ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*resemblance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resemblance, -resemblance-

*resemblance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resemblance (n.) ความคล้ายคลึง See also: ความเหมือนกัน Syn. likeness, similarity Ops. difference, dissimilarity
English-Thai: HOPE Dictionary
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน, Syn. similarity,likeness
English-Thai: Nontri Dictionary
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคล้าย (n.) resemblance See also: likeness, similarity, semblance Syn. ความคล้ายคลึง Ops. ความต่าง
ความคล้ายคลึง (n.) resemblance See also: similarity, likeness Syn. ความคล้าย Ops. ความแตกต่างกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง
Physical resemblance is but a beginning. Louis has an arrogance, a manner --หน้าเหมือนไม่พอ หลุยส์วางท่ายโส
Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens.Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens.
The crime bears a strong resemblance to the Ceymix incident.ผู้ร้ายอาจเป็นคนเดียวกับคดีครั้งก่อน
A perfect resemblance, Madam!เหมือนสุดๆไปเลย , คุณผู้หญิง
An unfortunate family resemblance. But we can argue breeding later.ครอบครัวของฉันแข็งไปหมดแล้ว, แล้วฉันจะอธิบายทีหลัง...
There's a resemblance to amphibian tissue, but these hair follicles would seem to rule that out.นี่เป็นความคล้ายคลึงกันของ เนื้อเยื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แต่เส้นขน รูขุมขน ดูเหมือน จะออกไปนอกเหนือจากกฎเลย
There's no resemblance at all. He is not Gusteau's son.ไม่เหมือนกันเลย เขาไม่ใช่ลูกชายของกุสโตว์หรอก
Oh, that's you, yeah. I see the resemblance, yeah.คุณนั่นเอง ใช่แล้ว ผมเห็นแล้ว
Because any resemblance to you is something I would hate about myself.เพราะความเหมือนอะไรนั่น ทำให้ฉันรู้สึกเกลียดตัวเอง
You know, one could almost see a resemblance between the two of you.คุณก็รู้ทุกคนสามารถที่จะมองเห็น ความเหมือนกันในตัวคุณทั้งสอง
Inlife... griefcanlooklikealot ofthings that bear little resemblance to sharp sorrow.ในชีวิต... ความเศร้าโศกดูเหมือนได้หลายอย่าง ทำให้เกิดสิ่งที่ คล้ายคลึงกับความเศร้ารุนแรง

*resemblance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相似性[xiāng sì xìng, ㄒㄧㄤ ㄙˋ ㄒㄧㄥˋ, 相似性] resemblance; similarity
类似点[lèi sì diǎn, ㄌㄟˋ ㄙˋ ㄉㄧㄢˇ, 类似点 / 類似點] resemblance

*resemblance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他人の空似[たにんのそらに, taninnosorani] (n) accidental resemblance
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance
御河童;お河童[おかっぱ, okappa] (n) (uk) (See 河童) bobbed hair (from resemblance to the mythical Kappa's hair style)
生き写し[いきうつし, ikiutsushi] (n) lifelike; exact resemblance
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P)
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity
空似[そらに, sorani] (n) accidental resemblance
酷似[こくじ, kokuji] (n,vs,adj-no) resemblance; resemble; (P)
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P)
類似性[るいじせい, ruijisei] (n,adj-no) resemblance; similarity; analogy

*resemblance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคล้าย[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance ; similarity ; similitude FR: ressemblance [f]
ความคล้ายคลึง[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance FR: similitude [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *resemblance*
Back to top