ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*administrate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น administrate, -administrate-

*administrate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administrate (vt.) บริหารงาน See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ Syn. administrate, manage
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแลงาน (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. บริหาร, ดำเนินงาน
บริหาร (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. ดำเนินงาน, ดูแลงาน
บริหารงาน (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did you administrate the ricin poison to your victims?แกวางยาพิษไรซินเหยื่อได้ยังไง
Eh. Administrate the school.คือบริหารงานวิทยาลัย
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.จำเลยยินยอมถูกกักตัวอยู่แต่ในบริเวณบ้าน รวมถึงการสวมเครื่องติดตามตัว UKG45 ไว้ที่ข้อเท้าด้วยค่ะ
With me-- he works with me in that I administrate his work environment, yes.กับแม่ - - เขาทำงาน ใช่
You're an administrator. Administrate.คุณเป็นเจ้าของไข้ ดูแลคนไข้

*administrate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอดมิน[n.] (aētmin) EN: admin FR: administrateur [m]
ดูแลงาน[v. exp.] (dūlaē ngān) EN: administrate FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้บริหาร[n.] (phū børihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager FR: administrateur [m] ; administratrice [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f] ; cadre supérieur [m]
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign FR: régner ; gouverner ; administrer ; diriger ; statuer
วินิต[v.] (winit) EN: govern ; administrate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *administrate*
Back to top