ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repetition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repetition, -repetition-

*repetition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repetition (n.) การเกิดซ้ำ See also: การทำซ้ำ Syn. recurrence, repeating
repetition (n.) การพูดซ้ำ See also: การกล่าวซ้ำ, การทำซ้ำ Syn. restatement, tautology
repetition (n.) สำเนา See also: สิ่งที่คัดลอกมา Syn. replication
English-Thai: HOPE Dictionary
repetition(เรพพิทิช'เชิน) n. การทำซ้ำ,การพูดซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่อัดใหม่,เรื่องซ้ำ,จำลอง,การท่อง,การบรรเลงซ้ำ, Syn. redoing
English-Thai: Nontri Dictionary
repetition(n) สำเนา,การกล่าวซ้ำ,การท่อง,การทำซ้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repetitionการกล่าวซ้ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซ้ำซ้อน (n.) repetition See also: reiteration, repetition, reshowing Syn. การซ้ำ
การทำซ้ำๆ (n.) repetition See also: reiteration, recapitulation Syn. การเน้น
การย้ำ (n.) repetition See also: reiteration, recapitulation Syn. การทำซ้ำๆ, การเน้น
การเน้น (n.) repetition See also: reiteration, recapitulation Syn. การทำซ้ำๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If that repetition is proof of life...ถ้ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชีวิตอยู่...
Yeah, it's palilia. It's the involuntary repetition of words.ใช่มันคืออาการพูดซ้ำเร็ว/Nคือการพูดคำซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ
STRANGULATION'S A REPETITION OF HIS LAST MURDER OF ZOE.เขารัดคอเหยื่ออีกครั้ง นอกจากเคสโซอี้
I figure it's like field-stripping a weapon. Just repetition, repetition.การถอดประกอบปืน ซ้ำ ซ้ำ
And because of the repetition of details at the crime scenes, we know that his ritual is essential to him.และข้อมูลจากที่เกิดเหตุ ทำให้เรารู้ว่าวิธีการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขา
"Tomorrow, you promise yourself, will be different, yet tomorrow is too often a repetition of today.""พรุ่งนี้ คุณสัญญากับตัวเองว่า จะปรับปรุงตัว คำว่าพรุ่งนี้มันถูกพูดซ้ำ ๆ บ่อยเกินไปสำหรับวันนี้"
Yes, that's right. I've found that repetition and routine are the keys to getting through to him.อืม จริง ฉันพบว่ากิจวัตรซ้ำ ๆ นั่น
With sufficient repetition, the animal will associate the sound of the whistle with the discomfort of sea sickness.หากทำซ้ำจนมากพอ สัตว์ร้ายจะผูกเสียงของนกหวีด เข้ากับความรู้สึกไม่สบายจากอาการเมาเรือ
'But mainly I was bored of life in the city, with its repetitions, my half-finished, half-hearted attempts at jobs and various studies.'ส่วนใหญ่แล้วฉันเบื่อชีวิตในเมือง กับความซ้ำซากจำเจ ครึ่งที่เหลือของชีวิตที่ต้องใช้ไปกับเวลาทำงาน
A repetition of the last one.ว่าในศตวรรษนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำจากเรื่องที่ถูกปรุงแต่ง
Toenon, to free it from the lattice prison of endless repetition, you need an atom that can bond in all directions with other atoms like itself as well as with atoms of different kinds.โทนน, ที่จะเป็นอิสระจากคุกตาข่าย ของการทำซ้ำไม่มีที่สิ้นสุด, คุณต้องอะตอมที่สามารถ ผูกพันในทุกทิศทาง
Out of repetition comes variation.จากความซ้ำซากมาเป็นความหลากหลาย

*repetition* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
重复启动效应[chóng fù qǐ dòng xiào yìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 重复启动效应 / 重複啟動效應] repetition priming effect
[nán, ㄋㄢˊ, 喃] mumble in repetition
[nán, ㄋㄢˊ, 諵] mumble in repetition
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition

*repetition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
千日手[せんにちて, sennichite] (n) potentially endless repetition of moves
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P)
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
畳語[じょうご, jougo] (n) {ling} syllable repetition (indicating plurals)
踊り字;踊字(io);躍り字;躍字[おどりじ, odoriji] (n) iteration mark (used to represent repetition of the previous character); ditto mark
重複[じゅうふく(P);ちょうふく(P), juufuku (P); choufuku (P)] (n,vs,adj-no) duplication; repetition; overlapping; redundancy; restoration; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ

*repetition* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จบ[n.] (jop) EN: end ; repetition ; round FR: fin [f]
การกล่าวซ้ำ[n. exp.] (kān klāo sa) EN: repetition ; paraphrasing FR:
การซ้ำซ้อน[n.] (kān samsøn) EN: repetition FR: répétition [f]
การซ้อมใหญ่[n. exp.] (kān sømyai) EN: rehearsal FR: répétition générale [f]
การย้ำ[n.] (kān yam ) EN: repetition FR:
เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)[n. exp.] (khreūangmāi) EN: [repetition symbol] FR:
ลำบากกว่าหลายเท่า[n. exp.] (lambāk kwā ) EN: FR: problèmes à répétition [mpl]
ไม้ยมก (ๆ)[n.] (māiyamok) EN: [repetition symbol] FR: [symbole de répétition]
[symb.] (māiyamok) EN: [repetition symbol] FR: [symbole de répétition]
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt) EN: rehappened history ; history repeats itself FR: répétition de l'histoire [f]
ซ้ำ[adv.] (sam) EN: repeatedly ; even more ; still more FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
ซ้อมใหญ่[v.] (sømyai) EN: hold rehearsal FR: tenir une répétition générale
ยมก (ๆ)[X] (yamok) EN: [repeat symbol of Thai writing system represented by «ๆ »] FR: [symbole de répétition symbolisé par «ๆ »]
ยิก[adv.] (yik) EN: repeatedly ; over and over again FR: à répétition ; encore et encore
ยิก ๆ = ยิกๆ[adv.] (yik-yik) EN: repeatedly ; over and over again FR: à répétition ; encore et encore

*repetition* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anrufwiederholung {f}call repetition
Impulsfolge {f}pulse repetition
Rückfall {m} [jur.]subsequent offence; repetition of an offence
Repetition {f}repetition
Seriendreher {m}repetition thrower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repetition*
Back to top