ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tautology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tautology*, -tautology-

tautology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tautology (n.) การใช้คำซ้ำโดยไม่จำเป็น See also: การใช้คำฟุ่มเฟือย Syn. redundancy, reiteration
English-Thai: HOPE Dictionary
tautology(ทอทอล'ละจี) n. การใช้คำซ้ำที่มีความหมายเดียวกันโดยไม่จำเป็น., See also: tautologic adj. tautological adj. tautologous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tautologyประพจน์ซ้ำความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

tautology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同义反复[tóng yì fǎn fù, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, 同义反复 / 同義反復] tautology

tautology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัจนิรันตร์[n.] (satjaniran) EN: tautology FR: tautologie [f]

tautology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tautologie {f}tautology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tautology
Back to top