ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

replication

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *replication*, -replication-

replication ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
replication (n.) คำตอบ Syn. answer, reproduction
English-Thai: HOPE Dictionary
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
replication๑. การพับทบ๒. การทำซ้ำ๓. การถ่ายแบบ (ดีเอ็นเอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a replication rate this aggressive, you would have been dead by morning.จากอัตราที่มันรุกรานในแบบจำลองแล้ว, ถึงตอนเช้าคุณคงจะต้องตายไปแล้ว
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ
They brought in, I was told, $1 million worth of volcanic ash, and basically set up the exact replication of the mountain with respect to the various tiers of the volcanic ash.พวกเขามาหาผมแล้วบอกว่า ค่าเถ้าภูเขาไฟหนึ่งล้านเหรียญฯ แต่เราจะคุมงบได้แน่นอนกว่า ถ้าจำลองภูเขาขึ้นมา และสิ่งต่างๆเช่น ชั้นของเถ้าภูเขาไฟ
He's replicating his replication.เขาเลียนแบบการเลียนแบบของตัวเอง
I've assembled a pretty accurate timetable of the unsub's stalking and murder activities, and based on the estimated time of death regarding our amputated replication, the unsub wasn't stalking us during the investigation of the Whitewood-Turner crimes inผมรวบรวมตารางเวลาที่แน่นอนที่อันซับ สะกดรอยและทำการฆาตกรรม และจากการคาดคะเน เวลาตายจากศพที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนขา
He chose to use drugs as his final replication.เขาเลือกที่จะใช้ยาเป็นการเลียนแบบสุดท้ายของเขา

replication ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半保留复制[bàn bǎo liú fù zhì, ㄅㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄨˋ ㄓˋ, 半保留复制 / 半保留複製] semiconservative replication

replication ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
レプリケーション[れぷりけーしょん, repurike-shon] replication

replication ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิจัยซ้ำ[n. exp.] (kān wijai s) EN: replication research FR:

replication ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Replik {f}replication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า replication
Back to top