ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*subsequent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subsequent, -subsequent-

*subsequent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subsequent (adj.) ซึ่งตามมา See also: ภายหลัง, ต่อมา Syn. following, later, succeeding
subsequently (adv.) ตามลำดับ Syn. accordingly, consequently
English-Thai: HOPE Dictionary
subsequent(ซับ'ซะเควินทฺ) adj. ภายหลัง,ซึ่งตามมา,ต่อมา,ครั้นแล้ว,หลังจากที่,ก็., See also: subsequently adv., Syn. following
English-Thai: Nontri Dictionary
subsequent(adj) ก็,ตามมา,ภายหลัง,หลังจากที่,ครั้นแล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subsequent conditionเงื่อนไขบังคับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งต่อ (v.) subsequently submit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Especially the subsequent encounters with the police or the powers that be.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังการเผชิญกับ ตำรวจหรืออำนาจ
A few hours ago, I was standing on a ledge 60 stories above the street interviewing a man who subsequently jumped to his death.ทำไมซังชุลถึงจะมาตามหาผมล่ะ อะไรนะ ซ..
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.การกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และการจำลองข้อมูลที่ไม่อาจคำนวนได้– ทำให้เกิดระบบความจำและการคิดขึ้นมาใหม่, เพื่อตัวคุณเอง
And don't you dare get on that subsequent escalator!อย่าได้ขึ้นอันถัดจากนั้นด้วย!
What happened was I was a bit upset... so I said some things that I shouldn't have said... and I did some things that I shouldn't have done... and subsequently I was fired from my job... and forced to move out of my apartment and move into a motel.ดังนั้นเลยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด และทำสิ่งที่ไม่ควรทำ นั่นทำให้โดนไล่ออก
The subsequent knives extinguish spiritual life and radiate outwards.ต่อมาแทงด้วยมีดให้ตายลง และวิญญาณได้ออกจากร่าง
Assuming the brain neurons store information on a temporary basis only... let us assume that this information... is subsequently coded into DNA molecules... permitting storage of far more material than the nerves could hold by themselves.สมมติว่าข้อมูลที่เซลล์ประสาทสมอง ที่เก็บชั่วคราวเท่านั้น ให้เราคิดว่าข้อมูลนี้ เป็นรหัสต่อมาเป็นโมเลกุลดีเอ็นเอ
Even if he survived the amputation, the chance of subsequent infection was high.เราไม่มีอาหารดีๆกิน นอกจากวิสกี้ บรรจุกระสุน
So even though Dr. Shepherd was able to fix the hole in her brain that allowed the brain tissue to leak through her nose, the subsequent carotid dissection has caused loss of her cerebral function.แม้ว่าดร.เชพเพิร์ดจะแก้ไขรูรั่วในสมองของเธอ ที่ทำให้เนื้อเยื่อสมองเกิดรอยแยกตลอดจนจมูกของเธอ ผลที่ตามมาของการที่ผนังในของเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองฉีกขาด ทำให้สูญเสียการควบคุมส่วนนึกคิด
But, as subsequent events have demonstrated, she was correct;แต่, ต่อมาภายหลัง ปรากฏว่า เธอพูดถูก
She was often cool and aloof and unemotional, especially when confronted with the boy we found in dekalb and in our subsequent conversation;เธอมักจะเย็นชา เก็บตัวและไม่แสดงความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนที่เผชิญหน้ากับ เด็กชายคนที่เจอในเมืองดีคาล์บ และในการพูดคุยกันในเวลาต่อมา
The Watergate break-in of June 17th and the subsequent cover-up and investigation.คดีวอเตอร์เกทที่เกิดขึ้น ในวันที่ 17 มิถุนา และส่วนที่เกี่ยวข้อง และการสืบสวนสอบสวน

*subsequent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, 圣索非亚大教堂 / 聖索非亞大教堂] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul)
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
周文王[Zhōu Wén Wáng, ㄓㄡ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 周文王] King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099–1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, 勿忘国耻 / 勿忘國恥] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria
宋美龄[Sòng Měi líng, ㄙㄨㄥˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 宋美龄 / 宋美齡] Soong Mei-ling or Song Meiling (1898-2003), Chiang Kai-shek's wife (subsequently widow)
柳毅传[Liǔ Yì zhuàn, ㄌㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓㄨㄢˋ, 柳毅传 / 柳毅傳] story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties
日本鬼子[Rì běn guǐ zi, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 日本鬼子] Japanese devil (common term of abuse in wartime China and in subsequent writing)

*subsequent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後に[のちに, nochini] (adv) (See 後・のち・1,末に・すえに・1) later on; subsequently; by and by; after a while
次いで[ついで, tsuide] (adv,conj) next; secondly; subsequently; (P)

*subsequent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors
หลัง[adj.] (lang) EN: next ; subsequent ; latter FR:
เงื่อนไขบังคับหลัง[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: subsequent condition FR:
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
ส่งต่อ[v. exp.] (song tø) EN: forward ; subsequently submit FR: faire suivre
ต่อมา[adv.] (tømā) EN: after that ; later ; afterwards ; subsequently FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment

*subsequent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weiterverwendung {f}further use; subsequent use
Rückfall {m} [jur.]subsequent offence; repetition of an offence
Nachberechnung {f}subsequent billing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *subsequent*
Back to top