ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stumpy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stumpy, -stumpy-

*stumpy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stumpy (adj.) มีตอไม้เต็มไปหมด See also: เต็มไปด้วยตอไม้ Syn. stubby
stumpy (adj.) เตี้ยหนา See also: สั้นหนา, อ้วนเตี้ย, ม่อต้อ Syn. dumpy, stocky, thickset
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's stumpy up to now?เกิดอะไรกับยัยเตี้ยอีกละตอนนี้?
You can take your little stumpy white dick and get the fuck up out my joint.เฮ้ย มึงจะเอาเท่าไหร่ กูยอมจ่าย ให้กูโชว์ใส้กรอกบนเว็บมึงก็ได้
Old Stumpy, here. Make sure you get the stump in there.ไอ้แก่อ้วนเตี้ย ตรงนี้ นายถ่ายรูปออกมาให้เจ๋งๆล่ะ
Hey, Stumpy, come with us.เฮ้ เจ้านิ้วด้วน มากับพวกเราเถอะ
I can't have a stumpy baby. Can't you fix it?หนูไม่อยากมีลูกขาด้วน เราแก้ไขไม่ได้เหรอ
If I hadn't told my brother Stumpy not to clear out the wood chipper by hand, we'd still be calling him Edward.เขาก็อยากจะทำ ถ้าฉันไม่บอกพี่ชายม่อต้อว่า อย่าย้ายเครื่องตัดไม้ด้วยมือ
Stumpy, wait your turn, man.ไอ้หน้าตอ รอทีหลังสิ
Looks like it's just me and you, Stumpy.ดูเหมือนจะเหลือแค่เราสองคนแล้วล่ะ
Grumpa, your pencils are all stumpy.คุณตา ดินสอพวกนี้ทู่หมดแล้ว
That's if you can, stumpy.นี่คือที่นายทำได้ซินะ

*stumpy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矮墩墩[ǎi dūn dūn, ㄞˇ ㄉㄨㄣ ㄉㄨㄣ, 矮墩墩] pudgy; dumpy; stumpy

*stumpy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちくりん[, chinchikurin] (n,adj-na) short (person); shorty; stumpy
寸胴[ずんどう;ずんど, zundou ; zundo] (adj-na,n,adj-no) cylindrical container (pot, vase, etc.); being stumpy; having no waist; sleeveless

*stumpy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct

*stumpy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump {adj} | plumper | am plumpestenstumpy | stumpier | stumpiest
Stummelschwanz {m}stumpy tail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stumpy*
Back to top