ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lavatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lavatory*, -lavatory-

lavatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lavatory (n.) ห้องน้ำ See also: ห้องส้วม Syn. toilet
lavatory (n.) อ่างน้ำ See also: อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างชาม, อ่างล้างมือและหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
lavatory(แลฟ'วะทอรี) n. ห้องน้ำ,อ่างล้างมือ-ล้างหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส้วม (n.) lavatory See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C
โถส้วม (n.) lavatory See also: toilet, water closet
ส้วมซึม (n.) lavatory with septic tanks See also: cesspool Syn. ส้วม
lav (abbr.) ห้องน้ำ (คำย่อของ lavatory)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Extra lavatory forward. Locks are digital on 29 and keyed on this.ตำรวจวอชิงตันพบศพเขา ที่แครอน ในจอร์จทาวน์ ดัคกี้กับแอบบี้จะตามรายงานให้ทราบ
You need the lavatory pass.เธอต้องมีใบอนุญาติไปห้องน้ำ
OK. Can I have the lavatory pass?ค่ะ หนูขอใบอนุญาติไปห้องน้ำได้มั้ยคะ
Well, you know where the lavatory is.เอ้า เธอรู้ทางไปห้องน้ำแล้วนะ
I'm Sorry madam, But you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ระหว่างที่รถไฟยังอยู่ที่สถานี
I'm sorry madam but you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำระหว่างที่ที่รถไฟกำลังอยู่ที่สถานนีนะ
I'll use the lavatory first, if you don't mind.ขอใช้ห้องน้ำก่อนนะคะ ถ้าคุณไม่รังเกียจ
HPD found it in the lavatory trash.ตำรวจพบในถังขยะห้องน้ำ
I may have to go to the lavatory for a little while.ผมขอไปห้องน้ำสักพักหน่อยแล้ว
Now... the clothes you wore when you were admitted, along with your personal effects, are in the lavatory next door.เอาล่ะ... เสื้อผ้าที่ลูกใส่ ตอนลูกเข้ามาที่นี่ พร้อมกับของส่วนตัวของลูก
Lavatory couldn't wait to grass you up.- ลาเวนเด๋อปากโป้งเรื่องนายสุด ๆ
I hatched it in the lavatory. My plans are always hatched in lavatories.แผนของฉันจะฟักออกมาเสมอ ในห้องน้ำ

lavatory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cè, ㄘㄜˋ, 厕 / 廁] rest-room; toilet; lavatory
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, 厕所 / 廁所] toilet; lavatory
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, 洗手间 / 洗手間] toilet; lavatory; washroom

lavatory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公衆便所[こうしゅうべんじょ, koushuubenjo] (n) public lavatory
辻便所[つじべんじょ, tsujibenjo] (n) (obsc) public lavatory
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P)
ラバトリー[, rabatori-] (n) lavatory; (P)
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P)
公衆トイレ[こうしゅうトイレ, koushuu toire] (n) public lavatory; public restroom
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room
化粧部屋[けしょうべや, keshoubeya] (n) lavatory; dressing room
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P)

lavatory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ห้องสุขา[n. exp.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory ; restroom (Am.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W.-C. [mpl]
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
ส้วมซึม[n. exp.] (sūam seum) EN: lavatory with septic tanks ; privy ; outhouse FR:
สุขา[n.] (sukhā) EN: lavatory ; toilet FR: toilettes [fpl]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]

lavatory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
öffentliche Bedürfnisanstalt {f} | öffentliche Bedürfnisanstaltenpublic lavatory | public lavatories
Klosettdeckel {m}lavatory lid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lavatory
Back to top