ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bastard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bastard, *bastard*,

-bastard- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One bastard goes in another comes out.ไอ้เลวตัวหนึ่งเข้าไป อีกตัวก็ออกมา
The little bastard shot me in the ass!ไอ้เด็กเปรตนั่นยิงเข้าที่ก้นฉัน
I don't know what that bastard shark's going to do with it.ผมไม่รู้เหมือนกันว่า ฉลามจะทําอะไรกับมัน
Reggie's the last he'll ever get... 'cause we're gonna run that tall bastard straight down to hell.เร็จจี้จะเป็นรายสุดท้าย เราจะต้องส่งไอ้โย่งเปรตนั่นลงนรกไปซะ
Until the poor bastard is reduced to a quivering, wasted piece of jelly.จนกว่าไอ้สารเลวนั่น กลายเป็นเจลลี่ห่วยๆ ที่สั่นระริก
Yep. He kicked the poor bastard right in the throat.อ้อ เขาเตะขวาไอ้ที่ไม่ดีในลำคอ
This bastard tried to destroy me tonight. But he failed!ไอ้สารเลวนั่นมันพยายามถล่มเราNแต่มันก็พลาด
If we're gonna go, I would crave to take that bastard with us!ถ้าจะตาย ฉันขอลากไอ้สารเลวนั้นไปด้วย
He seen this girl, in a red dress, and the dumb bastard that he is, he just...เขาเห็นผู้หญิง ใส่ชุดแดง แล้วเขาก็โง่ เขาแค่...
That bastard stole my gun. It ain't in my bunk.ไอ้นั่นขโมยปืนฉัน มันไม่อยู่ในที่พัก
When that mad bastard out there threatened to shoot you, I was happy.เมื่อว่าไอ้บ้าออกมี ขู่ว่าจะยิงคุณฉันมีความสุข
This fat bastard is moving in on Morizio's business.ไอ้อ้วนนี่กำลังทำธุรกิจอยู่กับโมริซิโอ

-bastard- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, 王八蛋] bastard (insult); son of a bitch
[jì, ㄐㄧˋ, 鲫 / 鯽] bastard carp; sand perch
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are

-bastard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バスター[, basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P)
小翼羽[しょうよくう, shouyokuu] (n) alula; bastard wing
平目;鮃;比目魚[ひらめ;ヒラメ, hirame ; hirame] (n) (1) (uk) flounder (esp. the large-tooth flounders of family Paralichthyidae, but also lefteye flounders of family Bothidae); (2) bastard halibut; olive flounder (Paralichthys olivaceus)
糞垂れ;糞っ垂れ[くそたれ(糞垂れ);くそったれ(糞っ垂れ), kusotare ( fun tare ); kusottare ( fun tsu tare )] (n) (derog) shithead; bastard
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil
鼬萩[いたちはぎ;イタチハギ, itachihagi ; itachihagi] (n) (uk) false indigo (Amorpha fruticosa); bastard indigo; leadwort

-bastard- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ไอ้ห่า[interj.] (ai hā) EN: shit ; damn ; bastard FR:
ไอ้เวร[n. exp.] (ai wēn) EN: bastard ; You bastard! ; bitch (vulg.) FR: démon [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ดอกจาน[n.] (døk jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
จาน[n.] (jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
กุหลาบเมาะลำเลิง[n. exp.] (kulāp mǿ la) EN: bastard rose ; rose cactus ; Pereskia grandifolia FR: Pereskia grandifolia
เมเปิลไทย[n. exp.] (mēpoēn Thai) EN: Bastard ipecacuanha ; Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed FR:
ระยำคน[n. exp.] (rayam khon) EN: bastard FR:
ระยำหมา[n. exp.] (rayam mā) EN: bastard FR:
สมอพิเภก[n. exp.] (samø Phiphē) EN: Beleric myrobalan ; bastard myrobalan ; Terminalia bellirica FR: Terminalia bellirica
ทองกวาว[n.] (thøngkwāo) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ทองธรรมชาติ[n.] (thøngthamma) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma

-bastard- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischling {m}; Bastard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bastard-
Back to top