ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distortion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distortion*, -distortion-

distortion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distortion (n.) การบิดเบือน See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก Syn. lie, untruth Ops. truth, fact
English-Thai: HOPE Dictionary
distortion(ดิสทอร์'เชิน) n. การบิดเบือน,การผิดรูป,การผิดส่วน,สิ่งที่บิดเบือน,สิ่งทิ่ผิดรูป,สิ่งทิ่ผิดส่วน, Syn. misrepresentation
English-Thai: Nontri Dictionary
distortion(n) การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distortionการบิดเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน
A distortion pedal which overloads the signal.เอฟเฟกต์เสียงแตก ที่ปรับสัญญาณให้ดังขึ้น
Now, there's any number of reasons for the distortion in the voice.ตอนนี้ มีเหตุผลมากมาย สำหรับการบิดเบือนของเสียง
The magnetic distortion from the planet's rings... will make us invisible to Nero's sensors.ไตตัน การหักเหของสนามแม่เหล็กจากวงแหวนดาวเสาร์ ช่วยให้เครื่องตรวจจับนีโรจับเราไม่ได้
Okay, so I used some warping software to reverse the direction of the distortion that was caused by the waves on the surface of the water.โอเค ฉันก็เลยใช้ โปรแกรมตกแต่งไปกลับด้าน ทิศทางที่ผิดรูปนั้น
AND IT'S THE DISTORTION IN THOSE SHAPES WHEN THE LIGHT FROM THOSE GALAXIES IS BENTห่อหุ้มรอบกาแล็กซี ในจักรวาลทุก
Captain, do you see the distortion around the model?กัปตัน เห็นเส้นที่ดูบิดเบี้ยว \ รอบลำเรือมั้ย
The time distortion field.การบิดเบือนเวลาของสนามแม่เหล็ก
The watery fluid in those eyes neatly eliminated the distortion of that bending effect.ของเหลวที่เป็นน้ำในสายตา เหล่านั้นอย่างเรียบร้อย กำจัดการบิดเบือนของที่มีผลดัด
Gravity is a distortion in the shape of spacetime as Einstein showed.ในรูปของกาลอวกาศ ไอสไตน์แสดงให้เห็นว่า พื้นที่สามารถขยายและหดตัว
Uh-huh. Add the reality distortion filter.อ๊ะ ห๊ะ ใส่ตัวกรองบิดเบือนความเป็นจริง

distortion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, 畸变 / 畸變] distortion; aberration

distortion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デフォルメ(P);ディフォルメ[, deforume (P); deiforume] (n,vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] (n) {comp} phase distortion
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) {comp} attenuation distortion
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) {comp} attenuation distortion
牽強[けんきょう, kenkyou] (n,vs) distortion of facts
顛倒;転倒[てんどう, tendou] (n) {Buddh} cognitive distortion
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry
ディストーション[, deisuto-shon] (n) distortion; (P)
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P)
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding
歪曲;わい曲[わいきょく, waikyoku] (n,vs) distortion; falsification; perversion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] phase distortion
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion
遅延歪み[ちえんひずみ, chienhizumi] delay distortion

distortion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบิดเบือน[n.] (kān bitbeūo) EN: distortion FR: distorsion [f]
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān bitbeūo) EN: historical distortion FR: distorsion de l'histoire [f]

distortion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aperturverzerrung {f}aperture distortion
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Dysgeusie {f}; Störung des Geschmacksempfindens [med.]dysgeusia; distortion of sense of taste
Quantisierungsverzerrung {f}quantization distortion
Klirrfaktor {m}distortion factor
Wortverdrehung {f}distortion of words

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distortion
Back to top