ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conquest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conquest*, -conquest-

conquest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conquest (n.) ชัยชนะ Syn. victory
English-Thai: HOPE Dictionary
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
English-Thai: Nontri Dictionary
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conquestการพิชิตดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชนะด้วยอำนาจ (n.) conquest or victory by might and power
เดโชชัย (n.) conquest or victory by might and power Syn. ความชนะด้วยอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน
Yeah, what could be more dull than the conquest of space?ใช่ มันเป็นเรื่องที่น่่าเบื่อมากกว่า ชัยชนะของการเหยียบพื้นผิวดาวใช่ไหม
DaiShocker world conquest is spreading.ไดช๊อกเกอร์ได้กระจายไปทั่วโลกแล้ว
The conquest of Britain is a lost cause.ชัยชนะของอังกฤษ ก่อให้เกิดการสูญเสีย
And the title of the whole book is "An History of Aegon the Conqueror and His Conquest of Westeros."ส่วนชื่อหนังสือ คือ "ประวัติของเอกอน ผู้พิชิต และการปราบปรามเวสเทอรอส"
You shall find no easy conquest here, khaleesi.ท่านกำชัยมิได้ง่ายๆ ดอก คาลีซี
Yet another female conquest hell-bent on your destruction.ชัยชนะของผู้หญิงเป็นนรกสำหรับการทำลายของคุณ
They glorified military conquest and ultimately became its victims.พวกเขาสรรเสริญทหารปราบ และในที่สุดก็กลายเป็นเหยื่อ
Conquest not of men but of the evils that beset them.ไม่ใช่ชนะต่อมนุษย์... ...แต่ต่อมารที่ครอบงำมนุษย์
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน
This was not his first conquest.นี่ไม่ใช่ชัยชนะครั้งแรกของเขา
But first... one final conquest.แต่ก่อนอื่น สิ่งสุดท้ายที่ต้องพิชิต

conquest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝

conquest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルマン征服[ノルマンせいふく, noruman seifuku] (n) Norman Conquest
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
征服欲[せいふくよく, seifukuyoku] (n) the lust for conquest
征討[せいとう, seitou] (n,vs) subjugation; conquest
世界征服[せかいせいふく, sekaiseifuku] (n,vs) world conquest; world domination; taking over the world
制覇[せいは, seiha] (n,vs) conquest; domination; mastery; (P)
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n,vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P)
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P)
征伐[せいばつ, seibatsu] (n,vs) conquest; subjugation; overcoming
征服[せいふく, seifuku] (n,vs) conquest; subjugation; overcoming; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest

conquest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win FR: victoire [f] ; triomphe [m]
เดโชชัย[n.] (dēchōchai) EN: conquest by might and power ; victory by might and power FR:
ปราบดาภิเษก[adj.] (prāpdāphisē) EN: enthroned ; coronation achieved through conquest FR:
ธรรมวิชัย[n.] (thammawicha) EN: conquest by piety ; conquest by righteousness FR:

conquest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstüberwindung {f}self conquest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conquest
Back to top