ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*repeal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repeal, -repeal-

*repeal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repeal (vt.) ยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง) See also: เพิกถอน Syn. abrogate, revoke
repeal (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง) See also: การเพิกถอน Syn. abrogation, abolition
repealable (adj.) ซึ่งยกเลิก
repealer (n.) ผู้ยกเลิก See also: ผู้เลิกล้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
English-Thai: Nontri Dictionary
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repealการยกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน
Oh, man, did the Kiss Army repeal "Don't Ask, Don't Tell"?พับผ่าสิ สาวกของวงคิสเปิดตัว ว่าเป็นเกย์อย่างเปิดเผยแล้วเหรอ
Fact, 42 states have repealed their anti-incest laws.อันที่จริง 42 รัฐยกเลิก กฎหมายต่อต้านพวกมีอะไรกันในครอบครัว
Perhaps... if Arthur was to repeal the sentence.... ถ้าอาร์เธอร์จะยอมถอนรับสั่ง เขาจะไม่เปลี่ยนใจหรอก
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.ผมรับร้องได้ว่ามันจะต้องถูกยกเลิก

*repeal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, 废除 / 廢除] abolish; abrogate; repeal
撤销[chè xiāo, ㄔㄜˋ ㄒㄧㄠ, 撤销 / 撤銷] repeal

*repeal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P)
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P)
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P)
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P)
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P)
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)

*repeal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพิกถอน[v.] (phoēkthøn) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul ; disaffirm FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนกฎหมาย[v. exp.] (phoēkthøn k) EN: repeal a law FR: annuler une loi
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind FR: révoquer
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *repeal*
Back to top