ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sentiment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sentiment, *sentiment*,

-sentiment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the sweetest sentiment these ears have ever heard.ช่างเป็นถ้อยคำหวานซึ้งที่สุด เท่าที่เค้าเคยได้ยินมาเลยนะเนี่ย!
And by sending B-52s to carpet bomb a country, wiping out whole civilian areas, you end up radicalizing a once moderate people, uniting them in anti-American sentiment and creating a monster in the Khmer Rouge that would lead to civil war...แล้วโดยการส่ง... โดยการส่ง B-52s เข้าไป ระเบิดปูพรมในย่าน พักอาศัยของพลเรือน
But the original sentiment was all in defense of our daughter.แต่ในความหมายของการปกป้องลูกสาวเรานะ
That's a fairly laboured metaphor, but I appreciate the sentiment behind it.นั่นเป็นคำอุปมาที่ดิ้นรนสุดๆ แต่ผมซาบซึ้งกับความลึกซึ้งของมัน
Not exactly the appropriate sentiment when the President told you how important it was that Bauer be stopped.เป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเลย เมื่อท่านปธน.บอกคุณว่าสำคัญแค่ไหนให้บาวเออร์หยุด
The sentiment is well received.ความรู้สึกดีๆจากเจ้า ข้าสัมผัสได้
American Vampire League spokeswoman Nan Flanagan is speaking out against the anti-vampire sentiment and hate crimes sweeping the nation.โฆษกสมาคมแวมไพร์ อเมริกา แนน ฟลานาแกน กำลังพูดถึงพวก แนวคิดต่อต้านแวมไพร์ และเกลียดอาชญากรรม ที่จะทำให้ชาติล่มจม
Your lack of sentiment has always been your most admirable quality.เธอเริ่มขาดสติเข้าไปทุกทีแล้วนะ
Can you name your sentiment for her, Miss Lister?ช่วยนิยามคำที่เหมาะสำหรับเธอหน่อยสิคุณลิสเตอร์
Only if you name your sentiment for me, Anne.ได้ แต่เธอต้องให้คำนิยามฉันก่อนแอนน์
There is a...certain sentiment that I don't feel for you.มีความรู้สึก... บางอย่างที่ฉันรับรู้ไม่ได้จากคุณ
I detect some sublimated sentiment bubbling to the surface.ผมได้ตรวจพบส่วนผสมของพลังงาน กำลังผุดอยู่บนพื้นผิวโลก

-sentiment- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情面[qíng miàn, ㄑㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 情面] feelings and sensibilities; sentiment and face; sensitivity to other's feelings
情操[qíng cāo, ㄑㄧㄥˊ ㄘㄠ, 情操] sentiment towards sb; platonic affection

-sentiment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
センチメント[, senchimento] (n) sentiment
人心収攬[じんしんしゅうらん, jinshinshuuran] (n) winning the hearts of the people; capturing public sentiment
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment
天地有情[てんちうじょう, tenchiujou] (n) the sentient world; all sentiment beings
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
情操[じょうそう, jousou] (n) sensibility (artistic, moral); (good) taste; sentiment
景況感[けいきょうかん, keikyoukan] (n) business sentiment; business confidence; market sentiment
本命チョコ[ほんめいチョコ, honmei choko] (n) chocolate given to a boy on Valentine's day out of genuine sentiment
業況判断指数[ぎょうきょうはんだんしすう, gyoukyouhandanshisuu] (n) diffusion index; DI; business sentiment index
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
雅懐[がかい, gakai] (n) aesthetic sentiment

-sentiment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk) EN: how do you feel ? FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
ความคิดเห็น[n.] (khwām khith) EN: opinion ; view ; sentiment FR: opinion [f] ; point de vue [m] ; avis [m] ; sentiment [m] ; critique [f] ; commentaire [m] ; jugement [m]
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกเด่น[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกด้อย[n.] (khwāmrūseuk) EN: inferiority feeling FR: sentiment d'infériorité [m]
ความรู้สึกเขื่อง[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
ความรู้สึกรัก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: FR: sentiment d'amour [f]
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize FR: avoir un sentiment de culpabilité
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สภาพอารมณ์[n. exp.] (saphāp ārom) EN: sentiment ; emotion FR:
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing FR: remords [m] ; sentiment de culpabilité [m]
เยื่อใย[n.] (yeūayai) EN: residual attachment ; some ties ; remaining affection ; leftover sentiment ; relationship FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sentiment-
Back to top