ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-assert-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assert, *assert*,

-assert- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
{\pos(194,230)}On advice of counsel, I assert my privilege pursuant to the fifth.ตามคำแนะนำของทนาย ฉันมีสิทธิ์พิเศษตามกฎข้อที่ 5
New regime had to assert power.ระบอบใหม่จำเป็นต้องยืนยันอำนาจ
And when the exorcist has a name he can then begin to assert control over the entity and cast it out.เมื่อผู้ขับไล่รู้ชื่อของมัน... ...เขาถึงจะสามารถ ควบคุม... ...และขับไล่มันมันออกไปได้
You get back in there and you assert yourself, and I think you'll find the people of this here town to be surprisingly hospitable.รับรองนายต้องเจอกับคนที่ดีและมีน้ำใจ
Well, when challenged, monkeys generally assert their dominance through chasing, assault and a stylized penile display.ลิงเวลาถูกท้าทายก็จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ด้วยการไล่ โจมตี แล้วก็ข่วนไง
So you can only assert that he said it.ก็เลยมีคุณแค่คนเดียวที่ สามารถยืนยันได้ว่าเค้าพูด
Don't be afraid to take the lead. Assert your authority.อย่ากลัวที่จะเป็นผู้นำ
Pack of wolves, the alpha male maintains eye contact to assert dominance over the betas.ในฝูงหมาป่า จ่าฝูง จะใช้สายตาสะกดผู้ที่ด้อยกว่า
I can't just kill a man in cold blood. You must do what you need to, to assert your authority.ข้าไม่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ฝ่าบาทต้องทำตามสิ่งที่พระองค์เห็นควร เพื่อยืนยันถึงอำนาจของพระองค์
Arthur, you must do what you need to to assert your authority on this land.อาร์เธอร์,ท่านควรทำตามสิ่งที่ท่านต้องการ เพื่อยืนยันถึงอำนาจในอาณาจักรของท่าน
Now, if this collaboration leads to assert my position well, I will make sure that you enjoy compensation in return.ถ้าการร่วมมือนี้ ช่วยรักษาตำแหน่งผมไว้ได้... ผมจะทำให้คุณ... ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
Sometimes other priorities assert themselves.บางครั้งเรื่องอื่นๆ ต้องมาก่อนน่ะ

-assert- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサート[, asa-to] (n,vs) assert
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs)

-assert- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ยืนกระต่ายสามขา[v. (loc.)] (yeūnkratāis) EN: assert categorically ; stubbornly stick to one's opinion FR:

-assert- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -assert-
Back to top