ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sentiment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sentiment, -sentiment-

*sentiment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presentiment (n.) ความสังหรณ์ใจ
presentiment (n.) ความรู้สึกว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น See also: ลางบอกเหตุ, สิ่งบอกให้รู้ Syn. expectation, omen, augury
sentiment (n.) อารมณ์ See also: ความรู้สึก, สภาพอารมณ์ Syn. feeling, emotion, sensibility
sentiment (n.) ความระลึกถึง
sentiment (n.) ทัศนคติ See also: แนวความคิด, ความคิดเห็น Syn. attitude, opinion, view
sentimental (adj.) ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ See also: ซึ่งรู้สึกเกินควร, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งซาบซึ้ง Syn. emotional, idealistic, susceptible
sentimentalist (n.) คนมีอารมณ์อ่อนไหว Syn. romanticist
sentimentality (n.) ความมีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalization (n.) การมีอารมณ์อ่อนไหว See also: การมีความรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalize (vi.) มีอารมณ์อ่อนไหว See also: มีความรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalize (vt.) ทำให้มีอารมณ์อ่อนไหว See also: ทำให้รู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentally (adv.) อย่างแสดงความรู้สึกมากไป
English-Thai: HOPE Dictionary
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น,ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า,ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding
sentiment(เซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึก (ต่อบางสิ่งบางอย่าง) ,ความรู้สึก,ความรู้สึกรำลึกถึง,ความคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,อารมณ์., Syn. feeling
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving
English-Thai: Nontri Dictionary
sentimentalist(n) ผู้มีอารมณ์อ่อนไหว
presentiment(n) ความสังหรณ์ใจ
sentiment(n) อารมณ์,ความรู้สึกทางใจ,ความคิดเห็น
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sentimental comedyสุขนาฏกรรมเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimentalityการเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังหรณ์ใจ (v.) have a presentiment See also: have a premonition
สังหรณ์ใจ (v.) have a presentiment See also: have a premonition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just as sentimental as the next fella. I know he's only 18.ฉันแค่เป็นอารมณ์เป็นหนุ่มต่อไป ฉันรู้ว่าเขาเป็นเพียง 18
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา
That's the sweetest sentiment these ears have ever heard.ช่างเป็นถ้อยคำหวานซึ้งที่สุด เท่าที่เค้าเคยได้ยินมาเลยนะเนี่ย!
Don't get sentimental now Dad.อย่าพึ่ง รู้สึกซาบซึ้งในตอนนี้ พ่อ
Don't go sentimental on me now.อย่าไปมีอารมณ์อ่อนไหวที่ฉันตอนนี้
I instantly resolved on setting off for this place, to make my sentiments known to you.ฉันมีความตั้งใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้ ด้วยความรู้สึกในใจของฉันที่จะรู้จากคุณ
By introducing an education based on sentiments you think this country improved?ด้วยการแนะนำการศึกษาจากความรู้สึก คุณคิดว่าประเทศนี้มันจะดีขึ้นงั้นหรอ?
Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall blah, blah, blah, blah, blah... son of the late Senator Graham Marshall, blah, blah, blah, blah, blah... is expected to run for his father's senatorial seat in the next election."Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall... ...blah, blah, blah... ...son of late Senator Graham Marshall, blah, blah...
Don't be so sentimental, Connie.อย่าใส่อารมณ์มากนัก คอนนี่
It was a bit sentimental, kind of a Harlequin romance, but charming.มันเป็นเรื่องที่ให้อารมณ์แบบรักโรแมนติกน่ะ แต่ซึ้งมาก
Nobu-san, I had no idea you were so sentimental. Call it my "new leaf."โนบุซัง ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณเป็นคนอ่อนโยน เรียกมันว่า"ใบไม้ใบใหม่"
Your sentimentality, your... devotion to the past.อารมณ์อ่อนไหว, และ หมกมุ่นอยู่กับอดีต

*sentiment* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情面[qíng miàn, ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 情面] feelings and sensibilities; sentiment and face; sensitivity to other's feelings
[chī, ㄔ, 痴] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
[chī, ㄔ, 痴 / 癡] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, 感伤 / 感傷] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy
情操[qíng cāo, ㄑㄧㄥˊ ㄘㄠ, 情操] sentiment towards sb; platonic affection
情调[qíng diào, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, 情调 / 情調] sentiment; tone and mood; taste
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 情绪化 / 情緒化] emotional; sentimental
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, 情绪 / 情緒] feeling; sentiment
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, 柔情] gentle feelings; tender sentiments
民族主义情绪[mín zú zhǔ yì qíng xù, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, 民族主义情绪 / 民族主義情緒] nationalist feelings; nationalist sentiment
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, 忘情] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment

*sentiment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality
センチ[, senchi] (n) (1) centimeter; (n,pref) (2) centi-; 10^-2; (adj-na) (3) (abbr) sentimental; (P)
センチメンタリスト[, senchimentarisuto] (n) sentimentalist
センチメンタリズム[, senchimentarizumu] (n) sentimentalism
センチメンタル[, senchimentaru] (adj-na,n) sentimental; (P)
センチメント[, senchimento] (n) sentiment
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental
ルサンチマン[, rusanchiman] (n) ressentiment (fre
予感[よかん, yokan] (n,vs) presentiment; premonition; (P)
人心収攬[じんしんしゅうらん, jinshinshuuran] (n) winning the hearts of the people; capturing public sentiment
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P)
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
天地有情[てんちうじょう, tenchiujou] (n) the sentient world; all sentiment beings
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality
心気;辛気[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium
情にもろい;情に脆い[じょうにもろい, jounimoroi] (exp,adj-i) soft-hearted; susceptible; sentimental; tender-hearted
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
情操[じょうそう, jousou] (n) sensibility (artistic, moral); (good) taste; sentiment
情緒纒綿;情緒てんめん[じょうしょてんめん;じょうちょてんめん, joushotenmen ; jouchotenmen] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) tender sentiments; being overcome with emotions; having a tender feeling (for a person)
感傷[かんしょう, kanshou] (n) sentiment; sentimentality
感傷主義[かんしょうしゅぎ, kanshoushugi] (n) sentimentalism
感傷主義者[かんしょうしゅぎしゃ, kanshoushugisha] (n) sentimentalist
感傷劇[かんしょうげき, kanshougeki] (n) (See パセティックドラマ) sentimental drama
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc.
景況感[けいきょうかん, keikyoukan] (n) business sentiment; business confidence; market sentiment
本命チョコ[ほんめいチョコ, honmei choko] (n) chocolate given to a boy on Valentine's day out of genuine sentiment
業況判断指数[ぎょうきょうはんだんしすう, gyoukyouhandanshisuu] (n) diffusion index; DI; business sentiment index
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem
甘ったるい;甘たるい[あまったるい(甘ったるい);あまたるい(甘たるい), amattarui ( amatta rui ); amatarui ( kan tarui )] (adj-i) (1) sentimental; mushy; (2) sugary; saccharine; sickly-sweet
腹の虫[はらのむし, haranomushi] (n) (1) roundworm (Ascaris lumbricoides); mawworm; intestinal worm; (2) (See 腹の虫が治まらない・はらのむしがおさまらない) (metaphor for) location of one's feelings or sentiments; (3) (See 腹の虫が鳴る・はらのむしがなる) (metaphor for) empty stomach; feeling of hunger
虫が知らせる[むしがしらせる, mushigashiraseru] (exp,v1) to forebode; to have a presentiment
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
雅懐[がかい, gakai] (n) aesthetic sentiment

*sentiment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
ดื่มด่ำ[adj.] (deūmdam) EN: sentimental FR:
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk) EN: how do you feel ? FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
ความเจ็บใจ[n.] (khwām jepja) EN: FR: ressentiment [m]
ความแค้น[n.] (khwām khaēn) EN: resentment ; rancor FR: ressentiment [m]
ความคิดเห็น[n.] (khwām khith) EN: opinion ; view ; sentiment FR: opinion [f] ; point de vue [m] ; avis [m] ; sentiment [m] ; critique [f] ; commentaire [m] ; jugement [m]
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกเด่น[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกด้อย[n.] (khwāmrūseuk) EN: inferiority feeling FR: sentiment d'infériorité [m]
ความรู้สึกเขื่อง[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
ความรู้สึกรัก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: FR: sentiment d'amour [f]
ลางสังหรณ์[n. exp.] (lāng sanghø) EN: presage ; premonition ; presentiment FR: prémonition [f] ; présentiment [m] ; présage [m]
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: sensible ; susceptible ; receptive ; responsive ; changeable ; sentimental FR:
ปากแข็ง[v. exp.] (pākkhaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; refuse to talk FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
เปิดใจ[v. exp.] (poēt jai) EN: reveal one's feelings ; open one's heart ; open one's mind FR: parler avec son coeur ; dévoiler ses sentiments profonds ; s'épancher ; ouvrir son cœur ; se confier
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize FR: avoir un sentiment de culpabilité
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สภาพอารมณ์[n. exp.] (saphāp ārom) EN: sentiment ; emotion FR:
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental ; filled with an emotion FR:
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing FR: remords [m] ; sentiment de culpabilité [m]
เยื่อใย[n.] (yeūayai) EN: residual attachment ; some ties ; remaining affection ; leftover sentiment ; relationship FR:
เก็บอาการ[v.] (kep-ākān) EN: hide one's feelings ; not show one's feelings FR: cacher ses sentiments
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
เปิดหัวใจ[v. exp.] (poēt hūajai) EN: reveal one' s feelings FR: dévoiler ses sentiments
ตื้นตันใจ[adj.] (teūntanjai) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless FR: émouvant ; sentimental

*sentiment* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rührseligkeit {f} | voller Rührseligkeitsentimentality | sloppily
Todesahnung {f}presentiment of death
Sentimentalität {f}sentimentality
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sentiment*
Back to top