ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stiff*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stiff, -stiff-

*stiff* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mastiff (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่ง
scare stiff (phrv.) ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
stiff (sl.) ศพ (ใช้เกี่ยวกับอาชญากรรม)
stiff hair (n.) ขนแข็งของสัตว์
stiff-necked (adj.) ดื้อรั้น
stiffen (vi.) แข็งทื่อ
stiffen (vt.) ทำให้แข็งทื่อ
stiffen up (phrv.) ทำให้แข็งทื่อ
stiffness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, gracelessness
stiffness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. harshness, roughness, crudeness
stiffness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, steadfastness
stiffness (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily
stiffness (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily
stiffy (sl.) การตั้งชันของอวัยวะเพศชาย
walk stiffly (vi.) เดินอาดๆ See also: ย่างสามขุม Syn. strut
English-Thai: HOPE Dictionary
big stiff n.คนหัวแข็ง
bull-mastiffn. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์dulldogกับ mastiff
mastiff(มาส'ทิฟ,แมส'ทิฟ) n. สุนัขขนาดใหญ่พันธ์หนึ่งที่มีขนสั้น
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งทื่อ,ทำให้ตรง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ,แข็งแกร่ง,ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden,solidify,firm
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
mastiff(n) สุนัขพันธุ์หนึ่ง
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
stiffen(vi) แข็งแกร่ง,แข็ง,แข็งทื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดกกระเดก (v.) be stiff in manner See also: be ill-mannered, be harsh in manner
ขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out Syn. เมื่อยขบ
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
เมื่อยขบ (v.) feel stiff and sore See also: feel fatigued and worn out
ขบเมื่อย (v.) feel stiff See also: have an ache Syn. เมื่อยล้า, ปวดเมื่อย
ความอ่อนล้า (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความเมื่อยล้า
ความเมื่อย (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความเมื่อยล้า, ความอ่อนล้า
ความเมื่อยล้า (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความอ่อนล้า
ทื่อ (v.) stiff See also: harsh, rigid Syn. แข็งทื่อ
มือแข็ง (adj.) stiff in manner See also: immodest, disrespectful, stubborn Ops. มืออ่อน
มือแข็ง (v.) stiffen See also: be disrespectful, lack of respect/salute Ops. มืออ่อน
เมื่อย (v.) feel stiff See also: have an ache Syn. ขบเมื่อย, เมื่อยล้า, ปวดเมื่อย
เมื่อยล้า (v.) feel stiff See also: have an ache Syn. ขบเมื่อย, ปวดเมื่อย
แข็ง (adj.) stiff See also: hard, solid, firm, unyielding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ
They'll be scared stiff, so don't worry about nothing.พวกเขาจะแข็งกลัวจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไร
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
Rock her a bit. I'm all stiff from rocking.ร็อคเธอสักหน่อย ฉันแข็งจากโยก
When they found Carbone in the meat truck... he was frozen so stiff... it took them two days to thaw him out for the autopsy.ตอนที่พวกเขาเจอคาร์โบน ในท้ายรถแช่เนื้อ เขาแข็งทื้อ ใช้เวลากว่าสองวันกว่า พวกเขาจะชันสูตรศพได้
He's got no teeth. He's all stiff from rheumatism.ไม่มีฟัน ตัวแข็งเพราะโรคไขข้อ
Not Curley, not his old man, not a damn one of you bindle stiffs! George, she's crying.ทั้งเคอร์ลีย์ ทั้งพ่อเขา รวมทั้งพวกทึ่มแบบพวกนาย จอร์จ เธอร้องไห้
Looked like a stiff breeze would blow him over.เหมือนสายลมแข็งจะระเบิดเขาไป
Later, when we all talked we realized that Reverend Jones had climbed Ffynnon Garw 5 or 6 times that day enough to make a young, fit man stiff and definitely too much for a man of 82.ต่อมา เมื่อเราได้คุยกัน เรารู้ว่าบาทหลวงโจนส์ ได้ปีนฟินาฮ่อนการู
He might pull the stiff one-eye on me. I need you to chaperone.เขาอาจลวนลามผม ผมอยากให้คุณกันท่า
Perfect, your bow. You're clutching. Your body's stiff, your elbow locked.ดีมาก จับคันสีให้อยู่ในมุมที่พอเหมาะ ตัวต้องตั้งตรง ข้อศอกให้ตั้งฉาก

*stiff* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, 百无聊赖 / 百無聊賴] bored to death; bored stiff; overcome with boredom
硬纸[yìng zhǐ, ˋ ㄓˇ, 硬纸 / 硬紙] cardboard; stiff paper
[zhǐ, ㄓˇ, 指] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end
獒犬[áo quǎn, ㄠˊ ㄑㄩㄢˇ, 獒犬] mastiff (big dog)
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵] rigid; deadlock; stiff (corpse)
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻板] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing
[bó, ㄅㄛˊ, 壆] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar
板滞[bǎn zhì, ㄅㄢˇ ㄓˋ, 板滞 / 板滯] stiff; dull
死硬[sǐ yìng, ㄙˇ ˋ, 死硬] stiff; rigid; obstinate
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵 / 殭] stiff (corpse)
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 挺] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery
刚度[gāng dù, ㄍㄤ ㄉㄨˋ, 刚度 / 剛度] stiffness
[áo, ㄠˊ, 獒] mastiff
直僵[zhí jiāng, ㄓˊ ㄐㄧㄤ, 直僵 / 直殭] rigid; stiff
吓破胆[xià pò dǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, 吓破胆 / 嚇破膽] to be scared out of one's wits; to scare stiff
僵硬[jiāng yìng, ㄐㄧㄤ ˋ, 僵硬] stark; stiff
变硬[biàn yìng, ㄅㄧㄢˋ ˋ, 变硬 / 變硬] stiffen

*stiff* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.)
ごわごわ[, gowagowa] (adj-na,adv,vs) (on-mim) stiff; starchy
ごわつく;ゴワつく[, gowatsuku ; gowa tsuku] (v5k,vi) (See ごわごわ) to be stiff; to be starchy
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense
チベタンマスチフ[, chibetanmasuchifu] (n) Tibetan mastiff (dog breed)
マスチフ[, masuchifu] (n) mastiff (dog breed)
五十肩[ごじゅうかた, gojuukata] (n) (1) stiff shoulders (owing to age); (2) frozen shoulder
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P)
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r,vi) to stiffen; to harden
切り口上[きりこうじょう, kirikoujou] (n) stiff formality; set terms
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste
固練りコンクリート[かたねりコンクリート, kataneri konkuri-to] (n) stiff-consistency concrete
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P)
堅苦しい;固苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate
干し固める[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P)
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P)
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r,vi) (uk) to stiffen; to become stiff
斜頸;斜頚[しゃけい, shakei] (n,adj-no) torticollis; wryneck; stiff neck
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)
硬質[こうしつ, koushitsu] (n,adj-no) hardness; stiffness; (P)
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P)
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P)
肩が凝る;肩がこる[かたがこる, katagakoru] (exp,v5r) (1) to have stiff shoulders; (2) to be ill at ease; (adj-f) (3) serious; sober
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen
足を棒にして[あしをぼうにして, ashiwobounishite] (exp) (e.g. to walk, stand, etc., until) one's legs turn to lead; (doing something) until one's legs tire and stiffen

*stiff* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden FR: rigidifier ; affermir
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งขึ้น[v. exp.] (khaeng kheu) EN: harden ; stiffen ; get harder FR: durcir
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff FR: raidir
แข็งทื่อ[adj.] (khaeng theū) EN: stiff ; rigid FR: rigide
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
เข้าข้อ[n.] (khaokhø) EN: joint stiffness FR:
ขัดยอก[v.] (khatyøk) EN: feel creaky ; feel stiff FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
ขืนตัว[v. exp.] (kheūn tūa) EN: stiffen oneself FR:
ข้อติด[n. exp.] (khø tit) EN: ankylosis ; stiffness FR:
เคร่งครัด[v.] (khrengkhrat) EN: be strict ; be serious ; be stiff ; be rigorous ; be stringent; FR:
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
ความเมื่อยล้า[n.] (khwām meūay) EN: stiffness ; fatigue FR: fatigue [f]
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense ; rigid ; tensed ; stiffened FR: rigide ; crispé ; tendu
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
เมื่อย[adj.] (meūay) EN: stiff ; tight ; sore FR:
เมื่อยขบ[v.] (meūaykhop) EN: feel stiff and sore FR:
เมื่อยขบ[adj.] (meūaykhop) EN: stiff FR:
มือแข็ง[v.] (meūkhaeng) EN: stiffen FR:
มือแข็ง[adj.] (meūkhaeng) EN: having stiff manners ; uncourteous FR: discourtois
ปอดแหก[adj.] (pøt haēk) EN: scared to death ; scared stiff ; chicken-hearted FR: mort de peur
ปวดเมื่อย[v. exp.] (pūat meūay) EN: be stiff ; have aches and pains FR:
ตาย[adj.] (tāi) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff FR:
ยืดแข้งยืดขา[v.] (yeūtkhaengy) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
ยืดเส้นยืดสาย[v.] (yeūtsenyeūt) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre

*stiff* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktverstärker {m}contact stiffener
Verteilung {f} der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching
steif {adj} | steif gefroren; steif vor Kältestiff | frozen stiff; stiff with cold
Torsionssteifigkeit {f}torsional stiffness
Wanksteifigkeit {f}suspension roll; suspension roll stiffness
Genickstarre {f}stiff neck
steif {adv}stiffly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stiff*
Back to top