ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*people*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น people, -people-

*people* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beautiful people (n.) คนสังคมชั้นสูง See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ Syn. beau monde
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commonalty
dead people (n.) คนตาย (พหูพจน์) See also: ผู้ตาย
dispeople (vt.) ลดจำนวนประชากร Syn. desolate
dispeople (vt.) ทำให้ว่างเปล่า See also: ทำให้ไม่มีผู้คน, ปล่อยให้ร้าง Syn. depopulate
dispeoplement (n.) การลดจำนวนประชากร See also: การลดจำนวนพลเมือง
four people (n.) กลุ่มที่มีสี่คน See also: กลุ่มที่มีสี่อย่าง Syn. four voices, foursome
four people (n.) กลุ่มที่มีสี่คน See also: กลุ่มที่มีสี่อย่าง Syn. four voices, foursome
Hebrew or Jewish people (n.) ชาวอิสราเอล See also: คนยิว
Islamic people (n.) ชาวอิสลาม
little people (n.) คนตัวเล็ก ๆ (ในนิทาน)
people (n.) คน See also: ประชาชน, ประชากร Syn. population, habitancy, citizen
people (n.) คนในปกครอง Syn. staff
people (n.) สมาชิกในครอบครัว See also: คนในครอบครัว
people (vt.) อาศัย See also: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย
people carrier (n.) รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา) Syn. mini-van, people mover
people mover (n.) รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา) Syn. mini-van, people carrier
people with (phrv.) เต็มไปด้วยผู้คน See also: แออัดด้วย, แน่นด้วย
peopled (adj.) ซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น See also: ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คน Syn. crowded, populated
street people (sl.) คนไร้ที่อยู่อาศัย See also: คนไร้บ้าน, คนอาศัยนอนตามถนน, คนจรจัด, คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
tell people apart (idm.) แยกแยะคน หรือกลุ่มคนออกจากกัน
the people (n.) ประชาชนของชาติ
townpeople (n.) ชาวเมือง See also: ประชาชน Syn. inhabitants, society
townspeople (n.) ชาวเมือง Syn. townsfolk
tradepeople (n.) พ่อค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ
tradespeople (n.) พ่อค้า Syn. trades folk
wealthy people (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
workpeople (n.) ลูกจ้าง See also: กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน Syn. laborer, worker
English-Thai: HOPE Dictionary
people(พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์., Syn. population,folk,human,humanity
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย
townspeoplen.,pl. ชาวเมือง,คนเมืองทั้งหมด,คนที่เจริญเติบโตในเมือง
tradespeople(เทรดซฺ'พีเพิล) n. พ่อค้า (ทั้งหลาย), Syn. tradesmen
unpeople(อันพี'เพิล) vt. เอาคนออก,ปลดคนออก,ย้ายคนออก,กำจัดพลเมือง
working peoplen. ประชาชนผู้ใช้แรงงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peopleประชาชน, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peoplewareส่วนบุคลากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buraku peopleชาวบูราคุ [TU Subject Heading]
Hmong (Asian people)ชาวม้ง [TU Subject Heading]
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]
Javanese (Indonesian people)ชาวชวา [TU Subject Heading]
Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยง [TU Subject Heading]
Married peopleบุคคลที่สมรส [TU Subject Heading]
Mon (Southeast Asian people)ชาวมอญ [TU Subject Heading]
Northern Thai (Southeast Asian people)ชาวไทเหนือ [TU Subject Heading]
Padaung (Burmese people)ชาวปาดอง [TU Subject Heading]
People with disabilitiesคนพิการ [TU Subject Heading]
Phi Tong Luang (Southeast Asian people)ชาวผีตองเหลือง [TU Subject Heading]
Prehistoric peoplesมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Shan (Asian people)ชาวฉาน [TU Subject Heading]
So (Southeast Asian people)ชาวโซ่ [TU Subject Heading]
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Yao (Southeast Asian people) ชาวเย้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ทวาย (n.) name of people in Tibet-Burma tribe See also: Tibet-Burma tribe, tribe of Burmo-Tibertan stock
ทำฟัน (v.) treat people´s teeth
ยับยั้งศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ห้ามศึก
ห้ามทัพ (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก, ห้ามศึก
ห้ามศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก
เข้าเจ้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people
เข้าเจ้าเข้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people Syn. เข้าเจ้านาย
เทครัว (v.) take as prisoners large numbers of people or by families See also: transport people and personal belongings to another place
เอาเรื่อง (v.) not accept to people easily See also: not take to people easily
กลางเมือง (n.) people See also: civil, mass of the people, common people Syn. ประชาชน
คนกรุง (n.) city people Syn. คนเมืองกรุง, คนกรุง
คนชนบท (n.) rural people See also: country people Syn. คนบ้านนอก, ชาวชนบท Ops. คนเมือง, คนกรุง
คนรักสนุก (n.) pleasure-loving people See also: fun-loving person
คนเมืองกรุง (n.) city people Syn. คนกรุง
คนแก่ (n.) old people Syn. คนสูงอายุ, คนชรา, ผู้สูงวัย Ops. คนหนุ่มสาว
ชน (n.) people Syn. คน, ประชาชน
ชาวกรุง (n.) city people See also: townspeople, residents of a city, townsfolk, urban population Syn. ชาวเมือง, คนเมือง Ops. ชาวชนบท
ชาวนคร (n.) town people See also: city people, town-born, town-bred Syn. ชาวกรุง, ชาวเมือง Ops. ชาวชนบท, ชาวบ้าน, คนบ้านนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
There are many Thai people living hereมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
A lot of top people went to prep schoolsคนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
Why do people spend so much for them?ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
A lot of people visit the festivalผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวงานเทศกาลนั้น
Do people have trouble understanding you?ผู้คนไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่ไหม?
You think I haven't met people like you before?คุณคิดว่าฉันไม่เคยเจอคนอย่างคุณมาก่อนหรือไง
One of these people is gonna save the worldหนึ่งในผู้คนเหล่านี้กำลังจะกอบกู้โลก
But how can my own people do this to each other?แต่ทำไมพวกเรากันเองทำสิ่งนี้ต่อกันได้
We'll advise people not to panicพวกเราจะชี้แนะผู้คนอย่าตื่นตกใจ
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
Some people have been trying to keep us apartบางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
I hate people that talk too muchฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
I don't mind what people sayฉันไม่ถือสาที่ผู้คนเขาพูดกันหรอก
What other people can do, you can do itสิ่งใดที่คนอื่นทำมันได้ เธอก็ทำได้เช่นกัน
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
I don't have time to talk to people like youฉันไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับคนเช่นเธอนะ
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
I think he inspires a lot of peopleฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
Where did you find these people?คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
I can't spend all day talking to peopleฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอกนะ
I told you to cooperate with these peopleฉันบอกคุณแล้วให้ร่วมมือกับคนเหล่านี้
He's kind of the magnet to peopleเขาเป็นประเภทแม่เหล็กสำหรับผู้คน
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน.
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ
We Jewish people shouldn't get mixed up in such a business.ทำไมต้องเป็นยิว เราแค่ทำธุระกิจ
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด

*people* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五行八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, 五行八作] all the trades; people of all trades and professions
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
惊人之举[jīng rén zhī jǔ, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄩˇ, 惊人之举 / 驚人之舉] to astonish people (with a miraculous feat)
猫雾族[Māo wù zú, ㄇㄠ ˋ ㄗㄨˊ, 猫雾族 / 貓霧族] Babuza, one of the indigenous peoples of Taiwan
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
拓拔[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓拔] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓跋
拓跋[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓跋] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓拔
布农族[Bù nóng zú, ㄅㄨˋ ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, 布农族 / 布農族] Bunun, one of the indigenous peoples of Taiwan
柬埔寨人民党[Jiǎn bù zhài Rén mín dǎng, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄓㄞˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, 柬埔寨人民党 / 柬埔寨人民黨] Cambodian People's Party
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, 北京] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 北京市] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市
央行[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, 央行] Central bank (abbr. for 中央銀行|中央银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行)
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, 中国人大 / 中國人大] China National People's Congress
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军 / 中國人民解放軍] Chinese People's Liberation Army (PLA)
人龙[rén lóng, ㄖㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, 人龙 / 人龍] a queue of people; a crocodile (of school children)
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军海军 / 中國人民解放軍海軍] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN)
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 民] the people; nationality; citizen
平民[píng mín, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, 平民] (ordinary) people; commoner; civilian
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, 俗人] common people; laity (i.e. not priests)
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, 体贴 / 體貼] considerate (of other people's needs)
大陆[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, 大陆 / 大陸] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
政协[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 政协 / 政協] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee)
招揽[zhāo lǎn, ㄓㄠ ㄌㄢˇ, 招揽 / 招攬] to convene; to gather people; to canvass; to advertise (for customers)
人民代表[rén mín dài biǎo, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 人民代表] deputy to People's Congress
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 三民主义 / 三民主義] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s)
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, 惹火] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 乡亲 / 鄉親] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home

*people* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training)
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アムハラ[, amuhara] (n) Amhara (people)
アラン[, aran] (n) Alan (member of an ancient Scythian people)
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to ....
カシミール人[カシミールじん, kashimi-ru jin] (n) Kashmiri (people)
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P)
ガリア人[ガリアじん, garia jin] (n) Gaulish people; (a) Gaul
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
キン族;京族[キンぞく, kin zoku] (n) Kinh (people); Vietnamese (people)
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
ゲルマン人[ゲルマンじん, geruman jin] (n) Germanic peoples
ゴート族[ゴートぞく, go-to zoku] (n) Goths; Gothic peoples
コイサン[, koisan] (n) Khoisan (Khoikhoi and San peoples of Southern Africa)
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
ざらにいる[, zaraniiru] (exp,v1) (See ざらにある) common (of people)
ざわざわ[, zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P)
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P)
スナップ写真[スナップしゃしん, sunappu shashin] (n) (See スナップショット) snapshot (esp. of people)
セマン族[セマンぞく, seman zoku] (n) Semang people (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula)
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
デモサイド[, demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior)
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people)
トンパ文字[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa)
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ピープル[ぴーぷる, pi-puru] People
ピープルソフト[ぴーぷるそふと, pi-purusofuto] PeopleSoft
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people

*people* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อนารยชน[n.] (anārayachon) EN: barbarians ; uncivilized people FR: barbares [mpl]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people ; educated people FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some FR: certaines personnes ; certains ; certaines ; d'aucuns
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุถุชน[n.] (buthuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
ชาวชนบท[n. exp.] (chāo chonna) EN: country people ; rustic FR: ruraux [mpl]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people ; hill tribe FR: montagnard [m]
ชาวจีนฮ่อ[n. prop.] (chāo Jīn Hø) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population ; locals FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชาวมุสลิม[n. prop.] (chāo Mutsal) EN: Muslim ; Moslem ; Muslim people FR: musulman [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chā) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people FR: montagnards [mpl]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnm) EN: native ; native inhabitant ; native people ; aborigine FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.) ; aborigène [m]
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra n) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman FR:
ชาวโรฮิงญา[n. prop.] (chāo Rōhing) EN: Rohingya people FR:
ชาวส่วย[n. prop.] (chāo Suay) EN: people of the Suay hill tribe FR:
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชาติจีน[n. exp.] (chāt Jīn) EN: the Chinese nation ; the Chinese people FR:
ชาติลาว[n. exp.] (chāt Lāo) EN: the Laotian nation ; the Laotian people FR:
ชาติไทย[n. exp.] (chāt Thai ) EN: the Thai nation ; the Thai people FR: la nation thaïlandaise [f]
ชาติ-[pref.] (chātti-) EN: nation ; country ; people FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m]
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Th) EN: Thai nation ; Thai people FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
ชนเผ่ามาไซ[n. prop.] (Chon Phāo M) EN: Maasai people ; Maasai FR:
ดูถูกคนอื่น[v. exp.] (dūthūk khon) EN: look down on other people FR:
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฮ่อ[n. prop.] (Hø ) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
หุ้ยหุย[n. prop.] (Huihui ) EN: Hui people FR:
จำนวนน้อย (...จำนวนน้อย)[n. exp.] (... jamnūan) EN: the minority ; few people FR: une minorité de ; un petit nombre de ... ; peu de personnes
จีนฮ่อ[n. prop.] (Jīnhø ) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
เจ๋อ[v.] (joē) EN: poke one's nose into other people's affairs FR:
เจ๋อเจ๊อะ[v.] (joējoe) EN: poke one's nose into other people's affairs ; intrude ; dare FR:
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่[X] (kaihentīnng) EN: two people know each other’s secrets FR:

*people* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrauensmänner {pl}confidential people
Wirtschaftsleute {f}economy people; economic people
Jugendhilfe {f}help for young people
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
Altenhilfe {f}old people's welfare
Prominenten {pl}well-known people
Volksvertretung {f}representation of the people
Volksvertreter {m}representative of the people
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants
Volksstimme {f}voice of the people

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *people*
Back to top