ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accepted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accepted*, -accepted-

accepted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accepted (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. conventional, approved Ops. refused, denied, nullified
accepted (adj.) ได้มาตรฐาน
accepted (adj.) ที่ไม่สามารถคัดค้านได้ See also: ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้, ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
English-Thai: HOPE Dictionary
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นที่ยอมรับ (v.) be accepted See also: be acknowledged, be admitted, approve, be acceptable Syn. เป็นที่รับรอง Ops. ปฏิเสธ
เป็นที่รับรอง (v.) be accepted See also: be acknowledged, be admitted, approve, be acceptable Ops. ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา
If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.
The military say these pilots accepted the risks of flying experimental aircraft.กองทัพบอกว่า นักบินพวกนั้น ได้รับอันตราย จากการบินเครื่องบินทดสอบ
It looks as though I've been accepted into your culture.มันดูราวกับว่าฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณ
My son just got accepted to Brown. My husband was dying.ลูกชายฉันสอบเข้าบราวน์ได้ สามีฉันดีใจแทบตาย
That'II put me at the top of our group, ... that's the accepted custom.ซึ่งจะทำให้ฉันเลื่อนขึ้นไปแทนที่ นั่นคือข้อตกลงตามแผน
You told me once that I had never accepted the loss of my husband.You told me once that I had never accepted the loss of my husband.
But I know he only accepted that money because he wanted to be a good husband and father.แต่ที่ฉันรู้คือที่เค้าเก็บเงินนั่นไว้... ก็เพียงแค่ว่าเค้าอยากจะเป็น สามีและพ่อที่ดี
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น
I was getting along fine. I accepted it, and then you happened!ฉันอยู่อย่างปกติมานาน จนมีเธอเข้ามา
As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice even if they were only aware of the choice at a near unconscious level.อย่างที่ผมบอกแหละ เธอยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่ว่า 99% ของตัวอย่างทดลอง จะยอมรับโปรแกรม ตราบใดที่มันยังเสนอทางเลือกให้ ซึ่งเท่าที่พวกเขารับรู้ มันคือทางเลือกที่อยู่ลึกในระดับจิตใต้สำนึก
I got accepted early to Yale Law School.รร.กฎหมายเยลรับฉันเข้าเรียน

accepted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
定论[dìng lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 定论 / 定論] final conclusion; accepted argument
公认[gōng rèn, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˋ, 公认 / 公認] publicly known (to be); accepted (as)

accepted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
募集人員[ぼしゅうじんいん, boshuujin'in] (n) number of people to be admitted or accepted
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
大学に受かる[だいがくにうかる, daigakuniukaru] (exp,v5r) to be accepted by a university
学名[がくめい, gakumei] (n) technical name (often the internationally accepted Latin, scientific, or Linnaean name of plants and animals)
常識[じょうしき, joushiki] (n) common sense; good sense; common knowledge; general knowledge; common practice; accepted practice; social etiquette; (P)
社会通念[しゃかいつうねん, shakaitsuunen] (n) idea commonly (generally) accepted in the world
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
了承済み[りょうしょうずみ, ryoushouzumi] (adj-no) acknowledged; accepted; agreed
受け付ける(P);受けつける;受付ける[うけつける, uketsukeru] (v1,vt) to be accepted; to receive (an application); (P)
慣用音[かんようおん, kanyouon] (n) traditional (popularly accepted) pronunciation (e.g. of a kanji)
歴とした[れっきとした, rekkitoshita] (exp) accepted; fully-fledged; clear; respectable
着呼受付不可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] (n) {comp} call-not-accepted signal
着呼受付信号[ちゃっこうけつけしんごう, chakkouketsukeshingou] (n) {comp} call-accepted signal
自他共に許す[じたともにゆるす, jitatomoniyurusu] (exp,v5s) to be generally accepted; to be acknowledged by oneself and others
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
着呼受付不可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] call-not-accepted signal
着呼受付信号[ちゃっこうけつけしんごう, chakkouketsukeshingou] call-accepted signal

accepted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[n. exp.] (khøthetjing) EN: accepted fact FR:
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป[n. exp.] (lakkān banc) EN: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) FR:
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า...[xp] (pen thī yøm) EN: it is generally accepted that ... FR:
ระบิล[n.] (rabin) EN: affair ; matter ; accepted way ; pattern FR:
ยอมรับทั่วโลก[adj.] (yøm rap thū) EN: internationally accepted FR:

accepted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrechnungswert {m}accepted value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accepted
Back to top