ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*complicated*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น complicated, -complicated-

*complicated* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complicated (adj.) ยากที่จะเข้าใจ See also: ยากที่จะแก้ไข Syn. complex, involved
uncomplicated (adj.) ง่ายๆ See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Syn. easy, simple
English-Thai: HOPE Dictionary
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complicatedโรคแทรก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอกย้อน (v.) be complicated See also: be complex, be involved, be confused Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ย้อนยอก Ops. ตรงไปตรงมา
ยุ่งยาก (adj.) complicated See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine Ops. ง่ายดาย, สะดวกสบาย
ยุ่งยาก (v.) be complicated See also: be complex Ops. ง่ายดาย, สะดวกสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wow, that sounds like a really complicatedว้าว ฟังดูยุ่งยากจริงๆ
It's kind of complicatedมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะ
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a pretty complicated business.This is a pretty complicated business.
The more a man's got to say, the more complicated his music gets.คนส่วนใหญ่ ใช้วิธีพูดออกมาตรงๆ แต่เขาใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่า ในการพูด.
African's got that complicated rhythm.ของอัฟริกัน จังหวะมันซับซ้อนกว่า .
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน
It's just a little more complicated than that.คือมัน มันซับซ้อนมากกว่านั้นหน่อย
S. R. Hadden, a brilliant and complicated man.เอสอาร์ฮาร์ดเดน, สดใส และคนที่มีความซับซ้อน
A little insight into a very complicated girl.เจาะลึกเรื่องเล็กๆ เข้าไปในสมองของสาวที่แสนจะเข้าใจยาก
It wasn't easy for Katie to be raised by a woman as complicated as Dot.มันไม่ง่ายสำหรับเคที่เลยที่จะถูกเลี้ยง มาโดยผู้หญิงที่เข้าใจลำบากอย่างเช่น จุด
Yes, well, they are a very uncomplicated flower.ก็ได้ ชอบแบบเรียบๆง่ายๆ นะ
I'm afraid things are a little more complicated than that.เกรงว่าจะใช่ แต่มันเป็นการยากที่จะสรุปแบบนั้น
"It's complicated." What kind of answer is that?" lt's complicated." What kind of answer is that?
The only thing complicated between me and him would be unhooking my bra strap.The only thing complicated between me and him would be my bra strap.

*complicated* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲折[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, 曲折] complicated; winding
[fán, ㄈㄢˊ, 繁] complicated; many; in great numbers
复杂[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 复杂 / 複雜] complicated; complex
[jiū, ㄐㄧㄡ, 轇] complicated, confused; dispute
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, 二十四史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, 千头万绪 / 千頭萬緒] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 错综复杂 / 錯綜複雜] tangled and complicated (成语 saw)
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
繁复[fán fù, ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ, 繁复 / 繁複] complicated
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
纷繁[fēn fán, ㄈㄣ ㄈㄢˊ, 纷繁 / 紛繁] numerous and complicated

*complicated* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P)
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex
手の込んだ;手の混んだ[てのこんだ, tenokonda] (adj-f) intricate; elaborate; complicated; complex
煩瑣[はんさ, hansa] (adj-na,n) vexatious; troublesome; complicated
煩雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P)
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P)
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

*complicated* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated FR: complexe ; compliqué
อีนุงตุงนัง[adj.] (īnungtung-n) EN: tangled ; complicated FR: compliqué
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī s) EN: complicated problem ; Chinese puzzle FR: casse-tête chinois [m]
สลับซับซ้อน[adj.] (salap sapsø) EN: complicated ; complex FR: compliqué ; complexe
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused ; distraught ; upset ; bemused ; complicated FR: embrouillé ; confus ; compliqué
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsa) EN: complicated ; overelaborate FR:
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; tough ; not so easy ; advanced FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากเย็น[adj.] (yākyen) EN: very difficult ; complicated ; very hard FR: ardu ; laborieux
ยอกย้อน[adj.] (yøkyøn) EN: complex ; complicated FR: complexe
ย้อนยอก[adj.] (yønyøk) EN: circuitous ; complicated FR:
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

*complicated* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; diffizil {adj} | komplizierter | am kompliziertestencomplicated | more complicated | most complicated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *complicated*
Back to top