ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assert*, -assert-

assert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assert (vt.) ถือสิทธิ์ See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์
assert (vt.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. affirm, declare Ops. deny, controvert
asserted (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหา
assertedly (adv.) ถูกกล่าวหา
assertion (n.) การยืนยัน Syn. affirmation, statement
assertive (adj.) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ Syn. aggressive
assertively (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. emphatically, undoubtedly, absolutely
assertiveness (n.) การยืนยันในความคิดตน See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน Syn. egotism, insolence
English-Thai: HOPE Dictionary
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
English-Thai: Nontri Dictionary
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราน (v.) assert See also: insist, uphold Syn. ยืนกราน
ยืนกราน (v.) assert See also: insist, uphold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5
New regime had to assert power.ระบอบใหม่จำเป็นต้องยืนยันอำนาจ
And when the exorcist has a name he can then begin to assert control over the entity and cast it out.เมื่อผู้ขับไล่รู้ชื่อของมัน... ...เขาถึงจะสามารถ ควบคุม... ...และขับไล่มันมันออกไปได้
You get back in there and you assert yourself, and I think you'll find the people of this here town to be surprisingly hospitable.รับรองนายต้องเจอกับคนที่ดีและมีน้ำใจ
Well, when challenged, monkeys generally assert their dominance through chasing, assault and a stylized penile display.ลิงเวลาถูกท้าทายก็จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ด้วยการไล่ โจมตี แล้วก็ข่วนไง
So you can only assert that he said it.ก็เลยมีคุณแค่คนเดียวที่ สามารถยืนยันได้ว่าเค้าพูด
Don't be afraid to take the lead. Assert your authority.อย่ากลัวที่จะเป็นผู้นำ
Pack of wolves, the alpha male maintains eye contact to assert dominance over the betas.ในฝูงหมาป่า จ่าฝูง จะใช้สายตาสะกดผู้ที่ด้อยกว่า
I can't just kill a man in cold blood. You must do what you need to, to assert your authority.ข้าไม่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ฝ่าบาทต้องทำตามสิ่งที่พระองค์เห็นควร เพื่อยืนยันถึงอำนาจของพระองค์
Arthur, you must do what you need to to assert your authority on this land.อาร์เธอร์,ท่านควรทำตามสิ่งที่ท่านต้องการ เพื่อยืนยันถึงอำนาจในอาณาจักรของท่าน
Now, if this collaboration leads to assert my position well, I will make sure that you enjoy compensation in return.ถ้าการร่วมมือนี้ ช่วยรักษาตำแหน่งผมไว้ได้... ผมจะทำให้คุณ... ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
Sometimes other priorities assert themselves.บางครั้งเรื่องอื่นๆ ต้องมาก่อนน่ะ

assert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, 断言 / 斷言] affirm; assertion
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, 宣称 / 宣稱] assert; claim
正向前看[zhèng xiàng qián kàn, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄢˋ, 正向前看] look-ahead assertion
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell

assert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサート[, asa-to] (n,vs) assert
アサーション[, asa-shon] (n) assertion
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc.
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] (n) {comp} attribute-value-assertion
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive
断言[だんげん, dangen] (n,vs) assertion; declaration; affirmation; (P)
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness
積極的[せっきょくてき, sekkyokuteki] (adj-na) (See 積極性) assertive; positive; active; proactive; (P)
自己主張[じこしゅちょう, jikoshuchou] (n) self-assertion
自己申告[じこしんこく, jikoshinkoku] (n) personal statement; verbal or informal, unsubstantiated assertion
言い切る(P);言切る[いいきる, iikiru] (v5r,vt) to declare; to assert; to state definitively; (P)
言明[げんめい, genmei] (n,vs) declaration; statement; assertion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs)
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion
表明[ひょうめい, hyoumei] assertion

assert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ยืนกระต่ายสามขา[v. (loc.)] (yeūnkratāis) EN: assert categorically ; stubbornly stick to one's opinion FR:
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī) EN: untenable assertion FR:
คนท่าทางเชื่อง ๆ = คนท่าทางเชื่องๆ[n. exp.] (khon thāthā) EN: milquetoast ; unassertive person ; meek person FR:
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: respectful ; deferential ; gentle ; unassertive FR: respectueux ; poli
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: dominant ; assertive FR:
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำทรรศนะ[v. exp.] (yam thatsan) EN: reassert one's views FR:
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer

assert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself
Wassertier {n} | Wassertiere
assertorische Aussage {f}assertoric statement
Behauptungszeichen {n}assertion sign
Unschuldsbeteuerung {f}assertion of innocence
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Geltendmachen {n}assertion
Selbstbehauptung {f}self-assertion
selbstbewusst; von sich selbst eingenommen {adj}self-assertive
Wasserturm {m} | Wassertürme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assert
Back to top