ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uneasy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uneasy, -uneasy-

*uneasy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uneasy (adj.) ซึ่งไม่สบายใจ See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล Syn. uncomfortable, disturbed, restless, tense Ops. comfortable
English-Thai: HOPE Dictionary
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่สบายใจ (v.) be uneasy See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally) Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ Ops. สบายใจ, สบายอกสบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do not make yourself uneasy about your apparel.ไม่ต้องกังวลใจ เรื่องเครื่องแต่งกายของเธอหรอก
If I make you feel uneasy... perhaps... we shouldn't meet again.ถ้าฉันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจ... บางที... เราก็ไม่ควรจะพบกันอีก
You must be feeling uneasy when you see me.เมื่อคุณเห็นชั้น คุณต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลย
# hold her, boxed in. # # troubled and human. # # help me lose this uneasy injustice. ## hold her, boxed in. # # troubled and human.
She's trying to reignite the 1962 China-India Border War which ended in an uneasy truce when neither country could withstand the losses they were sustaining in those remote and desolate mountains.เธอพยายามกำลังจุดชนวนสงคราม จีน-อินเดีย ปี1962 อีกครั้ง ซึ่งมันจบไม่ได้ง่ายนัก เมือทั้งสองประเทศไม่สามารถ ทนต่อความพ่ายแพ้ได้
Don't make me and Eun Sung feel uneasy all the time.อย่าทำให้ฉันกับอึนซอง ลำบากใจตลอดเวลา.
But still, I did feel uneasy about it.แต่พี่เองก็ยังไม่สบายใจอยู่ดี
The atmosphere in the company is already uneasy, why are you adding to the tension?ตอนนี้ที่นี่กำลังลำบาก ทำไมนายต้องเพิ่มความตึงเครียดขึ้นด้วยห้ะ!
You must be feeling uneasy... thinking I might become a part of your family again.ดูเหมือนคุณจะกระวนกระวายนะ บางที... ผม...
He said he feels uneasy so he's dealing with managing too.เขากล่าวว่าเขารู้สึกไม่สบายใจ\ ช่วยให้เขาเป็นผู้จัดการร้านด้วย
Feel uneasy very to be afraid. Afraid to sleep no need do you know like this have I have troubled you.เธ เธฒเธžเธขเธ™เธ•เธฃเนŒเธˆเธฐเธ”เธนเธ™เนˆเธฒเธเธฅเธฑเธงเธกเธฒเธเธ‚เธถเน‰เธ™
Hello. I felt uneasy coming alone.ฟันแม่เธอก็เป็นสีดำด้วย

*uneasy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
担心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, 担心 / 擔心] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy

*uneasy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P)
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy
不安感[ふあんかん, fuankan] (n) uneasy feeling; sense of anxiety; malaise
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
心許ない;心もとない[こころもとない, kokoromotonai] (adj-i) uneasy; unsure; unreliable
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)

*uneasy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy FR: agité ; remuant
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
อึดอัดใจ[adj.] (eut-at jai) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีเก้อีกัง[adj.] (īkē-īkang) EN: awkward ; uneasy FR:
อิหลักอิเหลื่อ[adj.] (ilak-ileūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีหลักอีเหลื่อ[adj.] (īlak-īleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวล[adj.] (kangwon) EN: worried ; anxious ; uneasy ; shaken FR: inquiet ; anxieux
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adj.] (kēkang ; kē) EN: awkward ; uneasy FR: hésitant
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoe khoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease ; uneasy FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
คระหน[adj.] (khrahon) EN: be anxious ; be uneasy ; be restless ; be impatient ; strive FR:
กินน้ำเห็นปลิง[v. (loc.)] (kinnāmhenpl) EN: be uneasy FR:
กินน้ำเห็นปลิง[adj.] (kinnāmhenpl) EN: squeamish ; uneasy FR:
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระอึด[adj.] (kra-eut) EN: uneasy FR:
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
ไม่สบายใจ[adj.] (mai sabāija) EN: upset ; unhappy ; uneasy FR: inquiet
หมองหม่น[adj.] (møngmon) EN: dim ; uneasy FR:
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux
ทุรนทุราย[adj.] (thuronthurā) EN: disturbed ; uneasy FR: agité
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:

*uneasy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbehaglich; unwohl; mulmig {adj} | unbehaglicher | am unbehaglichstenuneasy | more uneasy | most uneasy
unruhig {adj} | unruhiger | am unruhigstenuneasy | uneasier | uneasiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uneasy*
Back to top