ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aptitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aptitude*, -aptitude-

aptitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aptitude (n.) ความฉลาดในการเรียนรู้ See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
aptitude (n.) ความถนัด Syn. talent, gift, capacity
aptitude (n.) ความเหมาะสม Syn. fitness, aptness, suitability
aptitude (n.) แนวโน้ม Syn. inclination, tendency
English-Thai: HOPE Dictionary
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability)
English-Thai: Nontri Dictionary
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aptitude testการทดสอบความถนัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aptitudeความถนัด, ความถนัดตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Aptitude Test, Scholasticแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems I had a natural aptitude for applying behavioural models to criminal cases.ผมย้ายไปเรียนในอังกฤษ เมื่อกลับมา ผมถูกเลือกเข้าทำงานกับองค์กร
I thought if I told the truth it would affect my aptitude assessmentฉันคิดว่าถ้าฉันบอกความจริง มันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความถนัดของฉัน
Displayed great aptitude in field exercises.แสดงความถนัดด้านภาคสนามได้ดี
Miguel seems to have way more aptitude and appetite for this than I ever imagined.มิเกลดูจะมีปฏิภาณมากกว่า กับความกระหายมากกว่าที่ผมคิด
Your aptitude tests are off the charts, so what is it?คะแนนสอบวัดทักษะของนายสูงโดดเด่น คิดเอาแล้วกัน
The state makes schools measure for career aptitude in eight grade.เป็นใบทดสอบความสามารถกับทางโรงเรียน ในด้านอาชีพของเด็กม.สอง
Okay, but these aptitude tests will help you as an administrator... to put the right people in key positions to- You're not listening to me.จะช่วยคุณจัดการ สรรหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง คุณไม่ได้ฟังผมเลยใช่ไหม ?
You have quite the aptitude for fashion.ขอแนะนำอะไรเธอหน่อยได้ไหม เธอมีหัวด้านแฟชั่นอยู่
Rather than staying in sports, which require high discipline and control, he shows higher aptitude for the arts, which allows freedom in expression.และเขามีพรสวรรค์ที่โดดเด่นด้านศิลปะ มากกว่าที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดอย่างการเล่นกีฬา เขาจะได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น
She's already demonstrated an aptitude for the psychological.เธอแสดงให้เห็นแล้วว่าเธอถนัดทางด้านจิตวิทยา
Caleb's latest national aptitude test score is exactly 50%.คะแนนสอบความถนัดแห่งชาติ ครั้งล่าสุดของเคเล็บ ได้ 50 % พอดี
We're gonna start with an aptitude test.เราจะเริ่มด้วยการทดสอบความถนัด

aptitude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ, 资质 / 資質] aptitude; natural endowments
[cái, ㄘㄞˊ, 材] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent

aptitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利根[りこん, rikon] (adj-na,n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude
米国大学入学共通試験[べいこくだいがくにゅうがくきょうつうしけん, beikokudaigakunyuugakukyoutsuushiken] (n) scholastic aptitude test; SAT; entrance test for US universities
適否[てきひ, tekihi] (n) propriety; fitness; aptitude
適性検査[てきせいけんさ, tekiseikensa] (n) aptitude test
音楽の素質[おんがくのそしつ, ongakunososhitsu] (n) aptitude for music
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
手筋[てすじ, tesuji] (n) lines of the palm; aptitude; handwriting; apt move (in a go or shogi game); standard method
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P)
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
適性[てきせい, tekisei] (n) aptitude; (P)

aptitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
คะแนนความถนัด[n. exp.] (khanaēn khw) EN: aptitude score FR:
ข้อสอบความถนัด[n. exp.] (khøsøp khwā) EN: aptitude test FR: test d'aptitude [m]
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksa) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความถนัด[n.] (khwām thana) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude FR: aptitude [f] ; capacité [f]
ความถนัด[n.] (khwām thana) EN: skill ; aptitude FR: aptitude [f]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility FR: compétence [f] ; aptitude [f] ; potentiel [m]
สมรรถนะ[n.] (samatthana) EN: capacity ; capability ; ability ; aptitude ; competency FR: capacité [f] ; compétence [f]
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f] ; qualité [f] ; compétence [f] ; esprit [m]
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
การทดสอบความสามารถ[n. exp.] (kān thotsøp) EN: ability test FR: examen d'aptitude [m]
ความถนัดทางการเรียน[n. exp.] (khwām thana) EN: learning skills FR: aptitudes d'apprentissage [fpl]
พัฒนาทักษะ[v. exp.] (phatthanā t) EN: develop skills FR: développer les aptitudes
ส่งเสริมทักษะ[v. exp.] (songsoēm th) EN: FR: développer les compétences ; développer les aptitudes
สอบความถนัด[v.] (søpkhwāmtha) EN: FR: passer un test d'aptitude
ทักษะทางสังคม[n. exp.] (thaksa thān) EN: social skills FR: aptitudes sociales [fpl]

aptitude ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eignungsbeurteilung {f}appraisal of aptitude
Eignungstest {m}aptitude test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aptitude
Back to top