ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plank*, -plank-

plank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plank (n.) แผ่นกระดาน See also: ไม้กระดาน Syn. board, beam, strake
plank (n.) สิ่งค้ำจุน
plank (n.) เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
plank (vt.) ปูกระดาน
plank (vt.) ปรุงอาหารกระทะร้อน
plank (sl.) งี่เง่า
plank down (phrv.) จ่ายเงินแล้ว See also: จ่ายให้เพื่อโอ้อวด
plank out (phrv.) จ่าย(เงิน)แล้ว Syn. plank down, plonk down
plank out (phrv.) จ่ายเงินแล้ว Syn. plank down, plonk down
planking (n.) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น Syn. plank, floor
plankton (n.) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากในน้ำ
planktonic (adj.) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
planktonic shrimp (n.) เคย See also: สัตว์ทะเลตัวเล็กมากรูปร่างคล้ายกุ้ง ใช้หมักเกลือทำกะปิ
English-Thai: HOPE Dictionary
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plankplank, แผ่นกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Planktonแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถีบกระดาน (v.) propel a plank on mud bank Syn. ไสกระดาน
ไสกระดาน (v.) propel a plank on mud bank
ปะกำ (n.) plank See also: boards for holding things together Syn. ไม้ปะกำ
ไม้ปะกำ (n.) plank See also: boards for holding things together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you're saying that whatever was on that plank is now in the President's Secret Book?เธอจะบอกว่า ข้อความบนแผ่นไม้นั่น.. ตอนนี้อยู่ในหนังสือลับประธานาธิบดีเหรอ ?
Hidden inside was a plank with Native American writing on it.ที่ซ่อนแผ่นไม้ จารึกอักษรพื้นเมืองอเมริกาเอาไว้.
I know for a fact that the plank is no longer in the Resolute desk.ผมดูแล้ว แผ่นไม้นั่น ไม่ได้อยู่ในโต๊ะธัมรงค์
I believe the whereabouts of that plank is now hidden in the President's Book, sir.ผมเชื่อว่า ที่ซ่อนแผ่นไม่นั่น... ...อยู่ในบันทึกลับของประธานาธิบดีครับ
Missing plank from the White House. Wow.ไม้ที่หายไปจากทำเนียบขาว
"1924. I found a plank in secret desk compartment." ปี 1924 ผมเจอแผ่นไม้ในช่องลับใต้โต๊ะธัมรงค์
Calm down. I sent a picture of the plank to your cell.ใจเย็น ผมส่งรูปแผ่นไม้ให้พ่อทางมือถือ
And you drop down into a plank now, position two.ดึงกระดูกเข้าหากัน สวยงามมาก
What is that one plank thing that guy's got?What is that one plank thing that guy's got?
Just shuffle exactly to your right. You're gonna feel a plank at your foot. Yes, yes.ฉันอยากจะเดินไปตามกระดานนั้น / ใช่
Fuck. Okay, all right. Now there's gonna be a plank in front of you.เอิ่ม ตรงด้านขวาน่ะ / เจอแล้ว
Are they planning on rolling me out the front door at least, or they'll put me on a greased plank and, uh, slide me out the window?อย่างน้อยพวกเขาต้องเตรียมแผน เข็นผมออกประตูหน้า หรือพวกเขาจะหามผมออกไป ด้วยหามเปลผู้ป่วยสีเขียวๆ และ เอ่อ โยนผมทิ้งออกไปนอกหน้าต่าง

plank ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, 底栖有孔虫 / 底栖有孔蟲] benthic foramanifera; seabed plankton
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, 楼板 / 樓板] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc)
梯板[tī bǎn, ㄊㄧ ㄅㄢˇ, 梯板] gangplank; gangway
跳板[tiào bǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄅㄢˇ, 跳板] springboard; jumping-off point; gangplank
木版[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, 木版] plank; board
浮游生物[fú yóu shēng wù, ㄈㄨˊ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ˋ, 浮游生物] plankton
[zǐ, ㄗˇ, 笫] planks of bed; sleeping-mat
木板[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, 木板] slab; board; plank

plank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around
桟道[さんどう, sandou] (n) plank road; corduroy
橋板[はしいた, hashiita] (n) plank of a bridge; bridge plank
プランクトン[, purankuton] (n) plankton; (P)
動物プランクトン[どうぶつプランクトン, doubutsu purankuton] (n) zooplankton
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
植物プランクトン[しょくぶつプランクトン, shokubutsu purankuton] (n) phytoplankton
横板[よこいた, yokoita] (n) (1) crosscut plank; (2) rear part of a noh stage
氷雪プランクトン[ひょうせつプランクトン, hyousetsu purankuton] (n) cryoplankton
浮遊生物[ふゆうせいぶつ, fuyuuseibutsu] (n) plankton
渡り板[わたりいた, watariita] (n) gangplank
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice)
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship)
船板塀[ふないたべい, funaitabei] (n) fence made from disused ship planks

plank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board FR: cloison en bois [f]
ขดาน[n.] (khadān) EN: board ; plank FR:
กระดาน[n.] (kradān) EN: board ; plank ; deal ; batten FR: planche [f]
ไม้[n.] (māi) EN: log ; stick ; plank FR: bâton [m] ; bâtonnet [m] ; crosse [f]
ไม้กระดาน[n.] (māi kradān) EN: board ; plank FR: planche (en bois) [f]
ไม้นิ้ว[n. exp.] (māi niū) EN: 1-inch-thick board ; 1-inch-thick plank FR: planche d'une épaisseur d'un pouce [f]
แผ่นกระดาน[n. exp.] (phaen kradā) EN: plank ; board FR: planche [f] ; planchette [f]
ถีบกระดาน[v.] (thīpkradān) EN: propel a plank on mud bank FR:
ขี้ปลาวาฬ[n. exp.] (khī plā wān) EN: plankton bloom ; red tide FR:
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat FR:
โง่เหมือนควาย[xp] (ngō meūoen ) EN: as thick as two short planks FR: con comme un balai ; con comme la lune ; con comme un manche
แพลงก์ตอน[n.] (phlaēngtøn) EN: plankton FR: plancton [m]
แพลงก์ตอนพืช[n. exp.] (phlaēngtøn ) EN: phytoplankton FR: phytoplancton [m]
แพลงก์ตอนสัตว์[n. exp.] (phlaēngtøn ) EN: zooplankton FR: zooplancton [m]
ถุงลากแพลงค์ตอน[n. exp.] (thung lak p) EN: plankton net FR:

plank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitplanke {f} | Leitplanken
Planke {f}plank; board; planking
Plankton {n} [biol.]plankton
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plank
Back to top