ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

citizen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *citizen*, -citizen-

citizen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
citizen (n.) ประชาชน See also: พลเมือง Syn. inhabitant, denizen, national
citizen of the United States (n.) คนอเมริกา See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน Syn. Yankee, Native American
citizenry (n.) กลุ่มพลเมือง Syn. population, inhabitants, people
citizenship (n.) ความเป็นพลเมือง
citizenship (n.) สิทธิในความเป็นพลเมือง
citizentry egalitarianism (n.) ประชาธิปไตย See also: ความเป็นประชาธิปไตย
English-Thai: HOPE Dictionary
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง,ชาวเมือง,ประชากร, See also: citizenly adj.
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย,พลเรือนทั้งหลาย
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร
citizenty(ซิท'ทิเซินรี) n. ประชากรทั้งหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
citizenพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizen crime reportingการแจ้งข้อมูลอาชญากรรมของพลเมือง [TU Subject Heading]
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าแผ่นดิน (n.) citizen See also: inhabitant, dweller Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ราษฎร, ประชาชน
ราษฎร (n.) citizen See also: inhabitant, dweller Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน
ราษฎร (n.) citizens See also: people, subjects Syn. ประชาชน, พลเมือง
อาณาประชาราษฎร์ (n.) citizens See also: people, subjects Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง
ผู้มีอายุ (n.) senior citizen See also: the elderly, old people Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย
ผู้สูงวัย (n.) senior citizen See also: the elderly, old people Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส
พี่น้องร่วมชาติ (n.) fellow citizen Syn. ประชาชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล?
But my dad interferes less in my life when I pretend... to be an upstanding young citizen with a respectable job.พ่อผมจะเข้ามาแทรกแซงน้อยลง ถ้าผมทำงานสุจริต หรือทำตัวเป็นเยาวชนตัวอย่าง
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า
Yeah, but I was thinking more among the lines of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned to read while fighting the Nazis.But l was thinking more of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned... -... to read while fighting Nazis.
And you're just a good citizen helping' out?แล้วนายเป็นพลเมืองดีที่จะช่วยเหลือใช่ไม๊?
That's great. Citizen high to citizen low.ดีจัง / ทำเหมือนไม่รู้จักกันเลย
Well, it's good to know that we still have a concerned citizen who's willing to get involved.ดีที่ได้รู้ว่าเรายังมีพลเมืองที่ห่วงใย...
As a citizen and voter in the city of Los Angeles, it is up to you to decide if you will allow...การที่คุณเป็นประชากรที่ถูกกฎหมายของ ลอส แองเจลลีส คุณสามารถตัดสินใจ ถ้านายจะอนุญาต
Yes, drivers license, student ID, citizen ID, I have everything so don't worry.ทำไมหลานไม่ไปสตาดต์รถล่ะ
Can a cop treat a citizen like this?เป็นตำรวจแล้วทำกับประชาชนอย่างนี้ได้เหรอ?
District 1 17, a citizen down at the factory behind Evening Star Parkเขต 117 มีพลเมืองถูกยิง ที่โรงงานด้านหลังสวนสาธารณะ อีเวนนิ่ง สตาร์ พาร์ค

citizen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, 同胞] fellow citizen or countryman
华裔[huá yì, ㄏㄨㄚˊ ㄧˋ, 华裔 / 華裔] ethnic Chinese; non-Chinese citizen of Chinese ancestry
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
公民[gōng mín, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ, 公民] citizen
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 民] the people; nationality; citizen
益民[yì mín, ㄧˋ ㄇㄧㄣˊ, 益民] good citizens; the right side in a civil war
私人[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, 私人] private (citizen); private
美籍[Měi jí, ㄇㄟˇ ㄐㄧˊ, 美籍] US citizen

citizen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネチズン[, nechizun] (n) {comp} netizen; Net citizen
世界人[せかいじん, sekaijin] (n) cosmopolitan; world citizen
京人[けいじん, keijin] (n) citizen of the capital
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P)
寝たきり老人[ねたきりろうじん, netakiriroujin] (n) (sens) bedridden senior citizen
帰化人[きかじん, kikajin] (n) naturalized citizen; naturalised citizen
裁判員[さいばんいん, saiban'in] (n) lay judge (2005 reforms); citizen judge; juror
遵法者[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) law-abiding citizen
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P)
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P)
ネットシチズン[, nettoshichizun] (n) {comp} net.citizen
ばあちゃん[, baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
二重国籍者[にじゅうこくせきしゃ, nijuukokusekisha] (n) dual citizen; person having dual citizenship or nationality
京方[きょうがた, kyougata] (n) the direction of Kyoto; Kansai area; citizens of Kyoto; nobles
介護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P)
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
公民[こうみん, koumin] (n) citizen; freemen; (P)
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P)
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
国士[こくし, kokushi] (n) distinguished citizen; patriot; (P)
国民[こくみん, kokumin] (n) nation; nationality; people; citizen; (P)
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P)
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P)
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves
日本国籍[にほんこくせき, nihonkokuseki] (n) Japanese nationality; Japanese citizenship
生活者[せいかつしゃ, seikatsusha] (n) (1) consumer; ordinary citizen; stakeholder; (suf) (2) (See 路上生活者) person who lives on (e.g. situation, income, place)
県民[けんみん, kenmin] (n) citizens of a prefecture; (P)
私地私民[しちしみん, shichishimin] (n) (See 公地公民) private ownership of land and citizens
老人ホーム[ろうじんホーム, roujin ho-mu] (n) senior citizens' home; (P)
自国民[じこくみん, jikokumin] (n) citizens of one's own country; fellow countrymen; compatriots
良民[りょうみん, ryoumin] (n) good citizens; law-abiding people
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットシチズン[ねっとしちずん, nettoshichizun] net.citizen

citizen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
จงเป็นพลเมืองดี[xp] (jong pen ph) EN: be a good citizen FR:
คนสูงอายุ[n. exp.] (khon sūng-ā) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
คนสูงวัย[n. exp.] (khon sūng w) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง[org.] (Khrōngkān S) EN: Project Citizen FR:
นครวาสี[n.] (nakharawāsī) EN: town-dweller ; citizen FR:
นครวาสี[n.] (nakhønwāsī ) EN: town-dweller ; citizen FR:
โอนชาติ[v.] (ōnchāt) EN: become a naturalized citizen ; change one's nationality ; become nationalized FR: être naturalisé ; changer de nationalité
พรรคประชาชนไทย[org.] (Phak Prachā) EN: Thai Citizen Party FR:
พี่น้องร่วมชาติ[n. exp.] (phīnøng rua) EN: fellow citizen FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
พลเมืองชั้นสอง[n. exp.] (phonlameūan) EN: second-class citizen FR: citoyen de seconde zone [m]
พลเมืองดี[n. exp.] (phonlameūan) EN: good citizen FR:
พลเมืองโดยกำเนิด[n. exp.] (phonlameūan) EN: natural-born citizen FR: citoyen de naissance [m]
ผู้มีอันจะกิน[n. exp.] (phū mī an j) EN: well-to-do ; person of means ; person of substance ; solid citizen ; somebody who is well-off FR: personne aisée [f]
ผู้สูงวัย[n. exp.] (phū sūng wa) EN: elderly person ; older person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย[n. prop.] (chāo Thai c) EN: Thai citizens of Indian origin FR:
ชาวไทยเชื้อสายจีน[n. prop.] (chāo Thai c) EN: Thai Chinese ; Thai citizens of Chinese origin FR:
คนไทยเรา[n. exp.] (khon Thai r) EN: we Thai citizens FR: nous les Thaïs
หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง[n. prop.] (Nangseūphim) EN: Policecitizen News FR:
พสก[n.] (phasok) EN: people ; citizens ; inhabitants FR: citoyens [mpl] ; habitants [mpl]
พสก-[pref.] (phasokka-) EN: people ; citizens ; inhabitants FR: citoyens [mpl] ; habitants [mpl]
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:
พี่น้องประชาชน[n. exp.] (phīnøng pra) EN: people ; citizens FR: concitoyens [mpl] ; population [f] ; compatriotes [mpl]
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world FR: citoyen du monde [m]
ปชช. (ประชาชน)[abv.] (pøchøchø. () EN: citizens ; the public ; people FR: citoyens [mpl]
ประชากรของสหรัฐฯ[n. exp.] (prachākøn k) EN: US citizens FR:
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]
เรือใบสีฟ้า[n. prop.] (Reūabai Sī ) EN: Citizens ; Manchester City ; Man City FR:
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt Tha) EN: Thai nationality ; Thai citizenship FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]
สุจริตชน[n. exp.] (sutjarit ch) EN: honest law-abiding citizens FR:

citizen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenbürger {m}honorary citizen
Mitbürger {m}fellow citizen
Bürgerschaft {f}citizenry
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Nationalität {f}citizenship
Weltbürger {m}citizen of the world

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า citizen
Back to top