ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cradle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cradle*, -cradle-

cradle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cradle (n.) เปลเด็ก Syn. crib, bassinet
cradle (n.) แป้นวางโทรศัพท์
cradle (vt.) เลี้ยงดู Syn. nurture
cradle (vt.) วางในเปล
cradle (n.) แหล่งกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. source, ultimate
cradle (vt.) อุ้มอย่างระมัดระวัง
cradle-snatcher (idm.) คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เด็กกว่า See also: คนที่แต่งงานกับคนที่เด็กกว่า
cradlesong (n.) เพลงกล่อมเด็ก Syn. lullaby, berceuse
English-Thai: HOPE Dictionary
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
cradlesong(เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อู่ (n.) cradle Syn. เปล
เปล (n.) cradle See also: hammock, stretcher
ขึ้นคาน (v.) cradle a boat to repair
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In those days, just as in fairy-tales, at someone's doorstep, out of a cradle or a laundry basket, a baby used to cry.ในสมัยนั้นเช่นเ- ดียวกับในเทพนิยาย, ที่บันไดหน้าอกของใครบางคนจากอู่ หรือตะกร้าซักผ้าเด็กเคยร้องไห้
Inside that cradle as big as a shipในเปลที่ใหญ่เท่าเรือลำหนึ่ง
Did she cradle the balls and lick the shaft?Did she cradle the balls and work the shaft?
Why is it known as the Cradle of Liberty?ทำไมมันจึงเป็นที่รู้จักในฐานะ แหล่งกำเนิดของเสรีภาพหรือไม่
We'll see who regrets what, you old cradle snatcher.มาดูว่าใครกันแน่ที่ต้องเสียใจ ยายแก่หนังเหี่ยว
He's not a cradle snatcher, and you're not woman enough for him.เค้าไม่ชอบพวกไก่อ่อน และเธอก็ไม่เป็นผู้หญิงพอสำหรับเค้า
From the cradle to the graveFrom the cradle to the grave
I excel at spatial reasoning, and I had a hunch that the graceful slope of its neck would cradle your genitals nicely.I excel at spatial reasoning, and I had a hunch that the graceful slope of its neck would cradle your genitals nicely.
And cradle those balls.และก็จัดการลูกกลมๆละมั้ง
"Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires.""หากตัดสินใจแต่ไม่ลงมือทำ ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร"
Cat's cradle and the triangles are what brought us here, but the number that she's talking about, that's what Jake wants me to know, that's why he was still playing the game.เกมของเจคและสามเหลี่ยมทำให้เรามาถึงนี่ แต่หมายเลขที่ เธอกำลังพูดถึง เป็นเลขที่เจค ต้องการบอกผม
But here, on the other hand, if you're really looking for payback, then what better place to knock the Upper East Side out of the dark ages than in the cradle of the renaissance itself?แต่ในทางกลับกัน อยู่ที่นี่ ถ้าคุณอยากจะแก้แค้นจริงๆ ที่ไหนล่ะจะเหมาะใช้เป็นที่

cradle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
摇篮[yáo lán, ㄧㄠˊ ㄌㄢˊ, 摇篮 / 搖籃] cradle

cradle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレードル[, kure-doru] (n) {comp} cradle
発祥地[はっしょうち, hasshouchi] (n) cradle (of civilisation, civilization, etc.); birthplace; (P)
綾取り;あや取り;綾取(io)[あやとり, ayatori] (n) (uk) cat's cradle
自由の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty
船架[せんか, senka] (n) (1) slipway; (2) cradle used on a slipway for launch or repair of small ships
雀百迄踊り忘れず[すずめひゃくまでおどりわすれず, suzumehyakumadeodoriwasurezu] (exp) (id) What is learned in the cradle is carried to the tomb
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization
揺する[ゆする, yusuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P)
揺る[ゆる, yuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P)
綾糸[あやいと, ayaito] (n) colored thread; coloured thread; thread of cat's cradle; heddle thread
膝皿貝;火皿貝;石鼈;爺が背[ひざらがい(膝皿貝;火皿貝;石鼈);じいがせ(石鼈;爺が背);ヒザラガイ, hizaragai ( hiza sara kai ; hi sara kai ; ishi betsu ); jiigase ( ishi betsu ; jii ] (n) (1) (uk) chiton (any marine mollusk of the class Polyplacophora); sea cradle; (2) Japanese chiton (Acanthopleura japonica)

cradle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คานเรือ[n. exp.] (khān reūa) EN: cradle ; drydock FR:
กกลูก[v. exp.] (kok lūk) EN: cuddle a child ; cradle a baby in one's arms FR:
กรงทอง[n.] (krongthøng) EN: cradle FR:
ไกวเปล[v. exp.] (kwai plē) EN: rock a cradle FR:
พระอู่[n. exp.] (phra ū) EN: cradle FR: berceau [m]
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher FR: berceau [m] ; hamac [m]
เปลเด็ก[n. exp.] (plē dek) EN: baby cradle FR: berceau [m]
เปลเด็กอ่อน[n. exp.] (plē dek øn) EN: baby cradle FR: berceau [m]
เปลญวน[n.] (plēyūan) EN: hammock ; cradle FR: hamac [m]
อู่[n.] (ū) EN: cradle ; home ; birthplace FR: berceau [m] ; lieu de naissance [m]
อู่[n.] (ū) EN: cradle FR: berceau [m]

cradle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babywiege {f}baby cradle
Bandwiege {f}coil cradle
Wiegenlied {n}cradle song

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cradle
Back to top