ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-procedure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น procedure, *procedure*,

-procedure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน
You were found guilty by a jury of your peers. The cops didn't follow the correct procedure with the evidence.อ่า ต้องขอโทษด้วยนะครับ
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา
The procedure comes with its own epidural.กระบวนการกำลัง ดำเนินการของมัน
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ
An exit-door procedure at 30,000ft.กฏเกณฑ์แห่งอารยธรรม (บรรยาย) และนี่คือ วิธีที่ผมได้พบกับ..
Everyone's intake procedure is different.ผมขอให้แบรดแต่งกลอนเอง
When I was in residency, my first solo procedure was a spinal surgery on a 16-year-old kid.ตอนผมเป็นแพทย์ฝึกหัด งานผ่างานแรกของผม เป็นงานผ่ากระดูกสันหลัง เด็กอายุ 16
But it is our procedure here to check the card first.แต่ทางเราต้องขอตรวจบัตรก่อนค่ะ
I need anesthetic for a procedure like this.ชั้นต้องการยาชา ในสถานะการณ์อย่างงี้
She's gonna do a procedure on you.เธอกำลังจะเริ่มผ่าตัดคุณแล้ว
For a procedure like this, the patient needs to be fully alert.ในกรณีนี้ คนไข้ต้องมีสติตลอดเวลา

-procedure- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿刺] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid

-procedure- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure
エラー処理手順[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure
グリフ手続き[グリフてつづき, gurifu tetsuduki] (n) {comp} glyph procedure
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter
ステップアクション[, suteppuakushon] (n) {comp} step-by-step procedure
ストアドプロシージャ[, sutoadopuroshi-ja] (n) {comp} stored procedure
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (n) {comp} (call) setup procedure
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] (n) {comp} contingency procedure
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] (n) {comp} reentrant procedure
基本操作[きほんそうさ, kihonsousa] (n) elementary operation; basic operation; fundamental procedure
訴訟行為[そしょうこうい, soshoukoui] (n) act of litigation; act of procedure
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
プロシージャ[ぷろしーじゃ, puroshi-ja] proc, procedure
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc)
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure
復旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division

-procedure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บถ[n.] (bot) EN: way ; procedure FR:
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กรรมบถ[n.] (kammabot) EN: procedure ; way ; means ; course of action ; way of action ; kamma as the way leading to the woeful or blissful existences FR:
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course ; ceremony FR: procédure [f] ; procédé [m]
การดำเนินการทางวินัย[n. exp.] (kān damnoēn) EN: discliplinary action ; disciplinary procedure FR: action disciplinaire [f] ; procédure disciplinaire [f]
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēn) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings FR:
การดำเนินคดีแพ่ง[n. exp.] (kān damnoēn) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation FR:
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: abuse of process FR: abus de procédure [m]
การรับพนักงาน[n. exp.] (kān rap pha) EN: FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
การรับพนักงานเข้ามา[n. exp.] (kān rap pha) EN: FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course FR:
คดี[n.] (khadī) EN: course ; procedure ; operation FR:
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure FR: affaire criminelle [f]
ขั้นตอน[n.] (khantøn) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage FR: phase [f] ; étape [f] ; procédure [f]
ขั้นตอนการดำเนินการ[n. exp.] (khantøn kān) EN: procedure FR: procédure [f]
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย[n. exp.] (khantøn kān) EN: FR: procédure disciplinaire [f]
ข้อบังคับการประชุม[n. exp.] (khøbangkhap) EN: rules of procedure FR:
ข้อควรกระทำ[n. exp.] (khø khūan k) EN: procedure FR:
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangk) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute FR:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[n. exp.] (kotmāi with) EN: criminal procedure code ; criminal procedure law ; criminal procedure FR:
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[n. exp.] (kotmāi with) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures FR: code de procédure civile [f]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f] ; technique [f]
กระบวนการ[n.] (krabūankān) EN: process ; procedure ; method ; system FR: procédure [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; mode [m]
กระบวนการบริหาร[n. exp.] (krabūankān ) EN: administrative process FR: procédure administratyive [f]
กระบวนการคัดเลือก[n. exp.] (krabūankān ) EN: selection process ; selection procedure FR: processus de sélection [m]
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[n. exp.] (krabūankān ) EN: standard operating procedure (SOP) FR:
กระบวนการร้องทุกข์[n. exp.] (krabūankān ) EN: grievance procedure FR:
กระบวนความ[n.] (krabūankhwā) EN: procedure FR:
ลำดับขั้น[v.] (lamdap khan) EN: procedure ; order FR:
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[n. exp.] (māttrathān ) EN: standard practice ; standard operating procedure FR:
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; rite ; formal procedure FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; rite [m] ; formalités [fpl]
โปรซีเจอร์[n.] (prōsījoē) EN: procedure FR: procédure [f]
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; dispositiopn [f] ; procédure [f]
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars FR: règlement [m]
ระเบียบการเช็คอิน[n. exp.] (rabīep kān ) EN: check-in procedure FR: procédure d'enregistrement [f]
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; schéma [m] ; appareil [m]
ติณวัตถารกวินัย [n.] (tinnawatthā) EN: procedure for covering over with grass FR:
วตะ[n.] (wata) EN: procedure ; routine FR: procédure [f]

-procedure- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Rechtsmittelverfahren {n}appeal procedure
Anmeldeverfahren {n}application procedure
Zulassungsverfahren {n}approval procedure
Schiedsverfahren {n}arbitral procedure
Rechenvorgang {m}arithmetic procedure
Veranlagungsverfahren {n}assessment procedure
Sicherungsverfahren {n}backup procedure
Gerichtsverfahren {n}court procedure
Strafverfahren {n}criminal procedure
Störungseinkreisung {f}fault tracking-down procedure
Instandhaltungsverfahren {n}maintenance procedure
Anzeigeverfahren {n}notification procedure
Betriebsverfahren {n}operation procedure
Einspruchsverfahren {n}opposition procedure
Patenterteilungsverfahren {n}patent granting procedure
Auswahlverfahren {n}selection procedure
Abschaltanweisung {f}shutdown procedure
summarisch {adj} | summarisches Verfahrensummary | summary procedure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -procedure-
Back to top