ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-administrate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น administrate, *administrate*,

-administrate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did you administrate the ricin poison to your victims?แกวางยาพิษไรซินเหยื่อได้ยังไง
Eh. Administrate the school.คือบริหารงานวิทยาลัย
With me-- he works with me in that I administrate his work environment, yes.กับแม่ - - เขาทำงาน ใช่

-administrate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูแลงาน[v. exp.] (dūlaē ngān) EN: administrate FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign FR: régner ; gouverner ; administrer ; diriger ; statuer
วินิต[v.] (winit) EN: govern ; administrate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -administrate-
Back to top