ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbent*, -unbent-

unbent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbent (adj.) ซึ่งไม่งอ See also: ไม่โค้ง Syn. straight, twisted
English-Thai: HOPE Dictionary
unbent(อันเบนทฺ') adj. ไม่งอ,ไม่โค้ง,ไม่ยอมแพ้,ไม่ยินยอม. vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unbend -S.,unbowed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Unbowed, unbent, unbroken.""ไม่ก้มหัว ไม่ยอมแพ้ ไม่แตกสลาย"
Unbowed. Unbent. Unbroken.ไม่คุกเข่า ไม่หัก ไม่งอ

unbent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāo, ㄔㄠ, 弨] unbent bow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbent
Back to top