ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*procedure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น procedure, -procedure-

*procedure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
launch procedure (n.) การนับถอยหลัง (ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น)
procedure (n.) ขั้นตอน See also: กระบวนการ, การดำเนินงาน Syn. scheme, mode
English-Thai: HOPE Dictionary
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
English-Thai: Nontri Dictionary
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accusatorial procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู adversary procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leapfrog procedureวิธีการอุทธรณ์ตรงต่อสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baker Procedureวิธีผ่าตัดย้ายเอ็นกระดูกสะบ้า [การแพทย์]
Defense (Criminal procedure)การป้องกัน (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Mumford-Gurd Procedureการผ่าตัดซ่อมข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด [การแพทย์]
Procedure [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบวนการ (n.) procedure See also: process, method, system Syn. วิธีการ, ขั้นตอน
กระบวนความ (n.) procedure See also: method, strategy, system, process
ข้อควรกระทำ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อพึงกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ Ops. ข้อยกเว้น
ข้อปฏิบัติ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ Ops. ข้อยกเว้น
ข้อพึงกระทำ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ Ops. ข้อยกเว้น
ข้อพึงปฏิบัติ (n.) procedure See also: practice Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงกระทำ Ops. ข้อยกเว้น
ลำดับขั้น (n.) procedure See also: order Syn. ลำดับชั้น
วิธีการ (n.) procedure See also: process, method, system Syn. ขั้นตอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน
You were found guilty by a jury of your peers. The cops didn't follow the correct procedure with the evidence.อ่า ต้องขอโทษด้วยนะครับ
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา
Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.ความปลอดภัย? โอพสลูกเรือตรวจสอบทุกขั้นตอน การทดสอบก่อนจะเสร็จสมบูรณ์
I ain't "the procedure". My name is Nathan Messinger and I'm right here.ฉันไม่ได้เป็น ผู้ปฏิบัติ ฉันมีชื่อว่า / นาธาน เมซซินเจอร์ และฉันอยู่ตรงนี้
Very curious procedures. Leroux has a theory.ขั้นตอนมันน่าฉงนมากเลย เลอรูซ์มีทฤษฏีนะ
The procedure comes with its own epidural.กระบวนการกำลัง ดำเนินการของมัน
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ
An exit-door procedure at 30,000ft.กฏเกณฑ์แห่งอารยธรรม (บรรยาย) และนี่คือ วิธีที่ผมได้พบกับ..
Isn't it possible, in the course of these procedures that something might go wrong?เป็นไปได้ไหมว่า ระหว่างที่ทำ... อาจเกิดความผิดพลาดได้
True. But procedures like that would be prohibitively expensive.ใช่ เพราะมันต้องใช้เงินมหาศาล
Here's the procedure, so it won't happen again. Don't stick a pen in.ขั้นตอนอยู่นี่แล้วต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะ ห้ามใช้ปากกาแหย่เข้าไป

*procedure* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刑诉法[xíng sù fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ, 刑诉法 / 刑訴法] criminal procedure; abbr. for 刑事訴訟法|刑事诉讼法
程序[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 程序] procedures; sequence; order
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿刺] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid
工序[gōng xù, ㄍㄨㄥ ㄒㄩˋ, 工序] working procedure; process
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, 并发症 / 併發症] complications (undesired side-effect of medical procedure)
刑事诉讼法[xíng shì sù sòng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, 刑事诉讼法 / 刑事訴訟法] criminal procedure
自动防止辐射程序[zì dòng fáng zhǐ fú shè chéng xù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 自动防止辐射程序 / 自動防止輻射程序] fail-safe procedures
侵入性[qīn rù xìng, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 侵入性] invasive (e.g. disease or procedure)

*procedure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures
エラー処理手順[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure
グリフ手続き[グリフてつづき, gurifu tetsuduki] (n) {comp} glyph procedure
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter
ステップアクション[, suteppuakushon] (n) {comp} step-by-step procedure
ストアドプロシージャ[, sutoadopuroshi-ja] (n) {comp} stored procedure
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (n) {comp} (call) setup procedure
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] (n) {comp} contingency procedure
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] (n) {comp} reentrant procedure
処分[しょぶん, shobun] (n,vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P)
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P)
基本操作[きほんそうさ, kihonsousa] (n) elementary operation; basic operation; fundamental procedure
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
注文方法[ちゅうもんほうほう, chuumonhouhou] (n) method of ordering; procedures for ordering
訴訟行為[そしょうこうい, soshoukoui] (n) act of litigation; act of procedure
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] (n) {comp} test coordination procedures
試験方法[しけんほうほう, shikenhouhou] (n) test procedure; testing methodology
運用方法[うんようほうほう, unyouhouhou] (n) how to operate; operation procedures
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
プロシージャ[ぷろしーじゃ, puroshi-ja] proc, procedure
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc)
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure
復旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure
戻り[もどり, modori] return (from a procedure)
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division
業務[ぎょうむ, gyoumu] functional (a-no), procedure, task, action
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures

*procedure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บถ[n.] (bot) EN: way ; procedure FR:
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กรรมบถ[n.] (kammabot) EN: procedure ; way ; means ; course of action ; way of action ; kamma as the way leading to the woeful or blissful existences FR:
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course ; ceremony FR: procédure [f] ; procédé [m]
การดำเนินการทางวินัย[n. exp.] (kān damnoēn) EN: discliplinary action ; disciplinary procedure FR: action disciplinaire [f] ; procédure disciplinaire [f]
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēn) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings FR:
การดำเนินคดีแพ่ง[n. exp.] (kān damnoēn) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation FR:
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: abuse of process FR: abus de procédure [m]
การรับพนักงาน[n. exp.] (kān rap pha) EN: FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
การรับพนักงานเข้ามา[n. exp.] (kān rap pha) EN: FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course FR:
คดี[n.] (khadī) EN: course ; procedure ; operation FR:
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure FR: affaire criminelle [f]
ขั้นตอน[n.] (khantøn) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage FR: phase [f] ; étape [f] ; procédure [f]
ขั้นตอนการดำเนินการ[n. exp.] (khantøn kān) EN: procedure FR: procédure [f]
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย[n. exp.] (khantøn kān) EN: FR: procédure disciplinaire [f]
ขั้นตอนการซื้อขาย[n. exp.] (khantøn kān) EN: trading procedures FR:
ข้อบังคับการประชุม[n. exp.] (khøbangkhap) EN: rules of procedure FR:
ข้อควรกระทำ[n. exp.] (khø khūan k) EN: procedure FR:
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangk) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute FR:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[n. exp.] (kotmāi with) EN: criminal procedure code ; criminal procedure law ; criminal procedure FR:
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[n. exp.] (kotmāi with) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures FR: code de procédure civile [f]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f] ; technique [f]
กระบวนการ[n.] (krabūankān) EN: process ; procedure ; method ; system FR: procédure [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; mode [m]
กระบวนการบริหาร[n. exp.] (krabūankān ) EN: administrative process FR: procédure administratyive [f]
กระบวนการคัดเลือก[n. exp.] (krabūankān ) EN: selection process ; selection procedure FR: processus de sélection [m]
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[n. exp.] (krabūankān ) EN: standard operating procedure (SOP) FR:
กระบวนการร้องทุกข์[n. exp.] (krabūankān ) EN: grievance procedure FR:
กระบวนความ[n.] (krabūankhwā) EN: procedure FR:
ลำดับขั้น[v.] (lamdap khan) EN: procedure ; order FR:
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[n. exp.] (māttrathān ) EN: standard practice ; standard operating procedure FR:
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; rite ; formal procedure FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; rite [m] ; formalités [fpl]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ[n. prop.] (Phrarātchab) EN: Budget Procedures Act FR:
โปรซีเจอร์[n.] (prōsījoē) EN: procedure FR: procédure [f]
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; dispositiopn [f] ; procédure [f]
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars FR: règlement [m]
ระเบียบการเช็คอิน[n. exp.] (rabīep kān ) EN: check-in procedure FR: procédure d'enregistrement [f]
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; schéma [m] ; appareil [m]

*procedure* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Rechtsmittelverfahren {n}appeal procedure
Anmeldeverfahren {n}application procedure
Zulassungsverfahren {n}approval procedure
Schiedsverfahren {n}arbitral procedure
Rechenvorgang {m}arithmetic procedure
Veranlagungsverfahren {n}assessment procedure
Sicherungsverfahren {n}backup procedure
Gerichtsverfahren {n}court procedure
Strafverfahren {n}criminal procedure
Störungseinkreisung {f}fault tracking-down procedure
Genehmigungsverfahren {n}licensing procedures
Instandhaltungsverfahren {n}maintenance procedure
Anzeigeverfahren {n}notification procedure
Betriebsverfahren {n}operation procedure
Einspruchsverfahren {n}opposition procedure
Patenterteilungsverfahren {n}patent granting procedure
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction
Auswahlverfahren {n}selection procedure
Abschaltanweisung {f}shutdown procedure
summarisch {adj} | summarisches Verfahrensummary | summary procedure
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings
Erteilungsverfahren {n}procedure up to granting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *procedure*
Back to top