ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

succeeding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *succeeding*, -succeeding-

succeeding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
succeeding (adj.) ที่สอง See also: เป็นลำดับที่สอง Syn. next, following
succeeding (adj.) ซึ่งตามมา See also: ภายหลัง, ต่อมา Syn. following, later

succeeding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku

succeeding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following

succeeding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วลูกชั่วหลาน[adv.] (chūa lūk ch) EN: for succeeding generations FR:
ถัด[X] (that) EN: next ; close to ; next to ; following ; succeeding FR: après ; à côté ; à la suite
ถัดไป[adj.] (that pai) EN: next ; succeeding ; consecutive FR: suivant
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า succeeding
Back to top