ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*assert*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assert, -assert-

*assert* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assert (vt.) ถือสิทธิ์ See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์
assert (vt.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. affirm, declare Ops. deny, controvert
asserted (adj.) ซึ่งถูกกล่าวหา
assertedly (adv.) ถูกกล่าวหา
assertion (n.) การยืนยัน Syn. affirmation, statement
assertive (adj.) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ Syn. aggressive
assertively (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. emphatically, undoubtedly, absolutely
assertiveness (n.) การยืนยันในความคิดตน See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน Syn. egotism, insolence
reassert (vt.) อ้างสิทธิ์อีก
self-asserting (n.) การยืนยันในความคิดตน
self-assertion (n.) การยืนยันในความคิดตน See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน Syn. assertiveness, egotism, insolence
self-assertive (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในความคิดตน
self-assertiveness (n.) การยืนยันในความคิดตน
English-Thai: HOPE Dictionary
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราน (v.) assert See also: insist, uphold Syn. ยืนกราน
ยืนกราน (v.) assert See also: insist, uphold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We all know how an unsub feels about asserting his masculinity.เรารู้ว่าคนร้ายรู้สึกอย่างไร เกี่ยวกับความเป็นชายของเขา
What about the D.A.'s assertion that your son got his marijuana from you?แล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ลูกชายคุณรับกัญชามาจากคุณ
Negative. Asserting perimeter.ปฏิเสธ รักษาแนวป้องกันไว้
By buoyancy, you mean the law in which the weight asserted is supported by water?การลอย เจ้าหมายความถึงกฏ น้ำหนักถูกชดเชยด้วยน้ำเหรอ?
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5
Does Hassert know any of this?แฮสเสริทรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
Mr. Hassert, RIPLEY just let go of six blocks in downtown Philly.คุณ แฮสเสริท ริปลี่ปล่อยการ ควบคุมพลังงานในฟิลาเดลเฟีย 6 บล๊อก
All I know is the person That stared me down Over there was not adam. He's not assertive Like that.ตัวตนนั้นรู้คำตอบของคำถาม และรู้ด้วยว่าอดัมไม่ควรจะรู้ เลยโกหก
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา
The women of our clan are strong and assertive, so the menfolk tend to be more passive.ผู้หญิงตระกูลเราน่ะเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่น กลุ่มผู้ชายก็เลยมักจะเป็นช้างเท้าหลัง
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด
The insurance company totally wanted to jack up the rate, so in an effort to be more assertive, I told them to shove it.บริษัทประกัน ต้องการตั้งราคา ในความพยายามของที่จะถ่วงราคาของเราฉันเลยปฎิเสธไป

*assert* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, 宣称 / 宣稱] assert; claim
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, 断言 / 斷言] affirm; assertion
正向前看[zhèng xiàng qián kàn, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄢˋ, 正向前看] look-ahead assertion

*assert* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサーション[, asa-shon] (n) assertion
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training
アサート[, asa-to] (n,vs) assert
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc.
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] (n) {comp} attribute-value-assertion
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive
断言[だんげん, dangen] (n,vs) assertion; declaration; affirmation; (P)
確言[かくげん, kakugen] (n,vs) assertion; confirmation
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness
積極的[せっきょくてき, sekkyokuteki] (adj-na) (See 積極性) assertive; positive; active; proactive; (P)
自己主張[じこしゅちょう, jikoshuchou] (n) self-assertion
自己申告[じこしんこく, jikoshinkoku] (n) personal statement; verbal or informal, unsubstantiated assertion
言い切る(P);言切る[いいきる, iikiru] (v5r,vt) to declare; to assert; to state definitively; (P)
言明[げんめい, genmei] (n,vs) declaration; statement; assertion; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs)
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion
表明[ひょうめい, hyoumei] assertion

*assert* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī) EN: untenable assertion FR:
คนท่าทางเชื่อง ๆ = คนท่าทางเชื่องๆ[n. exp.] (khon thāthā) EN: milquetoast ; unassertive person ; meek person FR:
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: respectful ; deferential ; gentle ; unassertive FR: respectueux ; poli
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทโมน[adj.] (thamōn) EN: dominant ; assertive FR:
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำทรรศนะ[v. exp.] (yam thatsan) EN: reassert one's views FR:
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ยืนกระต่ายสามขา[v. (loc.)] (yeūnkratāis) EN: assert categorically ; stubbornly stick to one's opinion FR:

*assert* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself
Wassertier {n} | Wassertiere
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Wasserturm {m} | Wassertürme
assertorische Aussage {f}assertoric statement
Behauptungszeichen {n}assertion sign
Unschuldsbeteuerung {f}assertion of innocence
Geltendmachen {n}assertion
Selbstbehauptung {f}self-assertion
selbstbewusst; von sich selbst eingenommen {adj}self-assertive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *assert*
Back to top