ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obsentee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obsentee*, -obsentee-

obsentee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obsentee (n.) ผู้ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน (ทางกีฬา)
obsentee (n.) ผู้ไม่มาขึ้นศาล (ทางกฎหมาย)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obsentee
Back to top