ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abrogation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abrogation*, -abrogation-

abrogation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrogation (n.) การเลิกใช้ See also: การไม่ใช้อีกต่อไป Syn. discontinuance, abolition
abrogation (n.) การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง) See also: การเพิกถอน Syn. abolition

abrogation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบอกเลิก[n. exp.] (kān bøk loē) EN: abrogation ; cancellation FR:
การเลิกใช้[n. exp.] (kān loēk ch) EN: FR: abrogation [f] ; abandon [m]
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkth) EN: cancellation ; revocation ; abrogation ; annulment FR: annulation [f]
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abrogation
Back to top