ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unlawful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unlawful, -unlawful-

*unlawful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlawful (adj.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย See also: ผิดกฎหมาย Syn. illegal Ops. lawful
unlawfulness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, illicitness Ops. legality, lawfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal,illicit,lawless
English-Thai: Nontri Dictionary
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unlawfulไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
นอกสมรส (adj.) unlawful See also: illegal, illicit, illegitimate Syn. นอกกฎหมาย
มฤจฉาชีพ (n.) unlawful occupation Syn. มิจฉาชีพ
มิจฉาชีพ (n.) unlawful occupation
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (adv.) unlawfully See also: illegally, wrongfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under Department "W" provisions, it is unlawful to kill a worker without just cause.โดยไม่มีเหตุผลสมควร ตามระเบียบการประกันธุรกิจ
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง
Now stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.คราวนี้หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง
It's unlawful to operate a motor vehicle without a license.ขับรถไม่พกใบขับขี่มันผิดกฏหมายนะคุณ.
Intoxication, unlawful entry and attempted kidnappingเมา ไม่รักษาระเบียบของทางโรงเรียน และพยายามลักพาตัวเด็ก
You violated Code 753. That's unlawful spitting.คุณทำผิดกฏหมายมาตรา 753 ที่ว่าด้วยการบ้วนน้ำลายลงบนที่สาธารณะ
Arrest that girl for unlawful seduction!จับกุมนางซะ ข้อหาพยายาม ยั่วยวนผู้อื่นให้กระทำความผิด
This is a domicile, a residence, and thus protected by the Fourth Amendment from unlawful search and seizure.นี่คือบริเวณที่พักอาศัย และดังนั้นได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากการเข้าค้นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยึดทรัพย์สิน
We're legal citizens of this country demonstrating our first amendment rights to a peaceful assembly, in order to protest the unlawful arrest of Omar morales.พวกเราเป็นพลเมือง ที่ถูกกฏหมายของเมืองนี้ ซึ่งแสดงสิทธิแรกในการแปรญัตติ เกี่ยวกับความสงบสุข
Well, then this constitutes... Unlawful... Containment!งั้นนี่เป็นการ "กับขังโดยไม่ชอบ"
Excessive use of force, unlawful detention, abuse of authority.ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ กักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย ใช้อำนาจไปในทางมิชอบ
And your minstrel, Courtney, is to be tarred and feathered for unlawful association with a deviant.และคอร์ทนีย์ นักขับลำนำของพระองค์ จะต้องถูกทรมาน เพราะมีความเกี่ยวข้องที่ไม่เหมาะสม กับผู้มีจิตวิปริตทางเพศ

*unlawful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, 不法] lawless; illegal; unlawful

*unlawful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land)
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P)

*unlawful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[n. exp.] (kān kakkhan) EN: unlawful detention FR:
ขัดต่อกฎหมาย[adj.] (khat tø kot) EN: unlawful FR: illégal
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
ไม่ชอบ[adj.] (mai chøp) EN: unlawful ; wrongful FR:
มฤจฉาชีพ[n.] (maritchāchī) EN: unlawful occupation FR:
มิชอบ[adj.] (mi chøp) EN: wrong ; wrongful ; unlawful FR:
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mi chøp dūa) EN: illegal ; unlawful FR:
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood FR:
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit ; smuggled ; unlawful FR: illégal ; illicite

*unlawful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unlawful*
Back to top