ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convoluted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convoluted*, -convoluted-

convoluted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convoluted (adj.) ที่ซับซ้อนมาก See also: ที่สับสน, ที่ยุ่งยาก Syn. intricate, involved, knotty
English-Thai: HOPE Dictionary
convoluted(คอน'วะลิวทิด) adj. ซึ่งคดงอ,ซึ่งเวียนวน,ซึ่งขดม้วน., See also: convolutedness n. ดูconvoluted, Syn. twisted,coiled)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convolutedคดงอ,นิวเคลียสพับไปมา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never seen so many dense and convoluted ideas in my life, but we need to search them all for clues to his identity.ผมไม่เคยเห็นความคิดที่หนาทึบและวกวนขนาดนี้มาก่อน แต่เราก็ต้องค้นมันให้ทั่ว เพื่อหาเบาะแสของตัวตนเขาให้ได้
Now, I'd be happy to do that myself, but unfortunately, that would be far less titillating for House, so he's about to come up with some convoluted medical reason why I have to stay here while he goes through my stuff.ทีนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำมันเอง แต่โชคไม่ดีที่มันไกลจาการจักจี้ สำหรับเฮาส์ เขาอาจจะไปเอง
That was much less convoluted than what you just said.พูดวกวนมากกว่าที่คุณควรจะพูด
To make it so convoluted that anyone can have a theory.มันเสียไปหลังจากการรับบำนาญของนาย
A manta ray learns to navigate the convoluted web of ocean currents.ปลากระเบนเรียนรู้ที่จะนำทาง เว็บที่ซับซ้อนของกระแสน้ำใน มหาสมุทร
Rugged nuchal area on the cranium, as well as the convoluted sutures, suggest the victim was an Hispanic male.กระโหลกตรงท้ายทอยขรุขระ และรอยต่อกระโหลกที่คดเคี้ยว บ่งว่าเหยื่อเป็นชายชาวสเปนหรือโปรตุเกส
Now I'm gonna tell you my whole plan... and then I'm gonna come up with some absurd, convoluted way to kill you... and then you'll find an equally convoluted way to escape.ทีนี้ฉันจะบอกแผนทั้งหมดให้แกฟัง... จากนั้นจะหาเหตุผลที่ซับซ้อนสุดๆเพื่อฆ่าแก... ซึ่งแกจะดิ้นรนหาทางหนีแบบซับซ้อนพอๆกัน
It's very convoluted reasoning.เป็นเหตุผลที่เหมาะมาก
But for all of Ford's obsessing with the hosts' verbal tics and convoluted backstories, most of the guests just want a warm body to shoot or to fuck.แต่ความหมกหมุ่นทั้งหมดของฟอร์ด กับวิธีมีปฏิสัมพันธ์ของพวกโฮสต์ และปูมเรื่องที่ซับซ้อน แขกส่วนใหญ่ที่มานี่ ก็ต้องการแค่ร่างอุ่น ๆ
Isn't that a little convoluted, even for the two of you?มันจะไม่เปนเรื่องงี่เง่าไปหน่อยเหรอ? ถึงแม้คนทำจะเป็นเธอสองคนก็เถอะ
I sound convoluted.ฉันได้ยินเสียงการแผ่แม่เบี้ย

convoluted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁文缛节[fán wén rù jié, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 繁文缛节 / 繁文縟節] convoluted and over-elaborate (document); unnecessarily elaborate writing; mumbo-jumbo
繁文[fán wén, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ, 繁文] convoluted; elaborate formalities
烦琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, 烦琐 / 煩瑣] tedious; convoluted; fiddly; pedantic

convoluted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convoluted
Back to top