ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indemnity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indemnity*, -indemnity-

indemnity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indemnity (n.) ค่าปรับ See also: ค่าชดเชย, ค่าชดใช้ Syn. renumeration, repayment
English-Thai: HOPE Dictionary
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
English-Thai: Nontri Dictionary
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indemnityค่าสินไหมทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าทำขวัญ (n.) indemnity See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement Syn. เงินค่าทำขวัญ
ค่าสินไหมทดแทน (n.) indemnity See also: compensation, fine Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ
เงินค่าทำขวัญ (n.) indemnity See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement
เงินค่าปรับไหม (n.) indemnity See also: compensation, fine Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ
เงินชดเชยค่าเสียหาย (n.) indemnity See also: compensation, fine Syn. ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ
ค่าปฏิกรรมสงคราม (n.) war indemnity
ปฏิกรรมสงคราม (n.) war indemnity See also: war reparation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Also, we will pay for the indemnity fees relating to the construction.ดังนั้น เราจะจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างให้
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ

indemnity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P)
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P)
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement

indemnity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าสินไหมทดแทน[n.] (khāsinmaith) EN: indemnity ; recompense FR:
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhw) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
เงินชดเชย[n. exp.] (ngoen chotc) EN: compensation ; fine ; indemnity FR: compensation [f] ; indemnité [f]
เงินค่าปรับไหม[n. exp.] (ngoen khāpr) EN: indemnity ; compensation ; fine FR: indemnité [f] ; compensation [f]
ปฏิกรรม[n.] (patikam) EN: compensation ; indemnity FR: réparation [f]
ปฏิกรรมสงคราม[n. exp.] (patikam son) EN: war reparations ; war indemnity FR: dommages de guerre [mpl]

indemnity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
maximale Schadenersatzleistung {f}aggregate indemnity
Schadenversicherung {f}indemnity insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indemnity
Back to top