ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*victory*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น victory, -victory-

*victory* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
easy victory (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
landslide victory (idm.) ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)
overwhelming victory (n.) การมีชัยอย่างท่วมท้น See also: การชนะอย่างท่วมท้น
victory (n.) ชัยชนะ Syn. success
English-Thai: HOPE Dictionary
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success,triumph,win
English-Thai: Nontri Dictionary
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชนะด้วยอำนาจ (n.) conquest or victory by might and power
เดโชชัย (n.) conquest or victory by might and power Syn. ความชนะด้วยอำนาจ
กระบี่ธุช (n.) flag of victory Syn. ธงชัยราชกระบี่ธุช
การมีชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
ความชนะ (n.) victory See also: conquest, triumph, win Syn. ชัยชนะ, อปราชัย
ความชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัยชนะ, การชนะ
ความมีชัย (n.) victory See also: conquest, win, triumph, success Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ Ops. ความพ่ายแพ้
ความสำเร็จ (n.) victory See also: conquest, win, triumph, success Syn. ชัยชนะ Ops. ความพ่ายแพ้
ชนะขาด (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
ชนะขาดลอย (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. ชนะขาด, กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
ชัย (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ
ชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
ธงชัย (n.) the flag of victory
ธงชัยราชกระบี่ธุช (n.) flag of victory
นอนมา (v.) have a landslide victory See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory
อปราชัย (n.) victory See also: conquest, triumph, win Syn. ชัยชนะ, ความชนะ
อัปราชัย (n.) victory See also: conquest, triumph, win Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ
เอาชัย (v.) gain a victory
โขลนทวาร (n.) archway of victory See also: opening or way of entrance into a forest or jungle Syn. ประตูป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . ,\ Novercome โดยชัยชนะ...
We have come to crown victory with friendship.เรามามอบชัยชนะอย่างฉันท์มิตร
The victory of Realism.ชัยชนะแห่งความเป็นจริง
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์
...that will carry us to the final victory of the Fascist Empire!จะนำเราไปสู่ชัยชนะแห่งฟาสซิสต์
Who'd you think the school board was gonna believe some cheating little brat who's just trying to cover his own ass or the man who's been leading this school to victory for 25 years?นายคิดว่าพวกบอร์ดบริหารนั้นจะเชื่อใครมากกว่ากัน ระหว่างพวกที่แค่ต้องการรักษาตัวรอด กับคนที่ทำให้โรงเรียนนี้ชนะเลิศติดต่อกันมาได้ 25 ปี?
But our impending victory has lifted my spirit.เเต่ชัยชนะที่รออยู่ของเรา ทําให้วิญญาณข้ามีพลัง
Tomorrow my victory is complete. That is your vision?พรุ่งนี้ข้าจะมีชัยชนะ นั่นคือนิมิตของเจ้าใช่มั้ย
News from 2047 Battle at Sirius 8 Years Ago Victory Every Morningข่าวจากปี 2047 การต่อสู้ที่ซิริอุสเมื่อแปดปีก่อน ชนะในทุกๆเช้า
With each new victory. American forces advance on Japan.กองทัพสหรัฐชนะศึกเล็กศึกน้อย จนสามารถคืบเข้าโจมตีญี่ปุ่นได้ในที่สุด

*victory* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, 胜负 / 勝負] victory or defeat; the outcome of a battle
反败为胜[fǎn bài wéi shèng, ㄈㄢˇ ㄅㄞˋ ㄨㄟˊ ㄕㄥˋ, 反败为胜 / 反敗為勝] to turn defeat into victory (成语 saw); to turn the tide
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 月桂冠] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture)
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 桂冠] laurel; victory garland (in Greek and western culture)
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全胜 / 全勝] total victory; to excel by far; name of a tank; slam
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, 凯歌 / 凱歌] triumphal hymn; victory song; paean
平型关大捷[Píng xíng guān dà jié, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˊ, 平型关大捷 / 平型關大捷] victory of Pingxingguan pass, famous victory of Republican Chinese forces over the Japanese in Sep 1937
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 捷] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic)
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
报捷[bào jié, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, 报捷 / 報捷] report a success; announce a victory
捷报[jié bào, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄠˋ, 捷报 / 捷報] report of success; report of a victory
取胜[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, 取胜 / 取勝] score a victory
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, 胜利 / 勝利] victory
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, 班师 / 班師] withdraw troops from the front; return after victory

*victory* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness
ビクトリー(P);ヴィクトリー[, bikutori-(P); vikutori-] (n) victory; (P)
ビクトリーラン[, bikutori-ran] (n) victory run
一勝;1勝[いっしょう, isshou] (n) one win; one victory
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory
争覇[そうは, souha] (n,vs) contending for victory; struggling for supremacy
優勝争い[ゆうしょうあらそい, yuushouarasoi] (n) championship race; struggle for victory
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
全勝[ぜんしょう, zenshou] (n,vs,adj-no) complete victory; winning the sumo tournament with no losses; (P)
凱歌[がいか, gaika] (n) victory song; victory
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant
勝ち取る;勝ちとる[かちとる, kachitoru] (v5r,vt) to exert oneself and win; to gain (victory)
勝って兜の緒を締めよ[かってかぶとのおをしめよ, kattekabutonoowoshimeyo] (exp) (obs) You must keep up your guard even after a victory
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n,vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P)
圧勝(P);あっ勝[あっしょう, asshou] (n,vs) complete victory; (P)
大勝利[だいしょうり, daishouri] (n) huge win; overwhelming victory
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
快勝[かいしょう, kaishou] (n,vs) sweeping victory; easy victory; (P)
楽勝[らくしょう, rakushou] (n,vs,adj-no) easy victory
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
総嘗め[そうなめ, souname] (n) annihilation; sweeping victory
表彰台[ひょうしょうだい, hyoushoudai] (n) victory stand; winners' podium
逆転優勝[ぎゃくてんゆうしょう, gyakutenyuushou] (n,vs) upset victory; come-from-behind victory
速戦即決[そくせんそっけつ, sokusensokketsu] (n) quick battle for a quick victory; blitzkrieg
金星[きんぼし, kinboshi] (n) (1) dazzling victory; (2) win of rank-and-file sumo wrestler over the grand champion; (P)
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory

*victory* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī C) EN: Victory Monument FR: Monument de la Victoire [m]
อปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อภิชัย[n.] (aphichai) EN: victory FR: victoire [f]
อัปราชัย[n.] (apparāchai) EN: victory ; triumph FR:
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[n.] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; succès [m]
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
เฉลิมฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaloēmchal) EN: celebrate victory FR: célébrer la vcitore
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng cha) EN: celebrate a victory FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[xp] (chana dōi m) EN: upset victory FR:
ชนะขาดลอย[n. exp.] (chana khātl) EN: overwhelming victory ; landslide victory FR: victoire écrasante [f]
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātl) EN: achieve a decisive victory FR:
ชย[n.] (chaya) EN: victory FR: victoire [f]
ชย-[pref.] (chaya-) EN: victory FR: victoire [f]
ชโย[n.] (chayō) EN: victory FR: victoire [f]
เดโชชัย[n.] (dēchōchai) EN: conquest by might and power ; victory by might and power FR:
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums) FR:
การชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอย[n. exp.] (kān chana k) EN: landslide victory ; landslide win FR: raz-de-marée électoral [m]
โขลนทวาร[n.] (khlōnthawān) EN: archway of victory FR:
ฆ้องชัย[n.] (khøngchai) EN: victory gong FR:
ฆ้องหุ่ย[n.] (khønghui) EN: victory gong FR:
ความชนะ[n.] (khwām chana) EN: victory FR: victoire [f]
ความสำเร็จ[n.] (khwām samre) EN: success ; accomplishment ; achievement ; victory FR: succès [m] ; achèvement [m] ; accomplissement [m]
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté
กลองชนะ[n.] (kløngchana) EN: victory drum FR:
กระบี่ธุช[n.] (krabīthut) EN: flag of victory FR:
พิชัย[n.] (phichai) EN: victory FR: victoire [f]
ประสบชัยชนะ[v. exp.] (prasop chai) EN: have a victory FR: décrocher la victoire
ประตูชัย[n.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch FR: arc de triomphe [m]
เสื้อสามารถ[n. exp.] (seūa sāmāt) EN: victory jacket FR:
ธงชัย[n.] (thongchai) EN: flag of victory ; house flag ; standard FR: étendard [m]
อวยชัย[v. exp.] (ūay chai) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune FR:
วิชัย[n.] (wichai) EN: victory FR: victoire [f]
วิชย-[pref.] (wichaya-) EN: victory FR: victoire [f]

*victory* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siegestaumel {m}flush of victory
Wahlsieg {m} [pol.]election victory
Pyrrhussieg {m}Pyrrhic victory
siegesgewiss {adj}sure of victory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *victory*
Back to top