ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convenience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convenience*, -convenience-

convenience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convenience (n.) ความสะดวก Syn. fitness, availability Ops. unfitness
convenience (n.) เครื่องอำนวยความสะดวก
convenience (n.) ห้องสุขา Syn. lavatory, public toilet
convenience food (n.) อาหารกึ่งสำเร็จรูป See also: อาหารที่ปรุงได้รวดเร็ว เช่น อาหารแช่แข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา
English-Thai: Nontri Dictionary
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convenienceความสะดวก [การแพทย์]
Convenience foodsอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความง่ายดาย (n.) convenience See also: facility, easiness, smoothness, expedience facility, expedience Syn. ความสบาย, ความคล่อง Ops. ความยากลำบาก
ความสบาย (n.) convenience See also: facility, easiness, smoothness, expedience facility, expedience Syn. ความคล่อง, ความง่ายดาย Ops. ความยากลำบาก
ความสะดวก (n.) convenience See also: facility, easiness, smoothness, expedience facility, expedience Syn. ความสบาย, ความคล่อง, ความง่ายดาย Ops. ความยากลำบาก
อาหารสะดวกซื้อ (n.) convenience food
อาหารสะดวกซื้อ (n.) convenience food
ความติดขัด (n.) inconvenience See also: troublesomeness, uncomfortableness Syn. อุปสรรค Ops. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด
ความไม่สะดวก (n.) inconvenience See also: troublesomeness, uncomfortableness Syn. ความติดขัด, อุปสรรค Ops. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด
อุปสรรค (n.) inconvenience See also: troublesomeness, uncomfortableness Syn. ความติดขัด Ops. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm so sorry you've been inconveniencedขอโทษด้วยที่คุณได้รับความไม่สะดวก
I know it's a big inconvenience for everyoneฉันทราบว่ามันลำบากมากสำหรับทุกคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then again, why even rob a convenience store?ปล้นร้านโชว์ห่วยจะได้เงินเท่าไหร่กัน
You'd rather die here, on your knees, in the back of a convenience store?(บรรยาย) ต้องยอมเค้าเลย มาเหอะ
Go inside a convenience store and grab a beer.เดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ คว้ากระป๋องเบียร์
Well, let's stop by the convenience store, okay?งั้น เราไปที่ร้านสะดวกซื้อ ตกลงมั้ย?
I want to go to a convenience store and eat ice cream together.ฉันอยากจะไปร้านสะดวกซื้อ\ และอยากจะไปกินไอติมด้วยกัน
Like the feeling of peace at the convenience store in the middle of the night...เหมือนความสงบ\ ที่ร้านสะดวกซื้อ ในตอนกลางดึก...
I wonder he does not marry and secure a lasting convenience of that kind.ฉันสงสัยจัง ว่าทำไมเขาถึงไม่แต่งงาน จะได้มีคนทำตามความต้องการอย่างยั่งยืน
What really happened in the convenience store?เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ที่ร้านนั่น
I try to convenience myself, you giving up is what scares me the most.ฉันปฎิเสธตัวเอง ฉันกลัวว่าเธอ จะเปลี่ยนไปเพราะคนอื่นๆ
The call was made from a convenience store in Lyndhurst Avenue.โทรศัพท์มาจากห้องคอนเวเนี่ยน ใน Lyndhurst Avenue
Your husband was spotted at a convenience store not far from here about an hour ago.พ่อผมไม่ได้ทำอะไรผิด / ไมก้า
In a convenience store? Maybe someone didn't approve of his choice of slushee flavors and... And sicced his dog on the poor bastard.ในร้านสะดวกซื้อเนี๊ยะนะ บางทีใครบางคนอาจไม่ชอบขนมรสนั้น

convenience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘便[chéng biàn, ㄔㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 乘便] at your convenience
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
不方便[bù fāng biàn, ㄅㄨˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 不方便] inconvenience; inconvenient
稳便[wěn biàn, ㄨㄣˇ ㄅㄧㄢˋ, 稳便 / 穩便] reliable; at one's convenience; as you wish

convenience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンビニ(P);コンベニ(ik)[, konbini (P); konbeni (ik)] (n) (abbr) convenience store; (P)
コンビニエンスストア[, konbiniensusutoa] (n) convenience store
コンビニエンスフーズ[, konbiniensufu-zu] (n) convenience foods
コンビニエンスフード[, konbiniensufu-do] (n) convenience food
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei
ビニる;びにる[, bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store
便を図る[べんをはかる, benwohakaru] (exp,v5r) (See 便宜を図る) to provide facilities; to administer to the convenience of
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp,v5r) to suit the convenience of; to accommodate
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
勝手気まま(P);勝手気儘[かってきまま, kattekimama] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience; oblivious to the convenience of others; (P)
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
得手勝手[えてかって, etekatte] (adj-na,n) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience
政略結婚[せいりゃくけっこん, seiryakukekkon] (n) political marriage of convenience
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience
コンビニエンス[, konbiniensu] (n) convenience; (P)
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P)
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool
便利さ[べんりさ, benrisa] (n) convenience; handiness; usefulness; (P)
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P)
利便性[りべんせい, ribensei] (n) convenience; user-friendliness
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience
簡易[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P)
軽便[けいべん, keiben] (adj-na,n) convenience; simplicity
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
簡易[かんい, kan'i] convenience

convenience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung ) EN: convenience food FR:
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak) EN: convenience food FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (kān sum baē) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
ความง่ายดาย[n.] (khwām ngāid) EN: convenience FR:
ความสะดวก[n.] (khwām sadūa) EN: convenience ; facility ; accommodation FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ลฆุภาพ[n.] (lakhuphāp) EN: convenience FR:
มินิสโตร์[n.] (minisatō) EN: convenience store ; mini-market ; mini-mart FR:
ผัวเช่า[n. exp.] (phūa chao) EN: hired husband ; husband of convenience FR:
ร้านขายของชำ[n. exp.] (rān khāi kh) EN: grocery shop ; grocery store ; grocery ; grocery store (Am.) ; convenience store FR:
ร้านมินิมาร์ท[n. exp.] (rān minimāt) EN: convenience store ; superette FR: épicerie [f]
ร้านสะดวกซื้อ[n. exp.] (rān sadūak ) EN: convenience store ; superette FR: supérette [f]
สินค้าสะดวกซื้อ[n. exp.] (sinkhā sadū) EN: convenience goods FR:
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (withīkān su) EN: accidental sampling ; convenience sampling ; opportunity sampling FR:
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø-aphai n) EN: we apologize for the inconvenience FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ความไม่สะดวก[n. exp.] (khwām mai s) EN: inconvenience FR: désagrément [m] ; gêne [f]

convenience ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billigflagge {f}flag of convenience
Bedienerfreundlichkeit {f}operator convenience
Nachbarschaftsladen {m}convenience store
Vernunftehe {f}marriage-of-convenience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convenience
Back to top