ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disturbance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disturbance, *disturbance*,

-disturbance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any disturbance will cast suspicion on him.ความไม่สงบ จะทำให้เขาต้องสงสัย
The disturbance has escalated at this Chicago-area prison.เหตุวุ่นวายได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นที่เรือนจำในชิคาโก้
There's a minor disturbance in cell block.เกิดความวุ่นวายเล็กน้อยในห้องขัง
With the exception of an unexplained disturbance at the site, today's trial was a complete success.ยกเว้นจากการรบกวนบางอย่างที่สถานที่นั้น การทดลองวันนี้เป็นผลสำเร็จดี
We have a disturbance reported in Sector B-47... invo/ving a construction Landmate....มีเหตุเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก่อสร้าง
Repeat, disturbance in Sector B-47. Request ES. Vl/.A.ขอย้ำอีกครั้ง มีการก่อความไม่สงบที่เขต B-47 ขอให้หน่วย ES.W.A.T. ออกปฏิบัติงาน
A disturbance in the force, there is.มีความปั่นป่วนอยู่ในพลัง
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.ให้รอฟังคำสั่งจาก เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี เมื่อไปถึง
Hey, Louis, we've got a disturbance by the windows.เฮ้ ลูอิส\ มีเรื่องตรงเค้าเตอร์น่ะ
The one who caused that disturbance in the town was just a normal thief.เจ้าคนที่ก่อความวุ่นวายในเมือง แค่โจรกระจอก ขอรับ
I thought I sensed an unpleasant disturbance in the force.ข้าคิดว่าข้าสัมผัสได้ ถึงความปั่นป่วน ไม่เป็นมิตรในพลัง

-disturbance- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries

-disturbance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情緒障害[じょうしょしょうがい;じょうちょしょうがい, joushoshougai ; jouchoshougai] (n,vs) (suffering) an emotional disturbance
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance

-disturbance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ro) EN: upheaval ; disturbance FR:
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wu) EN: cause a disturbance FR:
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene FR:

-disturbance- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Ernährungsstörung {f}nutritional disturbance
Fahrstörung {f}ride disturbance
Laufunruhe {f}ride disturbance
Ionosphärenstörung {f}ionospheric disturbance
Kreislaufstörung {f}circulatory disturbance
Störung {f} der ersten Harmonischenfirst harmonic disturbance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disturbance-
Back to top