nipalensis)
猶太[ユダヤ(P);ゆだや, yudaya (P); yudaya] (n) (uk) Judea (southern Palestine) (lat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パレット[ぱれっと, paretto] palette

pale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บัณฑุ[n.] (bandu) EN: pale yellow FR: jaune pâle [m[ ; blanc cassé [m]
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
ขาวซีด[adj.] (khāo sīt) EN: pale FR:
เขียวไข่กา[adj.] (khīokhaikā) EN: pale blue-green FR:
เหลืองจาง[adj.] (leūang jāng) EN: pale yellow FR: jaune pâle
เหลืองอ่อน[adj.] (leūang øn) EN: FR: jaune pâle ; jaune clair
แมลงปอบ้านเหลืองจาง[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Paddyfield Parasol ; Pale Yellow Widow ; Ruddy Meadow Skimmer FR: Neurothemis intermedia atalanta
ม่อย[adj.] (mǿi) EN: pale ; pallid ; wan FR: pâle ; blême ; blafard
มอธมะเดื่อขาว[n. exp.] (møt madeūa ) EN: Pale Fig Moth FR:
มอธเหยี่ยวบอนแถบปีกมัว[n. exp.] (møt yīo bøn) EN: Pale Arum Hawk-moth FR:
หน้าจ๋อย[v.] (nājǿi) EN: pale ; turn pale ; feel let down ; be chagrined FR:
หน้าเขียว[v. exp.] (nā khīo) EN: be pale with anger ; be blue in the face ; look green FR:
หน้าเซียว[adj.] (nāsīo) EN: pale FR:
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าซีดหน้าเซียว[v.] (nāsīt-nāsīo) EN: pale FR:
นกหัวขวานแดงหลังลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Bay Woodpecker FR: Pic à oreillons rouges [m] ; Pic à bec pâle [m]
นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน[n. exp.] (nok jap mal) EN: Pale Blue Flycatcher FR: Gobemouche bleuâtre [m] ; Cyornis unicolore [m] ; Cyornis pâle [m] ; Niltava bleu pâle [m] ; Gobemouche pâle [m]
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā) EN: Spotted Wood Owl FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajǿi ) EN: Chinese Bush Warbler FR: Bouscarle de Taczanowski [f] ; Fauvette de Chine [f] ; Bouscarle à ventre pâle [f]
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ[n. exp.] (nok parøt ō) EN: Puff-throated Bulbul FR: Bulbul pâle [m] ; Bulbul à gorge blanche [m]
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire
อ่อน[adj.] (øn) EN: light ; pale FR: clair ; pâle ; peu prononcé
เผือด[v.] (pheūat) EN: turn pale FR: pâlir
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale ; gloomy ; pallid ; faded FR: pâle ; blafard ; fade
ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pale Hedge Blue FR:
ผีเสื้อฟ้าเซลล์จุดป่าสูง[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Pale Grass Blue FR:
ผีเสื้อหนอนใบรักแถบกว้าง[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Pale Blue Tiger FR:
ราศีไม่ดี[X] (rāsī mai dī) EN: look pale ; be out of colour FR:
เรื่อ[adj.] (reūa) EN: light ; pale FR:
ซี่[n.] (sī) EN: spoke ; bar ; pale FR: rayon [m]
สีแดงอ่อน[adj.] (sī daēng øn) EN: pale red FR: rouge pâle
สีจาง[adj.] (sī jāng) EN: faded ; pale FR: pâle
สีเนื้อ[n.] (sī neūa) EN: FR: couleur chair [f] ; rose très pale [m]
เซียว[adj.] (sīo) EN: pale ; wan ; sickly FR: pâle ; blafard
สีซีด[adj.] (sī sīt) EN: pale FR:
สีซีดจาง[adj.] (sī sīt jāng) EN: pale FR:
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
สีตก[adj.] (sī tok) EN: faded ; pale FR: décoloré ; déteint
ถอดสี[v.] (thøtsī) EN: look pale FR:

pale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
totenblass; totenbleich {adj}deathly pale; pale as death
altsteinzeitlich {adj}paleolithic [Am.]; palaeolithic [Br.]
Somaliprinie {f} [ornith.]Pale Prinia
Angolabülbül {m} [ornith.]Pale Olive Greenbul
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet
Isabellwangentyrann {m} [ornith.]Pale-eyed Pygmy Tyrant
Jungpaläolithikum {n} [hist.]upper Paleolithic
Altpaläolithikum {n} [hist.]lower Paleolithic
Nepalese {m}; Nepalesin
nepalesisch {adj}Nepalese; Nepali
opaleszierend; opalartig schillernd {adj}opalescent; opal-like
opalisierend {adv}opalescently
Paläolithiker {m}Paleolithic
Palette {f} (Farb-) | Paletten
bleich (vor); blass (vor) {adj}pale (with)
fahl {adj} | fahler | am fahlstenpale | paler | palest
hellgelb {adj}pale yellow; straw yellow
weißgelb {adj}pale yellow
Großer Singhabicht {m} [ornith.]Pale Chanting-Goshawk
Malaitataube {f} [ornith.]Pale Mountain Pigeon
Wüstenschwalbe {f} [ornith.]Pale Crag Martin
Blaßraupenfänger {m} [ornith.]Pale Cicadabird
Fahldrossel {f} [ornith.]Pale Thrush
Fahlschnäpper {m} [ornith.]Pale Flycatcher
Blaubrustschnäpper {m} [ornith.]Pale Niltava
Peruwaldsänger {m} [ornith.]Pale-legged Warbler
Steppenadler {m} [ornith.]Steppe Eagle (Aquila nipalensis)
Ussurilaubsänger {m} [ornith.]Pale-legged Willow Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pale
Back to top