ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

semblance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *semblance*, -semblance-

semblance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
semblance (n.) รูปลักษณ์ภายนอก See also: ลักษณะภายนอก Syn. appearance, look, veneer
semblance (n.) ลักษณะคล้ายกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. likeness, copy, resemblance, similarity
semblance (n.) การเสแสร้ง Syn. pretense
semblance (n.) สถานการณ์ที่ดูเหมือนจริง Syn. simulation
English-Thai: HOPE Dictionary
semblance(เซม'เบลินซฺ) n. ลักษณะภายนอก,ความคล้ายคลึง,รูปร่างลักษณะ ภายนอก,รูปร่างหน้าตา -S.look,aspect,air
English-Thai: Nontri Dictionary
semblance(n) รูปร่างหน้าตา,ความคล้ายคลึง,ลักษณะภายนอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคล้าย (n.) resemblance See also: likeness, similarity, semblance Syn. ความคล้ายคลึง Ops. ความต่าง
ความคล้ายคลึง (n.) resemblance See also: similarity, likeness Syn. ความคล้าย Ops. ความแตกต่างกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก
I needed a quick fix of manic adrenaline, to snap me back into a semblance of reality.ผมต้องการให้อะดรีนาลีนความบ้าหลั่งออกมาโดยเร็ว เพื่อพลิกผม ให้กลับเข้าสู่โลกของความเป็นจริง
Much more likely to hang onto some semblance of our former humanity.มากพอกับที่ชอบปลอมตัวเป็นคนนั่นแหละ
My job is to figure out how to retain some semblance of government after it falls apart.งานของฉันคือพยายามรักษา สถานภาพของรัฐบาลให้ได้ หลังจากที่โลกถล่มแล้ว
See if he can jury-rigsometh take some semblance of a shower before you get back.ดูสิว่า เขาจะแก้ ให้น้ำไหลพอก่อนเธอจะกลับมา
I will not stop until I drive a stake through whatever semblance of a heart you have left.ฉันจะยอมหยุด จนกว่าจะแทงไม้ ลงหัวใจหรืออะไรที่เธอมีหลงเหลืออยู่ในตัว
That perhaps I want to live my life with a semblance of dignity and self-respect?นั่นบางทีเพราะว่า ผมอยากใช้ชีวิต ที่คล้ายคลึงกับคนอื่น อย่างมีเกียรติ อย่างภูมิใจในตัวเอง
I mean, between work and school and keeping up some semblance of a social life.ฉันเหรอ ทำไมล่ะ? เพราะเธออยู่ในห้องนำหญิงน่ะสิ
The Brits nursed us back to some semblance of health.พวกอังกฤษรักษาเราจนดีขึ้น
In that moment, I received some semblance of hope.ช่วงเวลานั้น ฉันรู้สึกได้รับความหวัง
What does concern you is giving him a semblance of a personality and getting him on the train, out of the park.สิ่งที่สำคัญกับคุณ คือการใส่บุคลิกภาพภายนอกให้เขา แล้วก็พาเขาไปที่รถไฟ
It would be best if we presented at least a semblance of professionalism while the board is here.จะดีกว่ามั้ยถ้าเราแจ้งไป อย่างน้อยก็แจ้งไปให้ดูเป็นมืออาชีพ ในขณะที่คณะกรรมการอยู่ที่นี่หน่อย

semblance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, 外衣] outer clothing; semblance; appearance
相似性[xiāng sì xìng, ㄒㄧㄤ ㄙˋ ㄒㄧㄥˋ, 相似性] resemblance; similarity
类似点[lèi sì diǎn, ㄌㄟˋ ㄙˋ ㄉㄧㄢˇ, 类似点 / 類似點] resemblance

semblance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他人の空似[たにんのそらに, taninnosorani] (n) accidental resemblance
仮象[かしょう, kashou] (n) semblance; appearance
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance
御河童;お河童[おかっぱ, okappa] (n) (uk) (See 河童) bobbed hair (from resemblance to the mythical Kappa's hair style)
生き写し[いきうつし, ikiutsushi] (n) lifelike; exact resemblance
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P)
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity
空似[そらに, sorani] (n) accidental resemblance
酷似[こくじ, kokuji] (n,vs,adj-no) resemblance; resemble; (P)
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P)
類似性[るいじせい, ruijisei] (n,adj-no) resemblance; similarity; analogy

semblance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ความคล้าย[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance ; similarity ; similitude FR: ressemblance [f]
ความคล้ายคลึง[n.] (khwām khlāi) EN: resemblance FR: similitude [f]

semblance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า semblance
Back to top